Przełomowym wydarzeniem w ochronie dóbr przyrodniczych, które znacząco wpływają na jakość życia każdego człowieka, było ogłoszenia 26 maja 1969 roku przez Sekretarza ONZ U Thanta słynnego raportu pt." Człowiek i jego środowisko". W raporcie tym, po raz pierwszy w historii zaprezentowano obszerne dane wskazujące na zniszczenie środowiska naturalnego i jego niekorzystne konsekwencje. Dokument ten wzywał wszystkie kraje do rozsądnego korzystania z zasobów Ziemi i do nakładów na rzecz ochrony ekosystemu. Od tego momentu, obok programów dotyczących ochrony przyrody pojawiły się apele wzywające do ochrony środowiska, które z czasem przekształciły się określone programy wsparte przez odpowiednie przepisy prawa. Raport U Thanta pokazał groźny konflikt między przyrodą a działalnością człowieka w środowisku.

Główne przesłankami wskazującymi na zagrożenie środowiska a także całej przyrody:

  1. Zbyt duża eksploatacja surowców mineralnych, która doprowadza do zniszczenia wielu terenów i zmiany w ich funkcjonowaniu. Szczególnie narażone są na te procesy obszary, w których powstały wielkie okręgi przemysłowe opierające się na wydobyciu i przetwarzaniu kopalin.
  2. Drastyczne zmniejszenie powierzchni lasów, a zwłaszcza w strefie równikowej. Skutkiem niszczenia tych lasów jest zmniejszenie produkcji tlenu, wzmożona erozja gleby i niekorzystne zmiany bilansu wodnego.
  3. Niszczenie i degradacja pokrywy glebowej, która jest wynikiem nieprawidłowo funkcjonujące polityki rolnej i leśnej. Na obszarach suchych i pół suchych bardzo duża część gleb ulega zasoleniu, a na terenach silnie uprzemysłowionych gleby wyłącza się spod upraw ze względu na duże zanieczyszczenie związkami chemicznymi.
  4. Zmniejszenie się zasobów słodkich wód podziemnych i powierzchniowych. Wody te zanieczyszczone są ściekami, pestycydami, nawozami, odpadami toksycznymi.
  5. Niszczenie naturalnej szaty roślinnej, która prowadzi do erozji gleb i powstania ogromnych obszarów stepowych, a nawet pustynnych, co w konsekwencji powoduje zanik wielu gatunków roślin i zwierząt.
  6. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego przez emisję gazów i pyłów pochodzenia przemysłowego, komunalnego i komunikacyjnego. Nieustannie zwiększająca się w atmosferze ilość dwutlenku węgla, będącego efektem spalania węgla i płynnych kopalin prowadzi do powstania efektu cieplarnianego. Przejawia się on wzrostem średnich temperatur.
  7. Gromadzenie się w środowisku wodnym i lądowym różnego rodzaju śmieci komunalnych i odpadów przemysłowych, wraz z najbardziej niebezpiecznymi odpadami promieniotwórczymi.

Raport ONZ przedstawiony przez U Thanta wstrząsnął całym światem i opina publiczną. Ludzie w końcu zaczęli sobie uświadamiać jakie zagrożenia mogą wynikać z nadmiernego i niewłaściwego eksploatowania zasobów naszej planety.

Od momentu założenia Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (1948 rok) zaczęła się intensywnie rozwijać współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony środowiska. W ramach tej współpracy między państwami zostały zawarte pewne ustalenia, które regulują podpisane konwencje międzynarodowe, dotyczące różnych dziedzin ochrony przyrody.

Ostatnio, ważnym wydarzeniem dla ochrony przyrody była zorganizowana w Rio de Janeiro (Brazylia) w 1992 Światowa Konferencja na temat: "Środowisko i rozwój", zwana Szczytem Ziemi.