Akcja "Burza" to operacja wojskowa Armii Krajowej wymierzona przeciwko Niemcom trwająca od 4 stycznia 1944 r. do stycznia 1945 r.

 Decyzję o rozpoczęciu akcji "Burza" podjął komendant główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Bór- Komorowski w listopadzie 1943 r.

Wobec wkroczenia Armii Radzieckiej na tereny polskie, komendant główny AK wydał rozkaz wspierania Armii Czerwonej w walce z Niemcami, pomimo wcześniejszej decyzji Rządu RP na uchodźstwie o niepodejmowaniu żadnej współpracy z Sowietami.

Akcja "Burza" - cel

Pomimo że akcja "Burza" wymierzona była w wojska niemieckie, to w rzeczywistości miała przede wszystkim na celu uświadomienie Sowietom, że na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej jedyną legalną władzą pozostaje Rząd RP na uchodźstwie, a ZSRR musi uznać jego istnienie i władzę. Polacy nie zgadzali się z podziałem Europy na strefy operacyjne i znalezienie się Polski w radzieckiej strefie operacyjnej.

Ponadto akcja "Burza" miała skłonić aliantów do przybycia ich sił zbrojnych na tereny polskie.

Akcja "Burza" - przebieg operacji

Oddziały partyzantów miały działać na tyłach wroga i dokonywać akcji dywersyjnych. W sprzyjających okolicznościach dopuszczano także możliwość powstania zbrojnego. Początkowo z działań operacji zostały wyłączone duże miasta, dopiero w lipcu 1944 r. wydano rozkaz zajmowania również ich.

Akcja "Burza" rozpoczęła się na Wołyniu, gdzie w okresie styczeń - maj 1944 r. doprowadzila do zabicia ok. 750 żołnierzy niemieckich. Ponadto akcja "Burza" została przeprowadzona w okręgu Wilno, Nowogródek, Białystok, Polesie, Lublin, Kraków, Radom - Kielce, Łódź, w obszarze warszawskim, a także w miastach Wilno, Lwów. Jedną z operacji akcji "Burza" było powstanie warszawskie.

Akcja "Burza" - osiągnięcia

Cel akcji "Burza" w zasadzie został osiągnięty. Dzięki odtworzeniu znacznej części armii, alianci uznali AK jako następcę Polskich Sił Zbrojnych oraz wojsko sprzymierzone. Nie udało się jednak pozyskać sił aliantów do działań na terenach Polski wobec masowych aresztowań żołnierzy AK przez ZSRR. Brak interwencji spowodował, że Polska stała się strefą wpływów ZSRR.

Na skutek działania radzieckich służb bezpieczeństwa uwięziono ok. 50 tys. żołnierzy AK.