Lasy pełnią bardzo ważną funkcję w środowisku naturalnym. Niestety są intensywnie niszczone, ponieważ dostarczają wielu surowców, głównie drewno, które jest wciąż stosowane jako opał, materiał do budowy domów oraz wyrobu mebli i sprzętów domowych. Zapotrzebowanie na drewno nadal wzrasta, mimo że zastępuje się je innymi materiałami. Ażeby ograniczać wyniszczanie lasów, niezbędna jest rozsądna, racjonalna gospodarka, która powinna polegać na ograniczaniu wyrębu lasów oraz na prawidłowym zalesianiu. Lasy należy odnawiać we właściwym czasie i odpowiedni sposób, ponieważ inaczej można doprowadzić do szkód w środowisku, zmian ekosystemów leśnych, co odczują zarówno rośliny jak i zwierzęta. Często zdarzają się sytuacje, że po usunięciu lasu mieszanego sadzone są wyłącznie iglaste drzewa np. sosny. Tworzy się w ten sposób „monokultury sosnowe”, które chociaż szybko rosną, nie są jednak odporne na ataki szkodników i choroby.

Lasy można porównać do olbrzymich filtrów. Poprzez liście i szpilki wychwytują cząsteczki pyłów oraz sadzy, a także rozmaite szkodliwe substancje gazowe zanieczyszczające powietrze. Lasy to również główne źródło tlenu na Ziemi. Rośliny mają zdolność przeprowadzania procesu fotosyntezy, podczas którego pobierają dwutlenek węgla (CO2) z powietrza, niezbędny do budowania tkanek roślinnych oraz wydzielają do atmosfery tlen (O2) jako produkt uboczny. To właśnie dzięki roślinom i ich zdolności do tworzenia tlenu, mogło dojść do powstania i rozwoju organizmów zwierzęcych wymagających tego gazu do życia.

W ciągu jednego roku lasy mogą odfiltrować z powietrza ok. 70 ton pyłów (jest to ilość odpowiadająca 7,5 tys. worków cementu). Z kolei podczas letniego dnia, las może odparować nawet do 40 tys. litrów wody (to wielkość małego basenu pływackiego).

Pożary, jak również karczowanie lasów przez człowieka przez wiele tysiącleci, powoduje niszczenie olbrzymich terenów leśnych i tworzenie obszarów pustynnych i stepowych. Za przykład można tu podać nadmierny wyręb lasów tropikalnych w Ameryce Południowej. Również duże tereny leśne niszczone są ze względu na budowę nowych dróg, osiedli mieszkaniowych, hal i terenów sportowych. Lasy pochłaniane są także przez rozwijające się zakłady przemysłowe i energetyczne.

Różnorodne zanieczyszczenia powietrza również stanowią ogromne zagrożenie dla lasów. Dymiące kominy fabryk, kotłowni i domów, spaliny z silników mechanicznych są źródłem trujących gazów i pyłów. Substancje te są bardzo szkodliwe dla roślin, hamują wzrost, zaburzają prawidłowy rozwój, a w dużych stężeniach zabijają. Podobnie jest z roślinnością przy drogach i na terenach miejskich. Szkodzą jej nie tylko zanieczyszczenia powietrza, ale także sól, która powszechnie jest wykorzystywana zimą do posypywania jezdni, ażeby zapobiec gołoledzi. Wiosną, w czasie roztopów sól przedostaje się do gleby i wchłaniana jest przez roślinność. W zależności od stężenia soli rośliny zrzucają liście, więdną, a nawet giną, ponieważ w zasolonej glebie nie mogą pobierać wody z otoczenia.

Lasy mają wpływ na zróżnicowanie krajobrazu, wygląd środowiska naturalnego, upiększają nasze otoczenie. Często bywają też źródłem inspiracji dla twórczości artystycznej. Spełniają także ważną funkcję społeczną oraz dydaktyczno – wychowawczą. Pozwalają kształtować i uwrażliwiać dzieci i młodzież na przyrodę, uczą szacunku wobec naturalnej flory i fauny. Lasy są łatwo dostępne, dlatego też często stają się miejscem relaksu i wypoczynku dla wielu ludzi, szczególnie zmęczonych życiem w pośpiechu i stresie w dużych miastach. Niepowtarzalne piękno lasów wpływa na malowniczość krajobrazu.

Lasy są miejscem występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, także rzadkich i chronionych, o które trzeba szczególnie dbać. Lecz stymulują również produkcję rolną, w gospodarce są źródłem ważnych surowców dla przemysłu. Rozwiązaniem mogłoby być użytkowanie do celów gospodarczych wyłącznie lasów specjalnie do tego sadzonych.