Powłoka ziemska składa się z:

-) atmosfery- powłoka gazowa

-) hydrosfery- powłoka wodna

-) litosfery- skały i minerały

-) biosfery- organizmy żywe

Działalność człowieka, często w sposób niekorzystny, wpływa na wyżej wymienione elementy powłoki ziemskiej, przekształcając je i emitując do nich zanieczyszczenia. Szczególnie uciążliwe zanieczyszczenia związane są z działami przemysłu, transportu, rolnictwa i gospodarki komunalnej. Emitowane do atmosfery są głównie gazy i pyły, które niekorzystnie wpływają na ludzi, zwierzęta i rośliny. Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczy, które m.in. niekorzystnie wpływają na szatę roślinną. Niebezpieczeństwo stanowi duża ilość metali ciężkich w glebie, których źródłem są np. spaliny samochodowe. Wody z kolei zanieczyszczane są głównie odpadami i ściekami.

Nasilenie konfliktu człowiek-przyroda ma miejsce od początku XX w., kiedy to rozwinęły się szczególnie szkodliwe dla środowiska sfery działalności człowieka. Zagrożenie stanowi również bezmyślne i nieracjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi. Doprowadza to do degradacji, a w niektórych przypadkach nawet do nieodwracalnej dewastacji środowiska naturalnego.

Jedną z takich szkodliwych działalności człowieka jest nadmierne wycinanie lasów, zwłaszcza wilgotnych lasów równikowych. Zbiorowiska leśne, oprócz produkcji tlenu, pełnią ważną funkcję retencjonowania wody. Konsekwencją wycinania lasów jest przede wszystkim wzrastająca ilość CO2 w atmosferze, który będąc gazem szklarniowym wzmaga efekt cieplarniany na Ziemi. Skutkiem tego procesu jest podwyższenie temperatury powietrza na naszej planecie, czego konsekwencją jest z kolei topnienie pokryw lodowych i wzrost poziomu wód oceanicznych. Wycinanie lasów przyśpiesza również erozję gleby a w konsekwencji pustynnienie obszarów. Takie przypadki odnotowano między innymi w Afryce. Karczowanie lasów powoduje zmianę obiegu wody i zwiększenie jej deficytu na danym obszarze. Niszcząc lasy niszczymy siedliska życia wielu gatunków roślin i zwierząt, które mogą być zagrożone wyginięciem. Wycięcie lasu następuje bardzo szybko natomiast odnowienie jego drzewostanu trwa bardzo wiele lat a czasami jest to nawet niemożliwe.

Człowiek musi zdać sobie sprawę, że nie wszystkie zasoby naturalne da się odnowić i że jego obowiązkiem jest racjonalne i rozważne korzystanie z zasobów Matki Ziemi.