Wiadomości ogólne o Kanadzie:

Kanada jest państwem położonym w Ameryce Północnej. Od południa graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, a od północnego-zachodu z Alaską, która też jest częścią USA. Stanowi drugi, co do wielkości kraj na świecie. Zajmuje powierzchnię około 10 mln km², a rozciąga się pomiędzy Oceanem Atlantyckim na wschodzie a Oceanem Spokojnym na Zachodzie. Na północy oblewają ją wody Oceanu Arktycznego.

Stolicą kraju jest Ottawa, a do pozostałych największych miast należą: Toronto, Montreal, Calgary, Edmonton, Vancouver, Quebec, Hamilton i Halifax.

Liczba ludności Kanady liczy 32,2 mln osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 3,2 os/km².

Językami narodowymi są angielski i francuski.

Jednostkę monetarną stanowi dolar kanadyjski.

Ukształtowanie powierzchni:

Kanada posiada dobrze rozwiniętą i bardzo urozmaiconą linię brzegową. Zachodnie wybrzeża kraju są wysokie, a tworzą je fiordy i wyspy, będące wierzchołkami zanurzonego w oceanie fragmentu Gór Nadbrzeżnych. Największą wyspą tego obszaru jest Vancouver. Znajduje się tu także archipelag Wysp Królowej Charlotty, który liczy ok. 150 wysp.

Wybrzeża wschodniej Kanady są zdecydowanie niższe. Znajdują się tutaj półwyspy: Labrador i Nowa Szkocja. Pomiędzy nimi rozciąga się Zatoka Św. Wawrzyńca. Znajduje się tu także szereg wysp, m. in.: Nowa Funlandia, Cape Breton, Wyspa Księcia Edwarda i Anticosti.

Północne wybrzeża kraju także są niskie i posiadają wiele półwyspów i zatok. Do największych zatok należą: Zatoka Hudsona, Ungava, Coronation i Mackenzie. Największymi półwyspami tego obszaru są: Ungava, Melville i Boothia. Wyspy Kanady północnej tworzą Archipelag Arktyczny, który składa się z: Ziemi Baffina, wyspy Ellesmere, Wiktorii, Banksa, Księcia Walii oraz wysp Królowej Elżbiety. Północną część Archipelagu pokrywają rozległe lodowce.

Większość obszaru północnej Kanady stanowi tzw. Tarcza Kanadyjska, która tworzy rozległy płaskowyż o wysokościach od 300 do 1 100 m n.p.m. Rzeźba Kanady zachodniej jest górzysta, a stanowią ją Kordyliery, w skład których wchodzą Góry Skaliste, Góry Nadbrzeżne oraz Góry Mackenzie. Centralną część kraju zajmują rozległe obszary równinne tworzące krainę Wielkich Równin. Na wschodzie kraju znajduje się kilka niewysokich pasm górskich: Tarngot, Appalachy i Góry Lauretańskie. Część południowo-wschodnia kraju jest nizinna, a tworzą ją Kraina Wielkich Jezior oraz Nizina Lauretańska (Nizina Rzeki Św. Wawrzyńca).

Klimat:

Klimat Kanady ulega zmianom wraz z szerokością geograficzną. Południe kraju znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. We wnętrzu, na obszarze Wielkich Równin, panuje klimat umiarkowany kontynentalny. Północną Kanadę obejmują masy powietrza subpolarnego i polarnego. Wysokie temperatury notuje się na zachodnim wybrzeżu, gdzie wpływ na klimat wywiera ciepły Prąd Pacyficzny, natomiast wybrzeże wschodnie ochładzane jest przez zimny Prąd Labradorski. W górach zachodniej Kanady panuje klimat górski.

Na całym terytorium Kanady występują obfite opady śniegu. Ponad połowę jego obszaru pokrywa wieczna zmarzlina.

Charakterystyczne dla Kanady są północne i północno-wschodnie zimne wiatry, powodujące zawieje śnieżne, tzw. bizzards. Znad prerii środkowej części kraju wieją z kolei ciepłe wiatry zachodnie, tzw. chinook ("pożeracz śniegu").

Warunki wodne:

Terytorium Kanady jest bardzo zasobne w wody śródlądowe. Wyjątek stanowi jedynie suche wnętrze krainy Wielkich Równin.

Większość terytorium kraju znajduje się w zlewisku Oceanu Arktycznego. Najdłuższymi rzekami Kanady są Mackenzie (uchodzi do Oceanu Arktycznego) oraz Rzeka Św. Wawrzyńca (uchodzi do Oceanu Atlantyckiego). Rzeki kanadyjskie charakteryzują się występowaniem licznych bystrzy, progów i wodospadów. Znajduje się tutaj najsłynniejszy wodospad świata - Niagara.

Rzeki zasilane są głównie przez lodowce górskie i pola lodowe, które pokrywają wyższe partie Kordylierów. Znajduje się tutaj rozległe pole lodowe Columbia Icefield, na które składa się około 30 lodowców.

Na terytorium Kanady znajduje się około 2 mln jezior, które zajmują 8% powierzchni kraju. Są to jeziora polodowcowe lub pochodzenia tektonicznego (wypełniające obniżenia tektoniczne Tarczy Kanadyjskiej). Do największych jezior kraju należą: Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro Niewolnicze, Athabaska, Reniferowe i Winnipeg.

Szata roślinna:

Obszary Archipelagu Arktycznego pokryte są przez lodowce lub skąpą roślinność pustyni lodowej. Tereny te przechodzą w tundrę, którą tworzą głównie mchy, porosty, krzewinki oraz rośliny kwiatowe. Znaczną część terytorium Kanady, położoną na południe od tundry, porastają bory szpilkowe tajgi kanadyjskiej. Składają się na nią: świerk, jodła, sosna i modrzew. We wnętrzu kraju rozciągają się rozległe obszary prerii ze skąpą roślinnością trawiastą. W dolinie Rzeki Św. Wawrzyńca oraz w regionie Wielkich Jezior występują lasy liściaste i mieszane, dla których charakterystyczny jest klon (jego liść stanowi symbol Kanady).

Aż 1/3 powierzchni kraju pokrywają lasy. Obszary prerii kanadyjskiej obecnie zajęte są głównie pod łąki i pastwiska.

Ludność:

Ludność Kanady jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie. Najwięcej mieszkańców skupia się na wschodzie kraju, w dolinie Rzeki Św. Wawrzyńca oraz nad Wielkimi Jeziorami. Tu także znajdują się największe miasta.

Kanadę zamieszkuje głównie ludność pochodzenia brytyjskiego (ok. 47% ludności) oraz francuskiego (ok. 27%). Ponadto mieszkają tu także Włosi, Niemcy, Polacy i Ukraińcy oraz ludność rdzenna - Indianie i Eskimosi.

Około 43% ludności Kanady stanowią katolicy, a około 41% protestanci. Niewielką grupę stanowią także wyznawcy judaizmu i prawosławni.

Przyrost naturalny Kanady jest dość niski i wynosi 1%.

Średnia długość życia w przypadku mężczyzn wynosi 76 lat, natomiast w przypadku kobiet - 83 lata.

Gospodarka:

Kanada należy do grupy krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. Podstawę gospodarki stanowi przede wszystkim bogactwo w surowce naturalne - zasoby leśne, mineralne oraz wodne (będące podstawą energetyki).

Rolnictwo:

Kanada jest krajem dobrze rozwiniętym rolniczo. Dominują duże gospodarstwa rolne zajmujące rozległe powierzchnie prerii Wielkich Równin oraz doliny Rzeki Św. Wawrzyńca.

Do głównych upraw kraju należą: pszenica, warzywa, owoce, len, tytoń i buraki cukrowe.

Prowadzi się hodowlę: bydła, drobiu oraz zwierząt futerkowych.

Bardzo dużą rolę odgrywa rybołówstwo i myślistwo.

Przemysł:

Kanada posiada liczne złoża naturalne. Do największych bogactw kraju należą: lasy, gaz ziemny, ropa naftowa, złoto, węgiel, rudy żelaza, miedzi, niklu oraz cynku.

Dobrze rozwinięty jest przemysł samochodowy, papierniczy, hutniczy i elektromaszynowy. Bardzo istotną rolę odgrywa przemysł drzewny i spożywczy.

Aż 62% energii elektrycznej Kanady pochodzi z elektrowni wodnych, a ok. 15% z elektrowni jądrowych. Pozostała część przypada na elektrownie cieplne.

Wymiana handlowa:

Gospodarka Kanady jest silnie związana z gospodarką Stanów Zjednoczonych.

Głównymi towarami eksportowymi kraju są: samochody i ich części, maszyny, gaz ziemny i ropa naftowa oraz produkty rolne i leśne.

Podział administracyjny:

Kanada jest federacją, w skład której wchodzi 10 prowincji i 3 terytoria. Prowincjami są: Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario, Quebec, Saskatchewan i Wyspa Księcia Edwarda. Natomiast terytoria to: Nunavut, Terytoria Północno-Zachodnie i Jukon.

Ustrój polityczny:

Kanada jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest monarcha Wielkiej Brytanii. W jego imieniu władzę w państwie sprawuje gubernator generalny, jego funkcja jest jednak jedynie tytularna. Władza ustawodawcza znajduje się w rękach Parlamentu Kanady. Władzę wykonawczą posiada Rząd Federalny Kanady z premierem. W prowincjach władzę sprawują rządy prowincjonalne z premierami prowincji Kanady na czele.