Zimna wojna wprowadziła podział świata pomiędzy ZSRR, państwa satelitarne skupione w Układzie Warszawskim oraz państwa sprzymierzone z ZSRR a państwa kapitalistyczne/niekomunistyczne pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Jednym z symboli zimnej wojny stał się mur berliński.

Co to jest mur berliński? Kiedy i dlaczego powstał?

Mur berliński to system umocnień o długości ok. 156 km rozgraniczający Niemiecką Republikę Demokratyczną od Niemieckiej Republiki Federalnej, z czego ok. 43 km muru zlokalizowane było w Berlinie i dzieliło go na dwie części - wschodnią i zachodnią.

Po II wojnie światowej Berlin został zdemilitaryzowany i podzielony na 4 sektory kontrolowane przez ZSRR, USA, Wielką Brytanię i Francję. Pomiędzy nimi wyznaczono linie demarkacyjne, a do ich przekroczenia potrzebne było zezwolenie.

Do podziału Niemiec doszło w 1949 r., kiedy proklamowano powstanie dwóch odrębnych państw - Niemieckiej Republiki Federalnej oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Berlin Wschodni stał się nieformalnie stolicą NRD, zaś Berlin Zachodni otrzymał status kraju związkowego NRF, choć oficjalnie pozostał poza jego granicami.

W 1952 r. rozpoczęto budowę umocnień pomiędzy krajami niemieckimi przez NRD. Utworzono pięciokilometrową strefę obronną, pas obronny oraz pas kontrolny. Było to podyktowane chęcią uszczelnienia granic przez NRD wobec masowej emigracji Niemców do zachodniej części Berlina.

W nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 r. zamknięto granice pomiędzy obiema częściami Berlina, a mur berliński wzniesiono na ulicach i torach kolejowych prowadzących do Berlina Zachodniego.

Znaczenie muru berlińskiego

Mur berliński w istotny sposób ograniczył komunikację mieszkańców, możliwość podróżowania i swobodę działania. Do poruszania się po trasach tranzytowych konieczna była przepustka z wizą.

Ograniczenia te spowodowały zagrożenie gospodarki Berlina Zachodniego. Dopiero w 1971 r. zawarto porozumienie dotyczące Berlina Zachodniego pomiędzy aliantami a ZSRR.

Propaganda NRD określała mur berliński jako "antyfaszystowski wał ochronny" broniący mieszkańców przed agresją z Zachodu.

Upadek muru berlińskiego

Mur berliński upadł w nocy z 9 na 10 listopada 1989 r. Było to wynikiem masowych demonstracji i protestów podczas pokojowej rewolucji, jaka miała miejsce jesienią 1989 w NRD.