Art.19 Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przysługuje prawo do wynagrodzenia stanowiącego sumę poniższych stawek:

1) 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50000 euro

2) 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50000,01 euro do równowartości 200000 euro

3) 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200000,01 euro do równowartości 350000 euro

4) 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350000,01 euro do równowartości 500000 euro

5) 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500000 euro

  1. a) umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe

Ich skutkiem jest przeniesienie praw (następca wchodzi w miejsce poprzednika), musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, umowa przenosząca może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia, musi wskazywać te prawa, które są przenoszone, powinny być dokładnie zaznaczone 

Przeniesienie praw może nastąpić w odniesieniu do różnych poszczególnych pól eksploatacji na rzecz różnych osób, może obejmować cały świat lub być ograniczone np. do określonego kraju.

  1. b) umowy zdane państwu (tzw. umowy licencyjne)

Umowy licencyjne zezwalają osobie trzeciej określonej jako licencjobiorca na korzystanie z utworu, te same prawa jak umowy przenoszące , trzeba wskazać pole eksploatacji i umowa może być odpłatna jak i nieodpłatna. Brak ram czasowych - przyjmuje się, że umowa obejmuje 5 lat, po upływie: czas nieokreślony - nie można licencji przenosić dalej, z możliwością wypowiedzenia

Licencja wyłączna, która polega na zastrzeżeniu wyłączności korzystania w zakresie licencji przez licencjobiorcę, jeżeli umowa nie stanowi inaczej to licencja wyłączna daje uprawnienia podobne jakie posiadał uprawniony w postaci możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych objętych licencją, musi mieć formę pisemną pod rygorem nieuczności.

  1. Ochrona autorskich praw osobistych

Zstępni - dzieci twórcy, wnuki, prawnuki - Art.78

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia - Art.79

Uprawniony jest podmiot, któremu przysługuje prawo majątkowe

Naruszyciel ponosi odpowiedzialność, ale także ten kto do naruszenia nakłonił, przy naruszeniu był pomocny lub świadomie skorzystał z naruszenia

Naruszyciel ma usunąć skutki naruszenia, przeprosić itp.