Opisem ruchu ciał zajmuje się część mechaniki zwana kinematyką.

W kinematyce bardzo pomocnym pojęciem jest punkt materialny, czyli ciało, które posiada masę, a nie posiada objętości. W związku z tym nie może drgać ani obracać się wokół własnej osi.

W przyrodzie punkt materialny jest dobrym przybliżeniem dla wielu obiektów, mimo, że nie ma ciała, które nie miałoby objętości.

Szybkość zmiany położenia punktu materialnego w czasie opisuje wielkość zwana prędkością. Jest to wielkość wektorowa.

Różnicę położenia punktu materialnego podczas ruchu opisuje wektor przemieszczenia. Jest to różnica wektorów położenia w dwóch chwilach czasowych.

Prędkość otrzymana przez podzielenie przemieszczenia przez przedział czasu, w którym ono nastąpiło nazywa się prędkością średnią. Jeśli ta prędkość średnia będzie jednakowa co do wartości i kierunku między każdymi dwoma punktami drogi punktu materialnego wtedy wiadomo, że punkt porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Jeśli prędkość średnia nie będzie jednakowa to należy wprowadzić pojęcie prędkości chwilowej. Jest to pierwsza pochodna drogi względem czasu.

W czasie ruchu prędkość ciała często ulega zmianie. Szybkość zmian tej prędkości w czasie to wielkość zwana przyspieszeniem. Przyspieszenie jest wektorem, którego kierunek jest taki sam jak kierunek wektora prędkości.

Przyspieszeniem średnim nazywa się stosunek zmiany prędkości do czasu, w którym ta zmiana nastąpiła.

Jeżeli przyspieszenie średnie w każdym odcinku czasu ma taką samą wartość to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym. Może to być ruch jednostajnie przyspieszony, gdy przyspieszenie ma wartość dodatnią lub jednostajnie opóźniony, gdy ma wartość ujemną.

Prędkość w ruchu jednostajnie zmiennym można obliczyć ze wzoru:

gdzie to prędkość początkowa.

Natomiast położenie dane jest zależnością:

Należy pamiętać, że do opisu ruchu konieczny jest wybór układu odniesienia, względem którego ruch będzie opisywany. Jest to ważne z tego względu, iż to samo ciało może spoczywać względem jednego układu odniesienia, a względem innego poruszać się. Ruch ciał jest więc pojęciem względnym.