W przemianie pokoleń charakterystyczne jest występowanie cyklicznie po sobie pokolenia bezpłciowego i pokolenia płciowego.

Sporofit Sporofit pokolenie bezpłciowe w cyklu rozwojowym roślin. Sporofit rozwija się z zygoty powstającej po połączeniu się gamet, jest więc diploidalny. Sporofit rozmnaża się za pomocą zarodników ... Czytaj dalej Słownik biologiczny to roślina rozmnażająca się bezpłciowa o podwójnej, diploidalnej liczbie chromosomów.

Gametofit Gametofit pokolenie haploidalne (1n), płciowe, występujące u roślin wykazujących przemianę pokoleń. W gametangiach zlokalizowanych na gametofitach na drodze podziałów mitotycznych powstają ... Czytaj dalej Słownik biologiczny to roślina rozmnażająca się płciowo o zredukowanej, haploidalnej liczbie chromosomów.

MSZAKI

Mszaki Mszaki Bryophytina - gromada roślin zarodnikowych, z regularną przemianą pokoleń i dominującym pokoleniem płciowym, czyli gametofitem. Z zarodnika wyrasta nitkowaty twór zwany splątkiem, z którego ... Czytaj dalej Słownik biologiczny są roślinami samożywnymi zamieszkującymi wilgotne środowisko lądowe. Na Ziemi żyje około 25 000 gatunków tych roślin. Stanowią ogniwo przejściowe między plechowcami a organowcami. Plechowce Plechowce organizmy, których ciało ma postać plechy. Plechowce to grupa zbiorcza, do której zalicza się glony, grzyby, porosty.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
w przeciwieństwie do organowców nie wykształciły tkanek. U mszaków zachodzi przemiana pokoleń związana z przemianą faz jądrowych, czyli cykliczną zmianą liczby chromosomów w cyklu rozwojowym. W budowie morfologicznej mszaki cechują się dużą zmiennością szczególnie porównując gametofit i sporofit. Oba pokolenia różnią się również w sposobie życia.

U mszaków pokoleniem dominującym jest gametofit. Jest to roślina zielona, samożywna. Zazwyczaj rośnie przez wiele lat. Może mieć budowę plechowata bądź posiadać łodyżkę liście i chwytniki. Rośliny te osiągają wysokość kilku, kilkunastu centymetrów. Dzięki chwytnikom może z gleby czerpać wodę z solami mineralnymi. W gametoficie wyróżnia się zazwyczaj prymitywną tkankę przewodząca, tkankę miękiszową i okrywającą. Gametofit może przybierać postać blaszkowata lub bardziej skomplikowaną budowę wewnętrzną.

Sporofit jest rośliną uzależnioną od gametofitu, nie zdolna do przeprowadzania procesu fotosyntezy. Składa się ze "stopy", którą jest wrośnięty w rodnię gametofitu, sety i zarodni zlokalizowanej na szczycie sety. Seta jest to długi trzonek nie posiadający ulistnienia. Przybiera kolor szaro- brunatny. Na zarodni bardzo często znajduje się czepiec, fragment pochodzący z rozerwanej rodni.

Gametofit może rozmnażać się wegetatywnie( poprzez rozmnóżki) lub płciowo. W procesie płciowym biorą udział zróżnicowane gamety produkowane w gametangiach. Męskimi organami produkującymi plemniki są maczugowate plemnie. Plemnia Plemnia anterydium - gametangium męskie. U roślin i grzybów w plemniach wytwarzane są plemniki.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
jest zbudowana jest jednowarstwowej, wielokomórkowej ściany. Wewnątrz znajdują się uwicione, ruchliwe plemniki. Żeńskimi organami produkującymi komórki jajowe są butelkowate rodnie. Rodnia Rodnia archegonium - wielokomórkowe gametangium żeńskie. Typową budowę ma r. u mszaków i paprotników, a u roślin nasiennych występuje w postaci zredukowanej. R. u mszaków ma kształt butelkowaty; ... Czytaj dalej Słownik biologiczny w odróżnieniu od plemni posiada wielowarstwową ścianę.

Gametofit mszaków może być jednopienny lub dwupienny. Do zapłodnienia zachodzi tylko i wyłącznie w obecności wody. Plemnik Plemnik spermatozoid / gameta męska / męska komórka rozrodcza. Plemnik jest zaopatrzoną w wić lub rzęski ruchliwą gametą u zwierząt, niektórych grzybów i wielu roślin (glony, rośliny ... Czytaj dalej Słownik biologiczny przepływa z plemni do rodni zwabiony przez nią różnymi związkami chemicznymi, np. kwasem jabłkowym. W wyniku zapłodnienia dochodzi do powstania diploidalnej zygoty.

Z zygoty rozwija się diploidalna roślina zwana sporofitem. Początek rozwoju przebiega w rodni. Gdzie sporofit wrasta "stopą" w rodnię. Następnie rośnie, rozrywa ściany rodni i trzonek oraz zarodnia Zarodnia sporangium - jedno- lub wielokomórkowy twór powstający w obrębie sporofitu roślin. W zarodni po mejozie powstają haploidalne zarodniki służące do rozmnażania bezpłciowego. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny uwalniane są na zewnątrz. Trzonek sporofitu zwany jest setą. Nie jest ulistniony. Na szczycie sety znajduje się zarodnia. W niej po podziałach mejotycznych powstają haploidalne zarodniki. Zarodniki po zakończeniu dojrzewania wydostają się na zewnątrz. Zarodnia pęka i otwiera się uwalniając zarodniki. Te zaś padają na podłoże i w odpowiednich warunkach klimatycznych zaczynają kiełkować w haploidalny gametofit.

Główne cechy przemiany pokoleń u mszaków:

  1. Rozmnażanie płciowe i bezpłciowe;
  2. Rozmnażanie zachodzi w środowisku wodnym;
  3. Gametofit jest formą dominującą nad sporofitem;
  4. Sporofit nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania, nie może przeprowadzać procesu fotosyntezy;
  5. Gametofit jest rośliną wieloletnią, sporofit żyje krótko, ginie po wysypaniu zarodników.
PAPROTNIKI

Pierwsze paprotniki Paprotniki to gromada, do której zaliczamy 4 klasy: psylofity, widłakowe, skrzypowe i paprocie. Są roślinami lądowymi, należącymi do organowców - mają łodygę, liście i korzenie. W przemianie ... Czytaj dalej Słownik biologiczny pojawiły się w erze paleozoicznej. Przodkami dzisiejszych widłaków, skrzypów i paproci były zosterofilofity i trymerofity. Obecnie żyje około 11 tysięcy gatunków. Są to właściwe organowce. Ich organizm podzielona jest na korzenie, łodygi i liście.

Cykl rozwojowy paprotników cechuje się podobnie jak u mszaków przemianą pokoleń i związaną z nią przemianą faz jądrowych. Podstawową różnicą jest jednak to, że u paprotników pokoleniem dominującym jest sporofit, gametofit jest zaś zredukowany do minimum.

U paprotników gametofit nazywany jest przedroślem. Jest to roślina o budowie płaskiej, plechowatej. Do podłoża przytwierdzona jest chwytnikami. Kiełkuje z haploidalnych zarodników. Jest rośliną zielona, zazwyczaj samożywną. Może jednak być heterotrofem żyjącym w symbiozie z grzybami. Przedrośle paprotników żyje krótko. Może być jednopienne lub dwupienne. Wtedy rozróżnia się przedrośle męskie i przedrośle żeńskie. W plemniach i rodniach produkowane są gamety, plemniki i komórki jajowe. Do zapłodnienia dochodzi w obecności wody. Z powstałej zygoty kiełkuje diploidalny sporofit.

Sporofit jest główną rośliną paprotników. Tylko początkowo rozwija się kosztem gametofitu. W niedługim czasie puszcza Puszcza duży kompleks pierwotnego lasu, niekiedy zabagniony. W większości nieprzeobrażony działalnością człowieka. Zazwyczaj dla niego niedostępny. Obecnie terminem tym określa się też duże ... Czytaj dalej Słownik geograficzny korzenia i rozpoczyna samodzielny wzrost. Sporofit składa się z korzeni, kłączowatej łodygi i liści. Na zimę pozostaje tylko kłącze zakopane Zakopane miasto w południowej Polsce na obszarze województwa małopolskiego położone u podnóża Tatr. Liczy 30 tys. mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
w warstwie gleby. Liście usychają. W budowie anatomicznej rozróżnia się typowe dla roślin tkanki: przewodząca, okrywająca, wzmacniająca, miękiszowa i twórcza.

Łodyga na zewnątrz pokryta jest skórka. Pod skórką położona jest kora pierwotna. Przez środek przebiegają wiązki przewodzące. Drewno Drewno ksylem - tkanka roślinna przewodząca na duże odległości wodę z solami mineralnymi. ksylem. Potocznie drewnem określa się ksylem wtórny, czyli twardą, zwartą tkankę stanowiącą ... Czytaj dalej Słownik biologiczny transportuje wodę i sole mineralne z korzeni do liści. Łyko natomiast transportuje związki organiczne do korzeni. Taka budowa pozwala na osiąganie ogromnych rozmiarów. Największe z paprotników były drzewiaste, osiągały wielkość do kilkudziesięciu metrów, np. lepidodendrowce mogły osiągnąć wysokość 40 m. Korzenie są zazwyczaj cienkie i krótkie. Liście dzielą się na płonne, czyli asymilacyjne, nazywane trofofilami i sporofile, na których zgromadzone zostały zarodnia z zarodnikami. Zarodniki powstają w wyniku podziałów mejotycznych. Niektóre zarodniki są niezróżnicowane, inne dzielą się na makrospory, z których wyrasta przedrośle żeńskie i mikrospory, z których wyrasta przedrośle męskie. Paprotniki, które produkują dwa typy zarodników nazywane są paprotnikami różnozarodnikowymi. Gatunki, które produkują zarodniki niezróżnicowane nazywane są paprotnikami jednozarodnikowymi.

Przemiana pokoleń przebiega podobnie jak u mszaków. Cyklicznie po sobie występuje pokolenie haploidalne i diploidalne.

U paprotników:

  1. Sporofit jest samodzielną, wieloletnia, dominującą rośliną.
  2. Gametofit jest przedroślem krótko żyjącym, drobnym.
  3. Proces płciowy zachodzi tylko w obecności wody.
  4. Sporofit jest zróżnicowany na organy: liście, łodygę i korzeń.
  5. Sporofit może wykształcać zróżnicowane spory.