Okres literacki to określona część procesu historyczno-literackiego, która daje się wyodrębnić poprzez zamknięte ramy chronologiczne. Owe ramy bywają najczęściej wyznaczone przez przełomowe dla danej społeczności wydarzenia historyczne, społeczno-kulturalne. Za przykład niech posłuży tutaj powstanie styczniowe, które umownie kończy epokę romantyzmu, wyznaczając natomiast początek pozytywizmu.

Na formowanie się określonego okresu literackiego mają wpływ następujące czynniki:

  • Specyfika pojawiających się w danym momencie prądów literackich oraz filozoficznych ze szczególnym uwzględnieniem tego najbardziej dominującego wpływającego na twórczość poszczególnych pisarzy;
  • Społeczna bądź kulturowa misja (bądź obie jednocześnie) literatury;
  • Jednolita tradycja literacka, która staje się wspólnym mianownikiem dla twórców i czytelników literatury danego okresu;
  • Bardzo ściśle zbliżone formy literackiego życia, w tym również typ potencjalnego czytelnika;