Hydrosfera to wodna powłoka Ziemi. Przestrzeń na powierzchni której występują wody. Morza, oceany, jeziora, rzeki, bagna, woda podziemna, lodowce, pokrywa śnieżna, woda atmosferyczna. Masa hydrosfery określa się na 1,4*10 do potęgi 18 t. Na powierzchni Ziemi woda występuje w 3 stanach skupienia, występuje wszędzie i stanowi podstawowy składnik życia na Ziemie.

Człowiek od momentu pojawienia się na Ziemi użytkuje wodę do różnych potrzeb, niestety z czasem duża część hydrosfery uległa zmianom, jej stan zaczął się pogarszać. Działanie człowieka spowodowało poważne zanieczyszczenia zasobów wodnych, obecnie trwają działania mające na celu poprawę stanu i jakości wody.

Wpływ człowieka może być pozytywny jak i negatywny.

Do negatywnych skutków gospodarczej działalności człowieka zaliczyć możemy: zanieczyszczenia rzek ściekami i odpadami przemysłowymi i odprowadzanymi z kopalń. Są one spuszczane do rzek, jezior przepływowych. Zanieczyszczona woda dociera także do wód podziemnych. W końcu do morza, co powoduje skażenie wody w rzece w każdym jej odcinku . Zanieczyszczenia powodują liczne choroby, wymieranie świata organicznego w zbiornikach wodnych i w rzekach, zmianę składu chemicznego wód. Podobne choć w mniejszym stopniu zanieczyszczenia wód podziemnych powoduje także stosowanie środków ochrony roślin i pestycydów, które wsiąkają w glebę, przedostają się następnie do wód gruntowych.

Obecnie coraz częściej budowane są oczyszczalnie ścieków, nawet w małych miejscowościach. Powoduje to zmniejszenie ilości szkodliwych bakterii i zanieczyszczeń w rzekach. W Polsce jednak stan czystości wód w rzekach jest zły. Czystość wód określają klasy czystości. Klasa I określa wody bardzo czyste, niestety ich ilość jest bardzo niewielka. Na klasę II przypada 28%, na III 28%, 39% stanowią wody nie mieszczące się w żadnej normie.

Wzrost zanieczyszczeń spowodowany jest także ciągle wzrastająca liczbą ludności, postępującą urbanizacją, rozwojem produkcji przemysłowej, a co za tym idzie produkcją na wielką skalę zanieczyszczeń. Takie wody odprowadzane do rzek lub innych zbiorników wodnych pogarszają stan wód i zagrażają czasem nawet klęską ekologiczną, np. wylew ropy z tankowca na morzu.

Tabela pokazująca ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją w Polsce:

Rok: ścieki oczyszczone: nieoczyszczone ogółem

1985 1173,5 1245,1 2418,6

1990 1391 922,9 2313,6

1995 1362,6 803,5 2166,1

1996 1257,6 594,8 1852,4

2000 1244,6 507,2 1751,8

Znacznym zagrożeniem dla środowiska morza jak już zostało to wspomniane są katastrofy morskie statków, tankowców, barek. Wskutek katastrofy morskiej giną czasem nawet bezpowrotnie różne gatunki roślin i zwierząt. Także awarie wież wiertniczych stanowią poważne i tragiczne w skutkach zagrożenie. W okolicach intensywnych zanieczyszczeń giną wszystkie żywe organizmy, w dalszej odległości od centrum zanieczyszczenia plamy roponośne powodują np. stany chorobowe ryb, często powodując zmiany nowotworowe. Najbardziej zagrożone są obszary przybrzeżne. Na otwartym oceanie skutki zanieczyszczeń są mniejsze, z racji swojego ogromu. Zanieczyszczenia szybciej ulegają rozcieńczeniu. Zagrożenie dla wód niosą także elektrownie jądrowe, usytuowane nad brzegami, okręty o napędzie atomowym, składowiska odpadów radioaktywnych na dnie mórz i oceanów. Aby poprawić stan czystości wód w morzach, należy dbać nie tylko o strefę przybrzeżną, ale przede wszystkim o stan wód w głębi lądów. Bo w zależności od gospodarki człowieka i jej racjonalnym zarządzaniem człowiek decyduje w ten sposób także o stanie czystości wód w morzach i oceanach.

Wcześniej wspomniane kopalnie również mają negatywny wpływ na stan wód w rzekach. Woda odprowadzana z kopalń zasala wodę, wprowadza do niej jony siarczanowe i chlorkowe, czyli solanki. Powodują one znaczne zagrożenie dla organizmów żywych żyjących w rzekach i zbiornikach wodnych ( Wisła, Czarna Przemsza). Także sól używana do posypywania zimą ulic z czasem spływa do rzek i zakwasza glebę. Sól w zbiornikach powoduje także korozję elementów salowych mostów, wodociągów, rur, statków. Wisła to rzeka bardzo zanieczyszczona. niegdyś głównym trucicielem były kopalnie i płynące z niej solanki. Obecnie ścieki i zanieczyszczenia. Ph wód w Wiśle na odcinku Krakowa jest kilkakrotnie zmienione. Po wybudowaniu dwóch krakowskich oczyszczalni stan wody nieco się poprawił, mimo wszystko jej stan jest zły i w przyszłości jeśli nie będzie się szanować królowej polskich rzek jest stan ulegnie kilkukrotnemu pogorszeniu i jej zasobów nie będzie można wykorzystywać do wielu dziedzin życia.

Człowiek może również w pozytywny sposób wpływać na hydrosferę. Oto kilka przykładów:

  • Budowa sztucznych zbiorników w celu magazynowania nadmiaru wody w czasie powodzi- zbiorniki retencyjne lub w chwili deficytu są rezerwuarem wody.
  • Budowa oczyszczalni ścieków, które pozwalają na filtracje i przetworzenie wód na czystą i zdatną do picia
  • Regulacja brzegów rzek, obwałowania rzek, brzegów morskich. Potrzebne w chwili powodzi i sztormów
  • Budowa tam, falochronów. Molo jako przykład budowli osłabiającej fale morskie, także jako atrakcja turystyczna.
  • Budowa elektrowni wodnych w celu uzyskania czystej energii, młyny.