Bezpieczeństwo to jedna z największych potrzeb człowieka. Oprócz pragnienia i głodu, które są potrzebami czysto fizjologicznymi, bezpieczeństwo stawiane jest na trzeciej pozycji jako potrzeba psychiczna i emocjonalna (badania A. Masłowa).

Pierwszą ostoją bezpieczeństwa dla małego człowieka jest matka, która długo nią pozostaje. W następnej kolejności są to rodzina, bliscy znajomi, przedszkole, szkoła, itp.

Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom to także obowiązek każdego państwa. Państwo powołuje specjalne, wykwalifikowane służby, które funkcjonują w wielkim systemie ochrony i opieki nad społeczeństwem. Priorytetem każdego organizmu państwowego jest zapewnienie jak najbezpieczniejszego środowiska swoim obywatelom.

W od najmłodszych lat jesteśmy pod skrzydłami opieki różnych organów państwowych i nie tylko, ale równocześnie od małego dziecka czyhają na nas niebezpieczeństwa. Dlatego też

w jednym z krakowskich przedszkoli powstał program pomocy dzieciom w radzeniu sobie

z zagrożeniami dnia codziennego. W programie skupiono szczególną uwagę na rozwój zdolności zauważania zagrożenia i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, często związanych ze stresem i strachem.

Program obejmuje kilka punktów:

  1. Bezpieczeństwo dziecka w placówce przedszkolnej.
  2. Zagrożenia na placu zabaw.
  3. Niebezpieczeństwa dotyczące poruszania się po drogach i ulicach (dojście do przedszkola).
  4. Zachowanie w razie wypadków.
  5. Ostrożność w stosunku do obcych.

Bezpieczeństwo dziecka w placówce

W ramach tego punktu wychowawca przedszkolny zapoznał dzieci z zagrożeniami, które mogą spotkać na terenie przedszkola. Dzieci uczyły się korzystania z zabawek i sprzętów. Ostrożności podczas jedzenia posiłków (możliwość rozlania gorącej zupy, machanie sztućcami, itp.). Pod uwagę również wzięto sposób poruszania się po przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem schodów i śliskich nawierzchni.

Zagrożenia na placu zabaw

Tutaj nauczyciel zwracał uwagę na ostrożność przy korzystaniu ze sprzętu rekreacyjnego znajdującego się na placu zabaw (dotyczy również placu zabaw poza terenem przedszkola). Zachowanie ostrożności podczas korzystania z huśtawek (osoby huśtające się i te stojące obok). Zajęcia odbywały się w ogrodzie gdzie nauczyciel miał praktyczną możliwość pokazania co może się stać jeśli… (istotne, ponieważ dzieci najłatwiej uczą się przed doświadczenia empiryczne).

Niebezpieczeństwa dotyczące poruszania się po drodze

Ta lekcja została podzielona na dwie części: praktyczną i teoretyczną. Część teoretyczna obejmowała naukę najprostszych, a zarazem dotyczących dzieci znaków drogowych, była przeprowadzona przez nauczyciela,

w miejscu dla dzieci przyjaznym i znanym, czyli sali przedszkolnej. Do drugiej części zajęć zaproszono przedstawicieli Policji, którzy swoją prezentację podzielili również na dwa etapy. Pierwszy z nich polegał na prezentacji policjanta, dzieci zapoznawały się z wyglądem munduru i akcesoriami policyjnymi, drugi etap pozwalał na wykorzystanie znajomości znaków drogowych w praktyce. Policjanci pokazywali dzieciom sposoby przechodzenia przez jezdnię w naturalnych warunkach, ścieżki rowerowe i z nich wynikające zagrożenia.

Ponieważ możliwości percepcyjne dzieci są ograniczone, zajęcia zostały podzielone na kilka fragmentów, aby za każdym razem były dla nich atrakcyjne. Lekcje z przedstawicielami Policji wspomagali również Strażnicy Miejscy, którzy sprawdzali umiejętności, utrwalali materiał, a dzieci mogły również zapoznać się z wizerunkiem innej firmy pilnującej porządku publicznego.

Celem tych spotkań nie było tylko uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych, ale przede wszystkim wyrobieniu

w dzieciach nawyku kontaktowania się ze służbami mundurowymi w razie zagrożenia.

Policja i Strażnicy Miejscy pracowali na specjalnie przygotowanych w tym celu materiałach dydaktycznych (kolorowani, książeczki, "rekwizyty"). Używali również specjalnych metod szybkiego powtarzania sekwencji liczb w celu utrwalenia numerów alarmowych.

Zachowanie w czasie wypadku

Policjanci na kolejnych zajęciach uczulali dzieci jak powinny się zachować kiedy będą świadkami wypadku. Jakie numery telefonu będą im potrzebne, na to aby nie bały się głośno krzyczeć np. "Pali się!", "Pomocy!". Do akcji edukacyjne dołączyły się władze miejskie, które przeprowadzając akcje promocyjną "Bezpieczny Kraków" objęły patronatem program edukacyjny w przedszkolu (również miejska instytucja). Dzieci skorzystały

z nałożenia się tych dwóch działań, otrzymały gadżety (nagrody) od władz miejskich. Były to fluorescencyjne paski na odzież, naklejki, kolorowani i itp.

Cała akcja pociągnęła kolejną inicjatywę - zaangażowanie rodziców w tym celu został powołany kącik "Bezpieczne dziecko" i "Zły dotyk". Rodzice mieli w nim stały dostęp do materiałów dydaktycznych oraz artykułów prasowych zgromadzonych z Internetu, prasy lokalnej i ogólnopolskiej. Materiały zawierały również teksty specjalistyczne oraz numery kontaktowe służb, w których można uzyskać pomoc dla swoich dzieci.

W ramach tego podprojektu dzieci również uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez Straż Pożarną, mogły zapoznać się z pracą strażaków, pokazano im sprzęt strażacki. Podczas spotkania brały udział w licznych konkursach z nagrodami. Otrzymały certyfikaty "Małego Strażaka". Wszystkie spotkania ze służbami mundurowymi były inicjatywą przedstawicieli przedszkola, które w ramach edukacji bezpieczeństwa zaprosiły również do swojej siedziby aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska". Przez formę teatralną dzieciom zostały przekazane podobne treści jak podczas zajęć praktycznych ze strażakami, policjantami, Strażą Miejską. Spektakle profilaktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci poprzez ich interdyscyplinarność

i interaktywność.

Ostrożność w stosunku do obcych.

Temu tematowi poświęcono chyba najwięcej czasu i dokładności. Jak wszystkim wiadomo dzieci w wieku przedszkolnym to bardzo ufne istoty, a zagrożenia coraz bardziej niebezpieczne. Wzrost przestępczości, szczególnie molestowanie seksualne dzieci oraz ciężkie uszkodzenia ciała wśród najmłodszych spowodowały konieczność wykształcenia w dzieciach syndromu podejrzliwości wobec osób, które są nienaturalnie miłe, proponują zabawki, zapraszają do własnego samochodu, etc.

Konieczność propagowania zajęć tego typu bierze się również z tego, iż rodzice przeznaczają kilkakrotnie mniej czasu swoim pociechom niż to było jeszcze 10 lat temu. Często oni sami nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, które czekają na ich dzieci podczas powrotu do domu z przedszkola, zabawy w piaskownicy i placu zabaw. Dzieci często pozostawione same szukają sobie atrakcyjnych zajęć oglądając programy telewizyjne nie przeznaczone dla nich, surfując po Internecie. Niebezpieczeństwem jest też grupa rówieśnicza mająca "doskonałe pomysły" i prześcigająca się w nich.

Program poświęcony bezpieczeństwu został rozpisany na cały rok szkolny. Przed przerwą wakacyjną przygotowano konkurs wiedzy podsumowujący cały cykl. W konkursie wzięły udział dzieci z grup wiekowych pięciolatków i sześciolatków. Dyrekcja przedszkola postarała się o współpracę z partnerem finansowym (sponsor), który ufundował nagrody dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie. Konkurs był owocem współpracy pomiędzy przedszkolem a szkołą podstawową, której uczniowie wzięli czynny udział

w przygotowaniu pytań konkursowych dla swoich młodszych kolegów.

Młodsze dzieci przedszkolne również były zaangażowane w projekt miały one za zadanie narysować najlepszy plakat dla całej akcji.

W kolejnym roku szkolnym personel pedagogiczny i dyrekcja przedszkola zaplanowały kolejną edycję akcji. Zaprosiły do współpracy tym razem agencję ochrony osób i mienia, która to zobowiązała się do sfinansowania kamizelek odblaskowych dla każdego dziecka. Podczas wyjść poza teren przedszkola wszystkie dzieci będą nosiły kamizelki z nazwą, adresem i telefonem placówki. Pozwoli to na szybsze liczenie dzieci w środkach masowej komunikacji, ułatwi rozpoznanie ich w dużym skupisku osób. W razie zgubienia się dziecka, będzie ono miało wszystkie dane placówki, ułatwi to pracę służbom poszukującym lub przypadkowym przechodniom, którzy w każdej chwili będą mogli powiadomić przedszkole o miejscu pobytu dziecka.

Zdaniem dyrekcji przedszkola bardzo istotnym jest ciągłe dokształcanie się nauczycieli

w różnorodnych formach prowadzenia zajęć dotyczących bezpieczeństwa. Personel przedszkola bierze udział

w takich konferencjach i warsztatach jak: "Agresja u dzieci", "Techniki relaksacyjne i stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym", "Bezpieczeństwo i higiena pracy w polskiej szkole". Placówka jest też w stałym kontakcie z Samorządowym Ośrodkiem Psychologiczno-Pedagogicznym, który służ pomocą specjalistyczną.