Kinematyka jest częścią mechaniki, zajmującą się opisem ruchu ciał. Przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie ciała są wielkościami wektorowymi.

Prędkość jest wielkością, określającą szybkość zmian położenia ciała w czasie.

Prędkość średnia, czyli wypadkowe przemieszczenie w określonym przedziale czasu niewiele mówi o charakterze samego ruchu.

Graniczna wartość powyższego ilorazu nazywana jest prędkością chwilową i niesie informacje na temat prędkości ciała w konkretnej chwili.

Kolejnym pojęciem, jakim posługuje się kinematyka jest przyspieszenie. Jest to miara szybkości zmian prędkości ciała w czasie.

Jeżeli przyrost prędkości ciała jest wprost proporcjonalny do czasu, w którym ten przyrost nastąpił to ciało porusza się ze stałym dodatnim przyspieszeniem. Jest to ruch jednostajnie przyspieszony, w którym odpowiednio prędkość i droga wynoszą:

 

Jeżeli zwrot przyspieszenia jest przeciwny do zwrotu wektora prędkości, a jego wartość jest stała to ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym. Prędkość i droga wyrażają się wzorami:

 

Jeżeli przyspieszenie jest równe zero to ciało porusza się ze stałą prędkością, ruchem jednostajnym. Drogę ciała można wówczas wyrazić wzorem: S = V*t