ALKANY

Alkany - węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym

CnH2n+2

Szereg homologiczny alkanów - szereg występujących po sobie węglowodorów nasyconych, z których każdy następny posiada łańcuch węglowy dłuższy o grupę -CH2-

1) Metan CH4

4) Butan C4H10

7) Heptan C7H16

10) Dekan C10H22

2) Etan C2H6

5) Pentan C5H12

8) Oktan C8H18

 

3) Propan C3H8

6) Heksan C6H14

9) Nonan C9H20

 

1. Właściwości alkanów:

- pojedynce wiązania w łańcuchu węglowym

- mała aktywność chemiczna

- łatwopalne

- lżejsze od wody

- nierozpuszczalne w wodzie

- rozpuszczalne w alkoholach

- stan skupienia zmienia się z długością łańcucha węglowego:

 * od 1 do 4 - gazy

 * od 5 do 16 - ciecze

 * od 17 i więcej - ciała stałe

2. Właściwości benzyny:

- ciecz

- bezbarwna

- lotna

- łatwopalna

- nie rozpuszcza się w wodzie

- rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych

- gęstość mniejsza od wody

- charakterystyczny zapach

3. Kraking - pękanie (rozrywanie) długich łańcuchów węglowych na krótsze

Metan

Metan posiada budowę czworościanu foremnego

1. Właściwości metanu:

- gaz 

- bezbarwny

- bezwonny

- lżejszy od powietrza

- nierozpuszczalny w wodzie

- spala się niebieskim płomieniem

- mało aktywny chemicznie

2. Ulega spalaniu

a) całkowitemu

b) półspalaniu

c) niecałkowitemu

ALKENY

alkeny - węglowodory nienasycone, które posiadają w swojej budowie wewnętrznej wiązania wielokrotne (podwójne)

CnH2n

 

4) Buten C4H8

7) Hepten C7H14

10) Deken C10H20

 

2) Eten C2H4

5) Penten C5H10

8) Okten C8H16

   

3) Propen C3H6

6) Heksen C6H12

9) Nonen C9H18

   

1. Właściwości Etenu:

- gaz 

- bezbarwny

- nierozpuszczalny w wodzie

- przyjemnym zapachu

- spala się jasnym płomieniem

- aktywny chemicznie

- odbarwia wodę bromową

- ulega polimeryzacji

2. Ulega spalaniu

a) całkowitemu

b) półspalaniu

c) niecałkowitemu

3. Zastosowanie:

- wykorzystywany w produkcji plastiku

ALKINY

alkiny - węglowodory nienasycone, które posiadają w swojej budowie wewnętrznej wiązania wielokrotne (potrójne)

CnH2n-2

 

4) Butin C4H6

7) Heptin C7H12

10) Dekin C10H18

 

2) Etin C2H2

5) Pentin C5H8

8) Oktin C8H14

   

3) Propin C3H4

6) Heksin C6H10

9) Nonin C9H16

   

1. Właściwości Etynu

- gaz 

- bezbarwny

- nierozpuszczalny

- lżejszy od powietra

- bardzo aktywny chemicznie

- odbarwia wodę bromową

- ulega reakcji polimeryzacji

2. Ulega spalaniu

a) całkowitemu

b) półspalaniu

c) niecałkowitemu

3. Otrzymywanie:

4. Zastosowanie:

- używany w palnikach acytelynowo - tlenowych

- produkcja tworzyw sztucznych

- produkcja rozpuszczalników organicznych

WĘGIEL

Alotropia -  występowanie tego samego pierwiastka w odmianach różniących się od siebie budową wewnętrzną

1. Właściwości Diamentu:

- najtwardszy ze znanych materiałów

- przezroczysty

- ciało stałe

- bezbarwny lub błękitny

- jest półprzewodnikiem

- dobry przewodnik ciepła

- trudnotopliwy, odporny na kwasy i zasady

- spala się w wysokiej temp

2. Zastosowanie Diamentu:

- brylant stosowany do produkcji biżuterii

- wyrób narzędzi wiertniczych

- noże do cięcia twardych materiałów i szkła

- materiały ścierne

3. Właściwości grafitu:

- nieprzezroczysty

- miękki

- ma stalowoszarą barwę

- dobrze przewodzi prąd i ciepło

- odporny na wysoką temp

4. Zastosowanie Grafitu:

- wyrów cegieł ogniotrwałych

- grafit do ołówków

- czarne farby chroniące żelazo przed korozją

- naczynia ognioodporne

- elektrody

5. Właściwości Fulerenów:

- półprzezroczysty

- brązowy o metalicznym połysku

- właściwości półprzewodnikowe i nadprzewodnikowe

- nie rozpuszcza się w eterze

- rozpuszcza się w węglowodorach

6. Zastosowanie Fulerenów:

- stabilizatory w samolotach

- produkcja diamentów

- stosowane w wykrywaniu komórek nowotworowych