Fotosynteza jest ciągiem skomplikowanych przemian zachodzących w chloroplastach roślin zielonych, w wyniku których dochodzi do wytworzenia materii organiczne w postaci glukozy.

Fotosyntezę można podzielić na dwa etapy : fazę jasną ( zależną od światła ) i niezależną od światła, która może zachodzić bez udziału światła słonecznego.

W fazie jasnej fotosyntezy wytwarzana jest siła asymilacyjna, która wykorzystywana jest w dalszych etapach fotosyntezy. Siła asymilacyjna zgromadzona jest w cząsteczkach NADPH+ ( Fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego ) i ATP (adeninotrifosforan ) zawierających wysokoenergetyczne wiązania.

Chlorofil zawarty chloroplastach komórek roślinnych różni się pod względem pochłaniania światła o różnej długości. Z tego względu wyróżniamy chlorofil a ( pochłaniający światło o długości 680nm ) tworzący fotosystem I oraz chlorofil b ( pochłaniający świtało o długości 700mm ), który tworzy fotosystem II. W wyniku pochłonięcia przez fotosystem I wiązki światła dochodzi do wybicia elektronu z cząsteczki chlorofil. Elektrony te przechodzą przez system przenośników elektronowych, wyniku czego powstaje energia , potrzebna do przyłączenia reszty fosforanowej do ADP, czego efektem jest wysoko energetyczna cząsteczka ATP. Powstała dziura elektronowa w fotosystemie I jest uzupełniana elektronami pochodzącymi z fotosystemu II. Z kolei "lukę elektronową" w fotosystemie II uzupełniają elektrony powstałe w reakcji fotoolizy wody.

Reakcja hydrolizy wody : 2H2O→ 4H++ O2+ 4e-

Powstałe w hydrolizie cząsteczki wodoru przyłączają się do cząsteczek NADP, będącymi przenośnikami wodorowymi. Powstały NADPH+ stanowi tak zwaną siłę redukcyjną . 

Następnie kolejne elektrony wybijane są z cząsteczki chlorofilu a , które przechodzą znowu przez ciąg przenośników elektronowych takich jak plastochinon i powstają kolejne cząsteczki posiadające wysokoenergetyczne wiązania. Luki elektronowe w chlorofilu a uzupełniane są kolejnymi elektronami z chlorofilu b. Kolejne cząsteczki wody ulęgają hydrolizie, wyniku której powstają potrzebne elektrony oraz tlen. Jak widać procesy w fazie jasnej fotosyntezy są ściśle ze sobą związane i zachodzą cyklicznie.