1. Pojęcie "nauczyciel osób dorosłych "

W dawnych latach, na określenie nauczyciela osób dorosłych używano pojęcia "pracownik oświatowy " lub tez " nauczyciel w dydaktyce dorosłych "

  1. Współczesne określenie, nauczyciela dorosłych.

Nauczyciel dorosłych jest to osoba, która zajmuje się działalnością w sferze edukacji ( informacji. Instruktażu, doradztwa, konsultacji, mediacji, wychowania i terapii). Pełni ona rolę pośrednika w relacjach z rzeczywistością, uaktywnia i ułatwia proces kształcenia osobowości i kieruje rozwojem człowieka. W wyniku tej interwencji powinien następować pełny rozwój intelektualno-fizyczny człowieka, a co za tym idzie - rozwój otaczającego go i postrzeganego przez niego świata.

Pedagog taki powinna wykazywać określone cechy charakteru i osobowości, nieposzlakowana opinię, posiadać niekwestionowane kompetencje socjologiczno-filozoficzne oraz niezbędne przygotowanie psychologiczne jako doradca i konsultant.

Powinien także umieć nawiązywać kontakty interpersonalne prawidłowo redukować i rozładowywać powstające w innych osobach napięcia, łagodzić stresy oraz umiejętnie przeprowadzać, działanie terapeutyczne.

Wszystko to powinno się opierać na realizacji trudnych zamierzeń edukacyjnych wobec, osoby dorosłej.

  1. Funkcje nauczyciela, dorosłych według Knowles:

- diagnostyczna

- planistyczna

- motywacyjna

- metodyczna

- udostępnienia

-ewaluatywna

4. W nomenklaturze zachodniej, rozróżnia się trzy podstawowe koncepcje nauczyciela osób dorosłych:

a/ nauczyciel -artysta ( cechy jakie wykazuje, to : innowacyjność, wrażliwość, konkretność, wizjonerstwo )

b/ nauczyciel - popularyzator ( zaangażowanie, organizowanie aktywności i samokształcenia )

c/ nauczyciel - krytyczny analityk ( sceptycznie nastawiony do istniejącego porządku społecznego , uznaje zdanie innych )

  1. Typologia współczesnych nauczycieli osób dorosłych:

- Ekspert - radykalnie opiniotwórczy, przygotowany praktycznie i teoretycznie do wypełnienia zadania, kompetentny, kieruje procesem edukacyjnym w sposób autorytatywny.

- Informator - podaje informacje, o sposobach wdrożenia wiedzy w praktykę, zachęca do aktywności.

- Konsultant - doradca - liberalniejszy od eksperta, objaśnia trudne problemy, zajmuje się doradztwem bez zmiany swojego stanowiska, potrafi wskazać na różne konsekwencje, odmiennych decyzji i działań.

- Spolegliwy opiekun - jest osoba ciepłą i życzliwą, wskazuje kierunek działania, potrafi rozłożyć odpowiedzialność za decyzje na nauczyciela i ucznia, w odpowiedniej proporcji.

- leseferysta - pozostawia sprawy własnemu tokowi, najbardziej liberalny, nie ocenia i nie krytykuje innych , nie podaje gotowych rozwiązań, raczej skłania i aktywizuje do działania i pobudza.

6. Podział nauczycieli osób dorosłych na, system edukacyjny szkolny i pozaszkolny

A. Nauczyciele szkolni - osoby mające za zadanie systematyczne prowadzenie działań edukacyjnych, także w sposób sformalizowany, poprzez określone programy i formy edukacji.

Wyróżnia się nauczycieli:

■ szkół stacjonarnych

■ Edukacji na odległość

■ Nauczania w trybie zaocznym

B. Nauczyciele pozaszkolni - rozwijanie aktywności poprzez rozmaite formy edukacji i aktywności.

Można wyróżnić w tym sektorze:

popularyzatorzy nauki - ich zakres działania polega na przedstawianiu wyników najnowszych osiągnięć nauki i badań z różnych dziedzin. Odbywa się to poprzez prezentacje na zorganizowanych spotkaniach typu: zjazdy, sympozja, seminaria. Często występują w charakterze wykładowców i ekspertów. Ich działalność przyjmuje rozmaite formy edukacyjne.

- prelegenci i lektorzy - jest to bardziej uproszczona działalność edukacyjna , polegająca zasadniczo na przekazie informacji w formie wykładu lub odczytu , przekazują wiedzę już raczej ogólnie znaną i dostępną, także w formie literatury.

- nauczyciele edukacji zawodowej - poszerzanie i uzupełnianie uprawnień i kwalifikacji zawodowych, zmiana zawodu, prowadzenie kursów szkoleniowych i kwalifikacyjnych, instruktaż. Jest to najliczniej obsadzona grupa nauczycieli pozaszkolnych osób dorosłych.

- bibliotekarze

-przewodnicy

- instruktorzy, konsultanci i doradcy - pomoc w uzupełnianiu i poszerzaniu wiedzy i umiejętności praktycznych z różnych dziedzin

- instruktorzy i doradcy kulturalno - oświatowi.