abacus-liczydło

developed-wypracowany

preform-wykonywać

tools-narzędzia

deal with-radzić sobie z

graphs/chart-wykresy

solve-rozwiązać

column heading -nazwa kolumny

cell-komórka

row-rząd

value-wartość

range-zasięg