Przemysł to dziedzina gospodarki przetwarzająca dobra przyrody na produkty służące do zaspokajania potrzeb społeczeństwa, wykazuje dużą niezależność od warunków przyrodniczych takich jak np. klimat, gleba itp. Wymaga jednakże daleko posuniętego podziału pracy oraz zastosowania różnego typu urządzeń i maszyn. Wiąże się to ze sporym nakładem inwestycyjnym. Głównymi okręgami przemysłowymi w naszym kraju są: Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) (przemysł węglowy, energetyczny, metalurgiczny, maszynowy, samochodowy), Warszawski Okręg Przemysłowy (przemysł elektromaszynowy, precyzyjny, elektroniczny, elektrotechniczny, spożywczy), Łódzki Okręg Przemysłowy (przemysł włókienniczy, odzieżowy, dziewiarski), Trójmiasto (przemysł stoczniowy, chemiczny).

Polski przemysł przeżywa obecnie okres dużo większych wyzwań konkurencyjnych niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz z upływem lat zasadniczym zmianom uległy wymagania stawiane nowoczesnym przedsiębiorstwom działającym w warunkach gospodarki rynkowej. Dodatkowo akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej powoduje konieczność stałego zwiększania konkurencyjności i dostosowywania swych wewnętrznych norm do nowych standardów. Taki stan rzeczy stawia przed nowoczesna kadrą zarządzającą wiele wyzwań związanych z budową strategii ukierunkowanej na stały, intensywny rozwój pozwalający uzyskać istotną przewagę konkurencyjną na tle analogicznych podmiotów gospodarczych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Polskie przedsiębiorstwa przemysłowe nadal borykają się z wieloma problemami takimi jak konieczność ciągłego udoskonalania metod technologicznych, stałego obniżania kosztów produkcji czy potrzebą dbałości o ochronę środowiska naturalnego.

Do głównych zanieczyszczeń powietrza w Polsce zalicza się dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pył. Podstawowym źródłem emisji tych zanieczyszczeń do atmosfery są procesy spalania paliw. Największy udział w bilansie emisji dwutlenku siarki ma energetyka zawodowa, w krajowej emisji dwutlenku azotu dominują emisje pochodzące ze źródeł mobilnych, najwięcej pyłu emituje energetyka i technologie przemysłowe. Emisje podstawowych zanieczyszczeń gazowych zakwaszających środowisko, oraz emisje pyłów wykazują od roku 1988 tendencję spadkową. Pyły, powstające podczas spalania paliw oraz w niektórych procesach produkcyjnych, zawierają z reguły związki metali ciężkich, takich jak na przykład kadm, ołów, rtęć, miedź, chrom. Na przeważającym obszarze kraju stężenia głównych zanieczyszczeń powietrza (SO2, NO2, pyłu) są stosunkowo niskie. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń SO2 i pyłu rejestrowane są najczęściej w uprzemysłowionych rejonach Polski Południowej, w miastach gdzie dominują indywidualne systemy grzewcze. Najmniej przypadków przekroczeń stężeń normatywnych rejestruje się w odniesieniu do dwutlenku azotu. Zanieczyszczeniem którego stężenia wykazują tendencje wzrostowe i najczęściej przekraczają wartości dopuszczalne jest ozon. Wciąż, pomimo tendencji spadkowej, na niektórych obszarach eksponowanych na emisje z bliskich kompleksów przemysłowych, rejestrowane są przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń specyficznych tj.: fenol, formaldehyd, metale ciężkie. Na uwagę zasługuje benzopiren, w którego przypadku wyższe od wartości dopuszczalnej średnie roczne stężenia rejestrowano na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Źródłem emisji tej rakotwórczej substancji są głównie procesy spalania prowadzone w niskich temperaturach i przy niedostatecznej ilości tlenu.

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej wynosi rocznie ok. 12 000 mln m3 , z czego 71,4% pobiera przemysł, 19, 8% gospodarka komunalna, 8,8% rolnictwo i leśnictwo. Około 85% pobieranej wody wraca z powrotem do wód powierzchniowych jako ścieki. Ilość ścieków odprowadzanych rocznie kształtuje się na poziomie ok. 10 100 mln m3, przy czym około 17% stanowią ścieki komunalne natomiast około 83% ścieki przemysłowe. Ilość ścieków wymagających oczyszczania wynosi rocznie ok. 2 900 mln m3. Są to głównie ścieki pochodzące z systemów komunalnych, ponieważ wśród ścieków przemysłowych znaczący udział mają wody chłodnicze tzw. "umownie czyste", które nie muszą być oczyszczane metodami biologicznymi. Ilość ścieków ze źródeł komunalnych i przemysłowych w ciągu sześciu ostatnich lat systematycznie spada. Jest to efekt racjonalizacji zużycia wody zarówno na cele produkcyjne, jak i w gospodarstwach domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty prawno-ekonomiczne. Jednocześnie podjęte na szeroką skalę działania inwestycyjne przyniosły w ostatnich latach wzrost liczby oraz poprawę skuteczności oczyszczalni ścieków. W Polsce funkcjonuje ok. 5000 oczyszczalni ścieków, w tym 1835 oczyszczalni ścieków przemysłowych, 1767 oczyszczalni ścieków komunalnych oraz inne małe oczyszczalnie w tym również przyzagrodowe.

Zwiększająca się masa nagromadzonych odpadów, zarówno przemysłowych jak i komunalnych, a także ich nielegalne lub niewłaściwe składowanie stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Problem racjonalnej gospodarki odpadami jest niezmiernie istotny gdyż w ciągu ostatnich lat wielkość nagromadzonych odpadów uległa podwojeniu. Odpady przemysłowe stanowią ponad 90% całkowitej ilości odpadów powstających w Polsce. Odpady niebezpieczne stanowią ok. 3,5% masy odpadów przemysłowych. W 1997 r. przemysł polski wytworzył ich blisko 4,0 mln ton odpadów (ok. 103 kg na 1 mieszkańca).