System logistyczny ma za zadanie wykonać takie czynności jak:

 • współpraca między przepływającymi materiałami, surowcami, produktami do klientów
 • zmniejszenie nakładów finansowych wynikających z przepływu materiałów
 • powiązanie systemu logistycznego z obsługą odbiorców

Proces logistyczny z punktu widzenia poziomu funkcjonalnego to:

 • etap zaopatrzenia
 • etap wytwarzania
 • etap zbytu

Główne sfery logistyki:

 • sfera przepływów fizycznych
 • sfera regulacji

Główne zadania wynikające z mikrologistyki to:

 • ujednolicenie
 • przewozy
 • organizowanie rezerw
 • przygotowanie zamówień

Główne zadania dodatkowe wynikające z mikrologistyki to:

 • składowanie lub magazynowanie
 • manipulacja materiałowa-przeładowywanie towarów
 • zakupy
 • opakowania ochronne
 • współpraca z produkcją
 • tworzenie systemu informacyjnego

System metalogistyczny obejmuje trzy podsystemy:

 • podsystem fizycznego zaopatrzenia
 • podsystem przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • podsystem fizycznej dystrybucji

Podział kanałów logistycznych

1. Ze względu na złożoność procesu przepływów:

 • proste
 • wielościeżkowe
 • złożone

2. Ze względu na specyfikę produkcji oraz zbytu:

 • analityczne
 • syntetyczne
 • mieszane

System makrologistyczny obejmuje cztery podsystemy:

 1. strefa produkcji
 2. strefa pozaprodukcyjna
 3. konsumenci pojedynczy
 4. handel

Formy organizacyjne systemu logistycznego w firmie:

 • nieformalna
 • formalna
 • serniformalna

Co wpływa na koncentrację gospodarowania logistyki:

 1. możliwość sprawdzania wydatków logistyki
 2. prostota kontrolowania czynności systemu logistycznego
 3. możliwość łatwiejszego podejmowania decyzji
 4. korzystanie z wielkości systemu produkcyjnego i obrotów
 5. łatwiejsze korzystanie z wielkości systemu produkcji i obrotów
 6. lepsze obsługiwanie odbiorców
 7. lepsze powiązania strategiczne i lepsza współpraca
 8. zmniejszanie wielkości przedsiębiorstwa w razie konieczności
 9. dobre korzystanie z możliwości ludzkich w logistyce

Co wpływa na rozproszenie systemu logistycznego:

 1. możliwość wpływania na zmienne potrzeby klientów
 2. różnorodność odbiorców oraz potrzeba indywidualnego ich obsługiwania
 3. współpraca z odbiorcą

Co powinien robić kontroling strategiczny:

 • planować przyszłościowo
 • wiązać planowanie strategiczne z operatywnym
 • kontrolować oraz zarządzać strategicznie

Co powinien robić kontroling operatywny:

 • określać i mierzyć cele logistyczne
 • określać plany operacyjne, które nie byłyby sprzeczne z innymi procesami
 • kontrolować rezultaty i wydatki
 • określać odchyłki wydatków logistycznych oraz rezultatów

Na wydatki w logistyce wpływają;

 1. rozmiar przedsiębiorstwa
 2. jak szeroka jest oferta i jak wiele używa się surowców
 3. proces produkcyjny oraz przepływ surowców w firmie
 4. ilość rezerw
 5. możliwości kapitałowe

Konflikt celów - pojawia się wtedy kiedy przez realizację celu kontrahenta inny kontrahent nie może zrealizować swoich zamierzeń.

Konflikt ról - kiedy nie można dojść do porozumienia w sprawie roli pełnionej przez organy logistyczne

Konflikt władz - kiedy uczestnik rynku, wykorzystując swoją dominację zmusza inne jednostki logistyczne do określonego zdania, które w innych okolicznościach nie mogłyby być poparte

Konflikt informacyjny - kiedy uczestnicy procesu logistyki podejmując decyzję wykorzystują różnorodne źródła danych

Logistyczna obsługa klienta- możliwość procesu logistyki do spełnienia wymagań odbiorców z punktu widzenia terminów, pewności, porozumienia i komfortu.

Wskaźniki do pomiaru poziomu obsługi klienta:

 • czas wykonania zlecenia
 • dostęp do materiałów
 • jak najmniejsze dostawy
 • niezawodne wykonywanie zleceń
 • minimalna liczba zniszczonych produktów
 • możliwość manewrowania dostawami.

Zapas- zespół faktycznych materiałów, produktów, surowców zebranych w przedsiębiorstwie, aby nie dopuścić do przestojów produkcyjnych i niemożliwości sprzedaży.

Przesłanki gromadzenia zapasów:

 • dobra jakość obsługi odbiorców
 • czerpanie pożytków z produkcji
 • brak przestojów produkcyjnych
 • czerpanie pożytków z zaopatrywania i przewozów dużych ilości
 • zabezpieczenie przed zmianą cen i kursów walut
 • zabezpieczenie przed zmianami popytu i podaży

Duży poziom zapasów może być przyczyną:

 • większych wydatków kapitałowych
 • większych wydatków ponoszonych na składowanie zachowanie zapasów
 • większych wydatków na ubezpieczenie
 • blokada innych potencjalnych inwestycji

Zapasy możemy zminimalizować kiedy korzystamy z popytu zależnego.

Proces zarządzania zapasami generuje takie rozstrzygnięcia:

 • wybranie tych surowców, których zapasy należałoby utrzymać
 • planowanie ilości zamawianych materiałów
 • określenie w jaki sposób należy kompletować zapasy
 • określenie poziomu bezpiecznego dla zapasów