Woda pokrywa aż 3/4 całej powierzchni kuli ziemskiej. Ogromna większość wody (około 97%) znajduje się w oceanach i morzach, jest to więc woda słona. Jedynie 3% wszystkich zasobów wodnych obejmuje woda słodka. Znaczna jej większość uwięziona jest w lodowcach i czapach lodowych albo głęboko pod powierzchnią ziemi. Ludzie mają dostęp tylko do 0,03% wody słodkiej, są to jeziora i rzeki oraz wody gruntowe. Korzystanie z zasobów słodkiej wody na Ziemi odbywa się w sposób nieracjonalny, rozrzutny. Tylko samo rolnictwo odpowiedzialne jest za 70% całkowitego zużycia wody.

Głównymi źródłami zanieczyszczenia rzek są ścieki przemysłowe, miejskie i rolnicze. Rolnicy nadmiernie stosują nawozy sztuczne, głównie azotowe, środki ochrony roślin, substancje owadobójcze i pestycydy. Wodę zanieczyszczają także rozmaite rozpuszczalniki przemysłowe oraz zanieczyszczenia nieorganiczne. Woda może być również skażona przez zanieczyszczenia biologiczne, takie jak wirusy, bakterie, pasożyty czy grzyby. Woda stanowi podstawę życia na Ziemi. Wszystkie szkodliwe związki chemiczne jakie się do niej dostają pochłaniane są przez organizmy roślinne, zwierzęce, a także w konsekwencji ludzi. Wywołują one różnorodne schorzenia, a nawet śmierć. Naukowcy stwierdzili wyraźny związek pomiędzy zwiększającą się zawartością zanieczyszczeń wody, a wzrostem umieralności organizmów żywych. Zanieczyszczone wody stanowią duże zagrożenie dla zdrowia ludzi. W wyniku działalności ludzkiej stopniowo wymiera życie w jeziorach i rzekach. Każdego roku około 450 km3 ścieków wlewa się do rzek.

Zanieczyszczenia wody są obecnie problemem światowym. Jakość wody pitnej, także w krajach wysoko rozwiniętych, budzi wiele wątpliwości. Pomimo, że w oczyszczalniach stosuje się najnowsze technologie, nie mogą one wyeliminować wszystkich zanieczyszczeń. Skażenie ściekami wód gruntowych, rzek i jezior, z których ludzie czerpią pitną wodę stale wzrasta. Ren, będąc największą rzeką Europy, stanowi również ogromny magazyn wody pitnej dla około 20 milionów osób. Jednocześnie jest najbardziej zanieczyszczoną rzeką na świecie. Każdego roku wprowadzanych jest do niej blisko 10 tysięcy ton różnych substancji chemicznych. Głównymi sprawcami tych zanieczyszczeń są przemysł chemiczny, hutniczy oraz metalurgiczny, które wprowadzają do wód różnego rodzaju substancje toksyczne, jak np. arsen, cyjanki, metale ciężkie.

Duży udział w skażeniu środowiska ma także rolnictwo stosując pestycydy, nawozy sztuczne czy gnojowica z chlewni, które zatruwają wodę. W silnie zanieczyszczonych wodach, gwałtownie rośnie żyzność, dlatego też nadmiernie rozwijają się bakterie, glony, sinice i rośliny wodne. To zjawisko to eutrofizcja, można je zaobserwować gołym okiem, objawia się silnym zmętnieniem wody i charakterystycznym zabarwieniem. Konsekwencją tego procesu jest pogorszenie jakości wody, jej smaku i zapachu. Obumarłe organizmy unoszące się na powierzchni zbiorników stanowią zagrożenie dla ujęć wody i uniemożliwiają wykorzystywanie rekreacyjne. Szczególnie niebezpieczne są zakwity sinic (zwłaszcza zielenice), ponieważ wypierają inne glony. Silnie się namnażają i tworzą gęsty kożuch na powierzchni wody, który ogranicza dostęp światła do głębszych warstw wody i hamuje przebieg fotosyntezy. W konsekwencji w wodzie zaczyna brakować tlenu i wiele organizmów ginie. Częste pojawianie się zakwitów wody jest wynikiem zaburzenia równowagi ekologicznej.

W krajach biedniejszych do problemu zanieczyszczenia wód dochodzą trudności z jej dostępnością. Około jedna trzecia całej populacji ludzkiej cierpi w wyniku niedoboru świeżej, czystej wody. Rocznie z braku wody umiera aż 25 milionów osób. Zaledwie 1/4 ludzi na Ziemi może korzystać z bieżącej wody, a półtora miliarda nie ma obecnie wody pitnej. Zapewnienie wody pitnej ludności miejskiej w krajach trzeciego świata znacznie przekracza ich możliwości finansowe. Stąd też szerzy się tam wiele chorób związanych ze złą jakością wody.

Jak ostrzega Bank Światowy, brak wody zagraża obecnie gospodarce i zdrowiu mieszkańców aż 80 krajów. Bogate państwa radzą sobie z tym problemem budując zapory, stosując kosztowne, nowoczesne technologie oczyszczania wody i ponownego wprowadzania jej do użytku, potrafią nawet odsalać wodę morską. Biedniejsze kraje nie mogą skorzystać z takich możliwości przez co hamowany jest ich rozwój gospodarczy i ograniczona jest produkcja żywności.

Zasoby wodne Ziemi są odnawiane poprzez opady atmosferyczne. W Polsce około połowa sumy wszystkich opadów pochodzi z ulewnych deszczy co umożliwia szybkie uzupełnienie wód powierzchniowych. Środowisko naturalne potrafi samodzielnie oczyszczać wodę lecz nie radzi sobie z ogromnym stopniem zanieczyszczenia spowodowanym przez człowieka. Dlatego budowane są oczyszczalnie ścieków, które mają uzdatniać wodę tak, aby nadawała się do picia.

Ziemskie zasoby wodne są bardzo ograniczone. Ilość ludzi wciąż wzrasta, zużywają oni coraz więcej wody nie tylko do picia, ale również do celów gospodarczych. Należy oszczędzać wodę i każdy z nas może tego dokonać przestrzegając kilku zasad, np.:

  • Instalowanie wodomierzy, które umożliwiają kontrolę zużycia wody
  • Branie prysznica zamiast kąpieli w wannie
  • Zakręcanie kranu kiedy nie korzysta się z wody (np. podczas mycia zębów, zmywania naczyń)
  • Zabezpieczanie kranu przed kapaniem wody
  • Wykorzystywanie w domu sprzętów o małym zużyciu wody (pralka, zmywarka)
  • Stosowanie długotrwałego namaczania zamiast prania wstępnego
  • Pranie i zmywanie w zapełnionych urządzeniach, w zgodzie z instrukcją obsługi.