ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ r. 21 Ph. Kotler Marketing

Definicje:

własny personel handlowy – sprzedawcy pracujący wyłącznie dla tego przedsiębiorstwa, zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Personel ten składa się z wewnętrznego personelu handlowego, który pracuje w biurze, używając telefony i przyjmując wizyty klientów, oraz personelu handlowego działającego w terenie, który podróżuje i składa wizyty klientom.

kontraktowy personel handlowy – przedstawiciele producentów, agenci sprzedaży lub brokerzy, którym wypłaca się prowizję sprzedaży.

1. ZADANIA HANDLOWCÓW

  • Poszukiwanie nowych klientów
  • Kontaktowanie się z nimi
  • Sprzedaż i obsługa
  • Gromadzenie informacji o klientach
  • Dystrybucja towarów

2. PROJEKTOWANIE DZIAŁU SPRZEDAŻY SKŁADA SIĘ Z OKREŚLENIA:

  • Celów jego działania
  • Strategia jego działania
  • Struktura organizacyjna
  • Wielkość oraz system wynagradzania osób w nim pracujących

3. WYMIEŃ MOŻLIWE STRUKTURY ORGANIZACYJNE DZIAŁU SPRZEDAŻY

  • Struktura terytorialna
  • Struktura produktowa
  • Struktura rynkowa
  • Struktura mieszana

4. ETAPY ANALIZY „WKŁADU PRACY”

  • Klienci są dzieleni na grupy wg wielkości rocznej sprzedaży
  • Dla każdej grupy klientów ustala się konieczną częstotliwość wizyt przedstawicieli handlowych
  • Liczbę klientów w każdej grupie mnoży się przez ustaloną liczbę koniecznych wizyt, wyliczając w ten sposób całkowity wkład pracy w sprzedaż wymaganą  w roku
  • Określa się średnią liczbę wizyt handlowych, jaką handlowcy są w stanie złożyć klientom w ciągu roku
  • Wylicza się niezbędną liczbę handlowców, dzieląc wszystkie niezbędne wizyty w roku przez średnią liczbę wizyt składanych rocznie przez jednego handlowcy

5.  PROCESY ZARZĄDZANIA DZIAŁEM SPRZEDAŻY:

  •   Rekrutacja i selekcja handlowców
  •   Szkolenie handlowców
  •   Ukierunkowanie handlowców
  •   Motywowanie handlowców
  •   Ocenianie handlowców

6.  CELE SZKOLEŃ HANDLOWCÓW

  •   Poznać przedsiębiorstwo i się z nim identyfikować
  •   Poznać produkty przedsiębiorstwa
  •   Poznać cechy klientów i konkurentów
  •   Wiedzieć jak przeprowadzić skuteczną prezentację
  •   Znać swój zakres obowiązków i procedury działania na obsługiwanym terenie

7.  PODZIAŁ WEWNĘTRZNEGO PERSONELU DZIAŁU SPRZEDAŻY:

  •   Personel zabezpieczenia technicznego
  •   Asystenci handlowców
  •   Telemarketerzy

8.  SPOSOBY MOTYWOWANIA HANDLOWCÓW:

  •   Przekonać handlowców, że będą sprzedawać więcej, gdy będą pracować ciężej lub będą podnosić swoje kwalifikacje
  •   Przekonać handlowców, że wynagrodzenie za lepsze wyniki warte jest dodatkowego wysiłku
  •   Płaca, możliwość awansu
  •   Osobisty rozwój, poczucie spełnienia
  •   Limity sprzedaży narady handlowe
  •   Konkursy

9.  PODEJŚCIA W SZKOLENIU HANDLOWCÓW:

  •   Podejście zorientowane na sprzedaż
  •   Podejście zorientowane na klienta

10. NA CZYM POLEGA METODA SPRZEDAZY SPIN:

  •   Pytania dotyczące Sytuacji
  •   Pytania dotyczące Problemu
  •   Pytania dotyczące Wniosków
  •   Pytania dotyczące Potrzeb - korzyści

11. NA CZYM POLEGA METODA UŁATWIANIA ZAKUPU – przeprowadzenie potencjalnego klienta przez proces ustalania, czy oferta sprzedającego umożliwi rozwiązanie problemu. Sprzedający zadaje pytania i słucha odpowiedzi. Rezygnuje ze sprzedaży, gdy jest oczywiste, że nabywca nie skorzysta z oferty.

12. SPOSOBY POSZUKIWANIA KLIENTÓW:

  •   Przeglądając źródła informacji w poszukiwaniu kontaktów
  •   Organizując stoisko na targach
  •   Pytając aktualnych klientów o potencjalnych
  •   Korzystając z telefonu, poczty, Internetu
  •   Kontaktując się ze stowarzyszeniami i organizacjami, do których należą potencjalni klienci
  •   Składając niezapowiedziane wizyty w różnych firmach

13. STYLE PREZENTACJI HANDLOWEJ:

  •   Metoda katarynki
  •   Metoda zmodyfikowana
  •   Metoda zorientowana na zaspokajanie potrzeb klienta

14. KLASYCZNE TAKTYKI NEGOCJACJI:

  •   Zarażenie entuzjazmem
  •   Dziel i zdobywaj
  •   Opóźniaj
  •   Twarz pokerzysty
  •   Bądź cierpliwy
  •   Podzielmy różnicę
  •   Wypuść próbny balon
  •   Niespodzianki
  •   Wysoki pułap
  •   Zdobądź prestiżowego sojusznika
  •   Źródełko wyschło
  •   Ograniczone uprawnienia
  •   licytacja