Węglowodory są związkami chemicznymi zbudowanymi z atomów węgla i wodoru. Zostaną tutaj krótko scharakteryzowane trzy rodziny węglowodorów: alkany, alkeny i alkiny.

Alkany

Są to węglowodory łańcuchowe nasycone, a ich cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla.

Ich wzór ogólny to:

CnH2n+2

Alkany twarzą szereg homologiczny, a wiec szereg związków organicznych o podobnej budowie

i właściwościach, w którym każdy różni się od poprzedniego o jedną grupę CH2.

Poniżej w Tabeli 1 został przedstawiany szereg homologiczny alkanów oraz wzory półstrukturalne:

Nazwa alkanu

Wzór sumaryczny

Wzór półstrukturalny

Metan

CH4

Etan

C2H6

  CH3-CH3

Propan

C3H8

  CH3-CH2-CH3

Butan

C4H10

  CH3-(CH2)2-CH3

Pentan

C5H12

  CH3-(CH2)3-CH3

Heksan

C6H14

  CH3-(CH2)4-CH3

Heptan

C7H16

  CH3-(CH2)5-CH3

Oktan

C8H18

CH3-(CH2)6-CH3

Nonan

C9H20

  CH3-(CH2)7-CH3

Dekan

C10H22

CH3-(CH2)8-CH3

Własności fizyczne alkanów:

  •   stan skupienia:
  •   od 1 - 4 atomów węgla w cząsteczce - gazy
  •   od 5 -15 atomów węgla – ciecze
  •   powyżej 15 atomów węgla - ciała stałe
  •   nie mieszają się z wodą

Własności chemiczne:

Ulegają reakcji spalana w zależności od ilości dostarczonego tlenu:

  •   spalanie całkowite -  produktami są CO2 i H2O

CH4 + 2O2 = CO2 + 4H2O

  •   półspalanie – produktami  są CO (tlenek węgla (II)) i H2O

2CH4 + 3O =  2CO + 4H2O

  •   spalanie niecałkowite - produktami  są C i H2O

CH4 + O2 = C + 2H2O

Własności fizyczne metanu:

bezbarwny gaz, lżejszy od powietrza, bezwonny, nie rozpuszcza się w wodzie

Własności chemiczne metanu:

  •   wybuchowy
  •   tworzy mieszankę wybuchową w powietrzu

Węglowodory nienasycone posiadają w swojej budowie jedno wiązanie podwójne (alkeny) lub jedno wiązanie potrójne (alkiny).

  Alkeny

Ogólny wzór alkenów:

CnH2n

Szereg homologiczny alkenów został przedstawiony w Tabeli 2.

Nazwa alkenu

Wzór sumaryczny

Wzór półstrukturalny

Eten

C2H4

CH2=CH2

propen

C3H6

CH2=CH-CH3

Buten

C4H8

CH2=CH-CH2- CH3

Penten

C5H10

CH2=CH-(CH2)2- CH3

  Alkiny

Ogólny wzór alkinów:

CnH2n-2

Szereg homologiczny alkinów został przedstawiony w Tabeli 3.

Nazwa alkinu

Wzór sumaryczny

Wzór półstrukturalny

Etyn

C2H2

CH≡CH

propyn

C3H4

CH≡C-CH3

Butyn

C4H6

CH≡C-CH2- CH3

Pentyn

C5H8

CH≡C-(CH2)2- CH3