1.GEOGRAFIA FIZYCZNA- pojęcie to jest używane dopiero od 1704 r. filozoficzne podstawy geografii fizycznej nakreślił Emanuel Kant, za twórcę nowoczesnej geografii fizycznej uznaje się Humboldta. Geografia fizyczna bada środowisko przyrodnicze Ziemi, elementy tego środowiska, i powiązania między nimi. W jej zakres wchodzą: geologia, geomorfologia, hydrologia, meteorologia, klimatologia, geografia gleb, biogeografia.

2.GEOGRAFIA EKONOMICZNA-społeczno - gospodarcza, zajmuje się wzajemnym oddziaływaniem człowieka i środowiska, obejmuje: geografie ludności, osadnictwa, przemysłu, rolnictwa, komunikacji, a także geografią turystyki, handlu i geografię polityczną

3.GEOGRAFIA REGIONALNA nauka o regionach geograficznych, obejmuje zarówno treści geografii fizycznej jak i ekonomicznej