1.Przyczyny:

a)polityczne

-Aleksy I Koment- Cesarz Bizantyjski zwraca się z prośbą do Papieża i rycerstwa europejskiego o pomoc militarną w związku z narastającym zagrożeniem ze strony Turków Seldżuckich

-rywalizacja papiestwa z cesarstwem o wpływy w Europie (tzw. spór o inwestyturę), nad nowo podbitymi terenami zwierzchność sprawować miał Papież

-zajęcie Palestyny przez Turków Seldżuckich (połowa XI w.)

-papież Urban II na synodzie w Clermont (1095) wzywa rycerstwo chrześcijańskie do wystąpienia zbrojnego przeciwko niewiernym i odbicie Ziemi Świętej i Jerozolimy

b)gospodarcze

-chęć wzbogacenia się przez biedne rycerstwo (zwłaszcza młodszych synów rycerzy nie posiadających prawie żadnego majątku), biedotę miejską i chłopów

-zablokowanie przez flotę turecką handlu morskiego z Indiami i Bliskim Wschodem

c)społeczne

-gwałtowny wzrost demograficzny w Europie Zachodniej i związany z tym "głód ziemi"

-obietnica złożona przez Papieża dotycząca odpuszczenia grzechów i zbawienia duszy

-gnębienie pielgrzymów do Ziemi Świętej przez Turków wzbudzało oburzenie w świecie chrześcijańskim

2.Skutki:

-ogromny wzrost znaczenia papiestwa i miast włoskich, które zaopatrywały krzyżowców (zapewniały transport, wyżywienie i sprzęt), zwłaszcza Wenecji, Genui, Pizy

-zintensyfikowanie handlu lewantyńskiego (z Bliskim Wschodem)

-przenikanie się kultur wschodniej i zachodniej co przyniosło cywilizacji zachodniej duże korzyści

-powstanie chrześcijańskich królestw, rządzonych na wzór feudalny ( Królestwo Jerozolimskie, Księstwo Antiochii, hrabstwa Odessy i Trypolisu)

-założenie zakonów rycerskich (Templariuszy, Joannitów, Krzyżaków), których zadaniem była ochrona ziem chrystusowych i zapewnianie bezpieczeństwa pielgrzymom

-narodziny w Europie niechęci do innowierców-heretyków i Żydów (dla tych ostatnich zakładano nawet osobne osiedla albo ich znakowano, najczęściej gwiazdą Dawida w widocznym miejscu)