Rzeka Uherka ma łączną długość 44,05 km, bierze swój początek na terenie gminy Chełm, w pobliżu wsi Zagroda. Przepływa przez Chełm, kończy swój bieg wpadając do Bugu w pobliżu wsi Siedliszcze, na obszarze gminy Wola Uhruska.

Częściowo rzeka przepływa przez obszar torfowisk pomiędzy lokalnymi wzniesieniami kredowymi o małym zalesieniu. Z kolei na obszarze Obniżenia Dubienki dorzecze zlokalizowane jest na terenie podmokłym, bagiennym, pokrytym lasem.

Istotnymi dopływami Uherki są następujące rzeki: Janówka, Słyszówka, Garka, Lepietucha i Gdola.

Klasyfikacja wód powierzchniowych ( na podstawie /pl.wikipedia.org/)

Klasy czystości wód wyróżnia się w oparciu o wyniki monitoringu stanu czystości rzek (czyli systematycznych pomiarach i obserwacji powierzchniowych wód płynących). Ocenę jakości opracowuje się na podstawie wskaźników fizycznych (temperatura, smak, zapach, mętność, przezroczystość, barwa wody), chemicznych (odczyn wody, zasadowość, kwasowość, utlenialność, twardość wody, poziom związków azotu i fosforu, siarczanów, chlorków, żelaza, rozpuszczonego tlenu, dwutlenku węgla, metali ciężkich) oraz biologicznych (miano coli). Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń określonych wskaźnikami, z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 roku (Dz. Ust. Nr 116 poz. 503) wyróżnia się trzy klasy czystości wód i wody pozaklasowe. Woda I klasy czystości nadaje się do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody do picia, hodowli ryb łososiowatych.

Woda II klasy czystości nadaje się do hodowli innych ryb niż łososiowate, hodowli zwierząt gospodarskich, celów rekreacyjnych.
Woda III klasy czystości nadaje się do zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymagające wody o jakości wody do picia, nawadniania terenów rolniczych.

Na terenie Polski wody I klasy czystości stanowią zaledwie 2,9%, II klasy czystości - 20,3%, a klasy III - 33%, pozostałe wody są pozaklasowe.

Czystość Uherki

Jeszcze w siedemdziesiątych latach woda w Uherce miała I klasę czystości na odcinku przed Chełmem. W osiemdziesiątych latach w tym samym miejscu rzeka miała już II klasę, a w dalszym odcinku była już bezklasowa. Obecnie można potwierdzić, iż największym trucicielem rzeki jest Chełm. Znajdują się tutaj dwie cementownie, huta szkła i liczne zakłady. Uherka zbiera także deszczówkę z kolektorów burzowych gromadzących nadmiar wody z ulic, korzystają z nich również osiedla mieszkaniowe jak i zakłady. Poniżej tego miasta wskaźniki kilkakrotnie wzrastają. Zanieczyszczenia te są jednak rozcieńczane przez dopływy rzek: Styszówka, Garka, Lepietucha, Gdola.

W wodach rzeki Uherki odnotowano występowanie licznych związków biogennych. Znacznie podwyższone stężenie związków azotu, a także fosforu miały istotny wpływ na decyzję o uznaniu wód Uherki za pozaklasowe.

W rzece występują również różnego rodzaju zanieczyszczenia specyficzne. Są to między innymi detergenty, związki fenolowe oraz metale ciężkie. Stan bakteriologiczny wody Uherki odpowiada normom III klasy czystości wody. Istotne znaczenie miało wyznaczenie wskaźnika biologicznego tzw. miano coli, jest to badanie wykazujące obecność bakterii Escherichia coli w wodzie. Bakterie te występują w przewodzie pokarmowym i wydalane są z kałem. Ich występowanie dowodzi skażeniu wody rzecznej ściekami. Wskaźnik wyniósł powyżej 50%. Stan sanitarny wód rzeki Uherki miał decydujące znaczenie w podejmowaniu decyzji dyskwalifikującej stan jej czystości na odcinku pomiędzy granicami miasta, a jej ujściem.