Wraz z zakończenie pierwszej wojny światowej we Włoszech pojawił się kryzys gospodarczy. Związany był on z dużymi zniszczeniami wojennymi, inflacją oraz z wysokim bezrobociem (zwłaszcza wśród zdemobilizowanych żołnierzy, czyli kombatantów). Włosi nie byli zadowoleni z postanowień traktatu wersalskiego. Bo pomimo faktu, że walczyli oni po stronie państw zwycięskiej Ententy, to jednak nie uzyskali z tego tytułu żadnych korzyści. Na mocy traktatu londyńskiego z kwietnia 1915 r. obiecywano im nabytki w Albanii, Azji Mniejszej czy w Afryce, ale obietnic tych nie dotrzymano. Włochy otrzymały jedynie niewielkie zdobycze terytorialne (Tyrol Południowy i Istria z Triestem). Tymczasem straty poniesione w trakcie działań wojennych były olbrzymie. W wyniku tej sytuacji stosunki z niedawnymi sojusznikami uległy znacznemu pogorszeniu. To wszystko prowadziło do niezadowolenia większej części społeczeństwa włoskiego i radykalizacji nastrojów społecznych. W tej sytuacji sporą popularnością zaczęły się cieszyć populistyczne ruchy społeczne. Jednym z najpopularniejszych był faszyzm, który rozwijał się w opozycji do cieszącego się sporą popularnością wśród robotników socjalizmu.

Głównym ideologiem faszyzmu był Benito Mussolini (1883 - 1945). W latach 1900 - 1914 Mussolini był członkiem Włoskiej Partii Socjalistycznej, redagował nawet jej  organ Organ narząd - część organizmu wielokomórkowego mająca określoną formę, zbudowana z tkanki jednego rodzaju lub z różnych tkanek, występująca w określonym miejscu i pełniąca określone ... Czytaj dalej Słownik biologiczny prasowy "Avanti". Jako zwolennik uczestnictwa Włoch w działaniach zbrojnych I wojny światowej odszedł od socjalizmu. Założył własne pismo Pismo układ znaków graficznych pozwalających zapisać strumień mowy. Pismo ukształtowało się znacznie później niż język, prawdopodobnie ok. 5000-6000 lat temu. Najpierw powstało pismo rysunkowe ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich "Il Popolo d'Italia" (było to pismo o zabarwieniu nacjonalistycznym). Walczył w armii włoskiej i nawet został ranny. W 1919 r. w Mediolanie Mussolini powołał do życia Fasci Italiani di Combattimento, czyli Włoskie Związki Bojowe (stąd wzięła się nazwa "faszyzm"). Podstawą działania bojówek (tzw. czarne koszule, były one zorganizowane na sposób wojskowy) faszystowskich stała się przemoc (głównie wobec socjalistów). Ruch Ruch zdolność organizmów do przemieszczania się lub zmiany położenia części ciała czy komórki. Wyróżnia się kilka typów ruchów. Ruch ameboidalny polega na przelewaniu cytoplazmy w ... Czytaj dalej Słownik biologiczny faszystowski uzyskał poparcie przede wszystkim kombatantów i zwolenników udziału Włoch w I wojnie światowej. Uzyskał on także poparcie przemysłowców i wielkich właścicieli ziemskich, którzy obawiając się rewolucji socjalistycznej, wspierali finansowo faszystów. W roku 1921 w Rzymie odbył się kongres, na którym Mussolini Włoskie Związki Bojowe zostały przekształcone w Narodowa Partię Faszystowską (NPF). W październiku 1922 r. Mussolini poprowadził słynny "marsz na Rzym", dokonując tym samym zamachu stanu. Król Wiktor Emanuel powierzył Mussoliniemu misję tworzenia rządu. Początkowo faszyści zadowalali się udziałem w koalicyjnym rządzie (w jego skład wchodziło czterech faszystów, ale za to ze specjalnymi pełnomocnictwami dla Mussoliniego). Udało im się jednak doprowadzić do zmiany ordynacji wyborczej. Dzięki temu, w roku 1924 mimo że zdobyli tylko 25 % głosów, obsadzili aż 60% miejsc w parlamencie. Metodą ich działania był terror polityczny (zabójstwo przywódcy komunistów Matteottiego). Następnie zdelegalizowali wszystkie, poza faszystowską, partie polityczne i związki zawodowe. Zamknięto wiele gazet. Zniesiono niezawisłość sądów. W 1925 r. wprowadzono dyktaturę partii faszystowskiej. Nadrzędną władzę w państwie sprawował Benito Mussolini, jako wódz ("duce").

W larach 1925 - 1943 doktryna faszystowska stała się oficjalną ideologią państwa włoskiego. W rękach Mussoliniego i Wielkiej Rady Faszystowskiej (był to najwyższy organ faszystowskiej partii) skoncentrowana była zarówno władza wykonawcza, jak i ustawodawcza. Cechami systemu politycznego był centralizm władzy i ścisła hierarchia. Oczywiście na wszystkie kierownicze stanowiska powoływano faszystów. Duże wpływy miała tajna policja, której zadaniem było wyeliminowanie przeciwników reżimu. Prawa człowieka zostały ograniczone, a podstawowa zasada stało się bezwzględne posłuszeństwo partii faszystowskiej i jej wodzowi. Związki zawodowe zostały zastąpione korporacjami, grupującymi pracodawców i pracowników (tzw. korporacjonizm). Faszyści uważali, że źródłem potęgi narodu jest praca, natomiast kapitał motorem rozwoju gospodarczego. Jednym z elementów faszyzmu jest nacjonalizm Nacjonalizm ideologia lub postawa społeczno-polityczna stawiająca interesy własnego narodu ponad interes innych nacji, często żądająca dla swojego narodu specjalnych przywilejów, nawet kosztem innych ... Czytaj dalej Słownik historyczny i głoszenie haseł imperialnych. Miało to uzasadniać ekspansje Włoch. Faszyści nie ukrywali, że ich dążeniem jest uzyskanie dominacji w basenie Morza Śródziemnego, odbudowa Imperium Rzymskiego. Faszyści prowadzili niezwykle agresywną i zaborczą politykę zagraniczną, zbliżając się coraz bardziej do polityki Niemiec. W latach trzydziestych XX wieku Włochy podbiły Etiopię, przystąpiły do paktu antykominternowskiego i weszły w koalicję z hitlerowskimi Niemcami oraz z Japonią. Wojska włoskie interweniowały w hiszpańskiej wojnie domowej (oczywiście po stronie Francisco Franco), a wiosną 1919 roku dokonały aneksji Albanii. W 1940 r. przystąpiły do drugiej wojny światowej po stronie nazistowskich Niemiec. W wyniku niepowodzeń włoskich na froncie (klęska w wojnie z Grecją, utrata kolonii w Afryce) doprowadziła do podważenia pozycji politycznej Mussoliniego. Gdy na Sycylii lądowali alianci (10 lipca 1943 r.), król Wiktor Emanuel zdecydował się zdymisjonować go ze stanowiska premiera.(25 lipca 1943 r.). Mussolini został aresztowany, jednak uwolnili go Niemcy. Stanął jeszcze na czele rządu na okupowanych przez Niemców ziemiach (marionetkowa republika Republika ustrój polityczny, w którym organy władzy pochodzą z demokratycznych wyborów. Występuje wyraźny trójpodział władzy. Głową państwa jest zazwyczaj prezydent. Władzą ustawodawczą ... Czytaj dalej Słownik geograficzny faszystowska - Włoska Republika Społeczna, czyli tak zwana Republika Saló). Dnia 28 kwietnia 1945 r. został ujęty przez włoskich partyzantów, rozstrzelany i powieszony za nogi wraz z kochanką na stacji benzynowej w Mediolanie. Faszyzm został obalony w 1943 r. w wyniku działań II wojny światowej.