1.) Pierwszą z nich jest mieszczące się w Oświęcimiu "Towarzystwo na rzecz Ziemi"(TnZ).

Jest organizacją powstałą w roku 1989 jako protest przeciw postawieniu w mieście Oswięcim Rafinerii. Źródłem dla opisywanej organizacji była działająca wcześniej w Oświęcimiu Federacja Zielonych (FZ-O). Początkowo FZ-O działała nieformalnie , jednak już w roku 1994 FZ-O otrzymała status stowarzyszenia. W pierwszych latach działalności federacja skupiała się na problemach środowiska jednak w skali lokalnej. Było to w przedziale czasu od 1994 do 1997.

Właśnie w roku 1997, w obliczu rosnących problemów związanych z ochroną środowiska ale w skali całego kraju, Stowarzyszenie zostało przekształcone w organizację ogólnopolską pod nowa nazwą "Towarzystwo na rzecz Ziemi"

Jakie zadania postawiło sobie Towarzystwo na rzecz ziemi?

a.. Utrzymywanie, rekonstruowanie oraz chronienie środowiska naturalnego.

b.. Działania mające na celu upodmiotowienie społeczeństwa, rozwój demokracji lokalnej oraz rozwijanie społecznej aktywności.

c.. Działania zmierzające do wzmacniania pokoju oraz do niwelowania wszystkich antagonizmów i konfliktów.

d.. Uświadamianie społeczeństwa poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej.

e.. Zmniejszanie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń, zniwelowanie odpadów, proekologiczne zagospodarowanie odpadów.

f.. Promowanie wytwarzania i używania opakowań wielorazowego użytku.

g.. Uczestnictwo w procesach administracyjnych dotyczących sprawach, które są związane z ingerowaniem w naturalne środowisko

h.. Wnioskowanie o konieczności zastosowania środków, ułatwiających usunięcie elementów zagrażających środowisku w danym terenie. Również naprawa szkód oraz rekonstrukcja środowiska tak aby osiągnęło ono stan pierwotny. Wnioski składane są u władz lokalnych, władz krajowych oraz władz wojewódzkich.

i.. Wnioskowanie do władz administracyjnych z zastrzeżeniami do projektów dotyczących lokalizacji, inwestycji, które maja znaczący wpływ na stan środowiska. Dalej prowadzenie działalności oraz inwestycji korzystnej dla naturalnego środowiska i dla zdrowia ludzi i zwierząt.

j.. Wydawanie czasopism, felietonów, książek o tematyce związanej z ekologią.

k.. Finansowe wspieranie bezrobotnych i ubogich.

2.) Kolejną organizacją jest Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Towarzystwo to powstało w roku 1994 30 sierpnia jako organizacja formalna. Natomiast nieformalnie istniało od dawna przez około 20 lat. Opisywana organizacja skupia 100 ornitologów, którzy pracują na terenach związanych z Pomorzem Zachodnim. Należy podkreślić że przekształcenie Towarzystwa w organizacje formalną czyli działającą zgodnie z prawem, zostało dokonane w celu poprawienia wyników działań wykonywanych przez ornitologów. Natomiast Towarzystwo w większej części opiera się na pracy społecznej jej członków.

Glówne zadania Stowarzyszenia polegają na zwiększeniu obszaru przyrody chronionej występującej na Pomorzu Zachodnim. Glównie chodzi o obszary cenne z przyrodniczego punktu widzenia.

Projekt społeczny "ostoja ptaków wodnych oraz błotnych nad Zalewem Szczecińskim" jest sponsorowany przez program PHARE-Dialog i ma on realizować następujące cele.

1.)organizować punkty danych na temat bytowania na Pomorzy zachodnim cennych gatunków ptaków.

2.) Organizowanie ochronnych stref , które miałyby obejmować gniazda drapieżnych ptaków.

3.) branie udziału w ustalaniu wszelkich przepisów odnoszących się do ochrony ptaków drapieżnych.

4.) baranie udziału w dokonywanym przez UE wspólnym liczeniu dzikich gęsi.

5.) Prace mające na celu stworzenie monografii fauny Pomorza Zachodniego , oraz prace nad stworzeniem kartotek ptaków bytujących w opisywanym regionie.

3.)Na Mazowszu działa kolejna organizacja - mazowiecki regionalny ośrodek edukacji ekologicznej.

Poczatkowo ośrodek działał sam jako Osrodek Edukacji Ekologiczej EKO - OKO, potem w roku 1992 została powołana fundacja ośrodka w celu merytorycznego oraz finansowego wpierania programów prowadzonych przez ośrodek.

Członkowie Zarządu Fundacji skupili się na uzyskiwaniu dotacji w celu realizacji programów dotyczących edukacji ekologicznej oraz na wspieraniu swoich partnerów. Obecnie opisywany ośrodek EKO-OKO stał się największym ośrodkiem tej kategorii w Polsce a jego programy edukacji ekologicznej młodzieży zdobywały wielokrotnie nagrody.

Glównie zadania Mazowieckiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (EKO-OKO).

1.)

Finansowanie oraz organizowanie działalności , która miałaby na celu rozwój ekologicznej wiedzy oraz świadomości społeczeństwa.

2.) Organizowanie kulturowych form, które ukazują naturalne środowisko oraz samego człowieka jako jego część.

3.) Wspieranie neutralnego w stosunku do otaczającej przyrody, sposobu życia, sposobu działalności oraz nieagresywnej wytwórczości.

4.) badanie oraz wdrażanie ekologicznej formy budownictwa ekologicznego przestrzennego planowania oraz ekologicznego rolnictwa.

5.) Prowadzenie szkoleń oraz działalność mająca na celu wspieranie finansowe środowisk , które zajmują się działaniami ekologicznymi zagadnieniami.

6.) Holistyczne ujmowanie zdrowia, profilaktyka chorób oraz nauczanie jak prowadzić zdrowy tryb życia. Tutaj zdrowy znaczy zgodny z naturalnym otoczeniem i nie szkodzący temu otoczeniu.

7.)badanie stanu środowiska naturalnego, które jest dokonywane przez placówki niezależne powoływane przez EKO-OKO.

4.) Kolejnym stowarzyszeniem jest Fundacja Dolnośląska na rzecz ekorozwoju.

Poczatkowo działał na terenie Dolnego Śląska ruch społeczny "Wolność i Pokój". Ruch ten nawoływał do zaprzestania dewastacji przyrody jeszcze w 80 latach. W roku 1991 formalnie zarejestrowano fundację na bazie wyżej opisywanego ruchu. Fundację założył Radosław Gawlik a jej siedziba znajduje się we Wroclawiu w starej kamieniczce usytuowanej nad dawnym korytem rzeki. Członkowie fundacji działają we Wrocławiu oraz na terenach pobliskich jednak głównie skupiają się na działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego na Dolnym Śląsku. Funkcjonowanie opisywanego stowarzyszenia ma coraz bardziej charakter ponadregionalny gdyż członkowie współdziałają z Polską Zieloną Siecią, Koalicją Czas na Odrę, Programem PCB - Stop.

Główne zadania Fundacji:

1.)Kompleksowa ochrona wód i restytucji dolin rzek , stanowiła cel priorytetowy.

2.) Potem ochrona środowiska naturalnego oraz równy stopniowy rozwój.

5.) Kolejną fundacją jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.(NFOŚ).

Ta fundacja została powołana w 1988 roku w grudniu na wniosek 26 osób prawnych oraz 48 osób fizycznych. Fundacja skupiała wielu wybitnych działaczy miedzy innymi ekologów, dziennikarzy, menadżerów znanych firm. Wszyscy oni byli przejęci złym stanem naturalnego środowiska w Polsce.

Inicjatorami były organizacje proekologiczne, organizacje społeczne, duże gospodarstwa i jednostki gospodarcze. Opisywana Organizacja należy do grupy organizacji pozarządowych, została powołana przez ustawę Sejmu o Fundacjach, ponadto od momentu jej sądowej rejestracji w dniu 9 marca 1989 roku posiada ona osobowość prawną. Dalej Fundacja została zaaprobowana przez Ministra Ochrony Środowiska, Ministra Zasobów Naturalnych i Leśnych oraz Ministra Finansów.

W gronie inicjatorów znalazły się również proekologiczne organizacje społeczne i duże jednostki gospodarcze.

Glowne zadania NFOŚ:

1.) Niesienie wsparcia materialnego dla wszystkich działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

2.) Głoszenie proekologicznych idei oraz prowadzenie ekologicznej edukacji.

3.) Rozwijanie współpracy międzynarodowej dotyczącej ekologii, ułatwianie komunikacji , wymiana myśli , opinii, stanowisk na tematy związane z przyroda i jej ochroną.

4.) Organizowanie gospodarki ekologicznej, tworzenie nowych proekologicznych rozwiązań w dziedzinie techniki, pomiarów, analiz.

5.) Ciagle rozwijanie dziedziny ekologii dotyczącej ochrony przyrody.

6.) Kolejna organizacja jest Liga Ochrony Przyrody.

Organizacja została założona w roku 1928 przez wybitnych pracowników naukowych działających na rzecz ochrony przyrody. Można tutaj wymienić: Aleksandra Jankowskiego, Władyslawa Szafera, Walerego Goetela, Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Boleslawa Hryniewskiego, Mieczysława Limanowskiego.

9 stycznia roku 1928 przeprowadzono pierwszy Zjazd Organizacyjny Ligi. Potem w czasie gdy wybuchła druga wojna światowa oraz w okresie jej trwania Liga przestała działać. Jednakże jej działalność wznowiono niedługo po zawarciu pokoju. Pierwsze po wojnie zebranie organizacyjne odbyło się z inicjatywy starszych działaczy w Łodzi , 17 lipca roku 1945. Na tym zebraniu , które skupiło działaczy pochodzących z wszystkich oddziałów ustalono plan działań oraz wybrano Glowny Zarząd.

Prof. Edward Potega przejął stanowisko prezesa zarządu. Od tego czasu Stowarzyszenie zaczęło się bardzo dynamicznie rozwijać. Otóż powstawały kluby oraz koła tego stowarzyszenia , zwykle w szkołach oraz w zakładach pracy, również w gimnazjach, w domach, gminach , przedsiębiorstwach oraz w zakładach przemysłowych. Raporty opracowane przez Ligę na temat stanu środowiska oraz przyrody , postulaty, wnioski, które członkowie organizacji zgłaszali do władz państwa , wszystkie spełniły bardzo ważna funkcje w działaniu na rzecz ochrony środowiska w naszym kraju.

Rada Naukowa ZG-LOP pierwsza opracowała raport dotyczący zagrożenia zdrowia człowieka oraz stanu naturalnego środowiska w Polsce. Raport ten został opublikowany w czasopiśmie ''Przyroda Polska".

Glówne zadania Ligi Ochrony Przyrody:

1.. Działalność edukacyjna kształtująca stosunek społeczeństwa do otaczającej go przyrody.

2.. Rozprowadzanie wiedzy na temat przyrody oraz jej ochrony.

3.. Podejmowanie oraz zachęta do podejmowania wszelkich prac społecznych na rzecz przyrody naturalnej oraz organizacja tychże prac.

4.. Wzbudzanie działań , inspiracja , organizacja nowych działalności w celu ochrony przyrody.

5.. Interwencje gdy zostanie naruszone prawo ochrony przyrody , strzeżenie tegoż prawa.

Jakie są źródła dochodów ligi:

1.. Spadek, zapis, darowizna

2.. Dotacje pochodzące ze źródeł w kraju oraz za granicą

3.. Dochody pochodzące z działalności gospodarczej

4.. Dochody pochodzące z wykładów, organizowanych warsztatów szkoleniowych, z seminariów, oraz z prac publicznych.