W prawie Unii Europejskiej nie ma definicji pojęcia „działalności gospodarcza” oraz „przedsiębiorca”. Oba terminy sprecyzował tylko (ETS) czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Znaczenie terminu pojęcia „przedsiębiorca” sformułowano w dorobku UE poprzez podmiot wyrażający wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zarobkowym. Z kolei działalność gospodarcza utożsamia się ze swobodą przedsiębiorczości oraz świadczenia usług. Przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą w sposób stały oraz ciągły w państwie członkowskim. Pomimo tego nie ma jakiegoś ogólnego terminu przedsiębiorcy w prawie europejskim. Przedsiębiorca ma działać w oparciu o takie wartości jak swoboda przepływu towarów, osób oraz usług. Działa w wymiarze komercyjnym, wykonuje swoją działalność we własnym imieniu, przedsiębiorstwo ma charakter stały (regulowana działalność powtarzalna). Na terenie UE istnieje transgraniczność zakładania przedsiębiorstw. Możliwość do zakładania działalności gospodarczej na terytorium innego państwa członkowskiego. W sytuacjach ponadnarodowych jak działa prawo? Przedsiębiorstwo jest postrzegane jak obywatela Unii Europejskiej, nie zaś jako obywatela Polski. W Polsce przedsiębiorca który jest cudzoziemcem nie podlega przepisom państwa polskiego tylko unijnym.