1. Działania Armii Krajowej (AK)w pierwszej fazie okupacjia. głównym zadaniem AK było przygotowanie ogólnokrajowego powstania– tworzenie zakonspirowanych oddziałów AK– opracowywanie planów powstaniab. oprócz tego Kierownictwo Dywersji (Kedyw) organizowało walkę bieżącą:– działania dywersyjne wymierzone np. w przemysł zbrojeniowy i linie komunikacyjne– działalność wywiadowcza– działalność propagandowo-informacyjna (wydawanie prasy podziemnej)c. działania partyzanckie2. Plan „Burza”a. plan ogólnokrajowego powstania okazał się niemożliwy do przeprowadzeniab. został zastąpiony planem działań o kryptonimie „Burza”, zgodnie z którym w momencie nadejścia frontu:– organy Polskiego Państwa Podziemnego miało przejść do jawnej działalności– zakonspirowane do tej pory oddziały AK miały przeprowadzić mobilizację i przejść do otwartych działań zbrojnych przy współpracy z Armią Czerwonąc. cele planu „Burza”– podjęcie zbrojnej walki z Niemicami– zamanifestowanie przynależności obszarów objętych działaniami AK do Polskid. główne akcje AK w ramach „Burzy”– walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK na Wołyniu i– udział oddziałów AK w bitwie o Wilno w ramach operacji „Ostra Brama”e. po zakończeniu wspólnej walki oddziały AK były rozbrajane przez Rosjan3. Powstanie warszawskiea. przyczyny wybuchu powstania– głównym celem powstania w Warszawie było uniknięcie całkowitej sowietyzacji kraju– dowództwo obawiało się, że w przypadku bierności AK walkę rozpoczną spontanicznie sami mieszkańcy– dowództwo AK liczyło na szybką pomoc aliantów zachodnich i zbliżającej się Armii Czerwonejb. pierwsze dni powstania– powstanie wybuchło 1 VIII 1944 r.– dowódcą powstania został płk Antoni Chruściel-„Monter”– przygotowanie oddziałów AK do walki było niewystarczające – przede wszystkim brakowało broni i amunicji– pierwszych dniach walki powstańcy wyzwolili znaczną część miasta, ale ponieśli duże straty– powstańcom nie udało się zdobyć lotnisk i przepraw przez Wisłęc. Komendant Główny AK gen. Tadeusz Komorowski-„Bór” został mianowany Wodzem Naczelnym Polskich Sił Zbrojnychd. sytuacja walczących powstańców– Armia Czerwona powstrzymała się od działań zbrojnych– z nieskuteczną pomocą powstańcom przyszła 1 Armia Wojska Polskiego– pomoc lotnicza z Zachodu była niewystarczająca i spóźniona– oddziały powstańcze musiały stopniowo opuszczać kolejne dzielnice miasta – oddziały niemieckie dowodzone przez Ericha von dem Bach-Zalewskiego dopuszczały się zbrodni przeciwko ludności cywilnej i jeńcome. upadek powstania– ostatnim punktem oporu powstańców było Śródmieście– kapitulacja powstania została podpisana 2 X 1944 r.4. Skutki upadku powstaniaa. powstanie zakończyło się klęską militarną i politycznąb. walki powstańcze przyniosły ogromne straty– zginęło 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych– podczas walk i  wyniku mordów zginęło około 150 tys. cywilnych mieszkańców Warszawy– pozostali mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia miasta– miasto zostało zniszczone podczas walk, a następnie w akcie zemsty było systematycznie wyburzanec. zmiany w Polskim Państwie Podziemnym– gen. Tadeusz Komorowski-„Bór” trafił do niemieckiej niewoli– na jego miejsce Komendantem Głównym AK został gen. Leopold Okuklicki-„Niedźwiadek”– władze cywilne Polskiego Państwa Podziemnego opuściły stolicę i kontynuowały działalność konspiracyjną