Zdanie np. "ciemność widzę, oj ciemność widzę" czy "wstał z krzesła i przeszedł się po pokoju" można byłoby użyć jako swoje, gdyż nie zawiera elementów indywidualnych twórczości autorskiej.

 

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

akty normatywne lub ich urzędowe projekty

urzędowe dokumenty, materiały, znaki, symbole

opublikowane opisy patentowe lub ochronne

proste informacje prasowe

 

Uzyskanie ochrony prawa autorskiego następuje z chwilą, z którą powstaje utwór. Po śmierci twórcy, może on wskazać w testamencie, kto będzie reprezentował go. Jeśli tego nie zrobi, prawa autorskie przechodzą na najbliższą rodzinę.

 

Autorskie prawa majątkowe wygasają.

 

Podmioty praw autorskich:

twórca - osoba fizyczna, ten kto stworzył utwór, wniósł w utwór wkład twórczy, nie ma znaczenia wiek, pozycja, stan psychiczny

współautor - kilku autorów włożyło wkład twórczy w jedno dzieło (razem prawa autorskie, jedno wspólne prawo majątkowe

 

autorskie prawa osobiste - niezbywalne

autorskie prawa majątkowe - zbywalne

 

Wyjątki:

pracodawca w przypadku programów komputerowych stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunków wykonywania pracy

producent lub wydawca utworu zbiorowego

 

Jeśli umowa o pracę nie stanowi inaczej, to z chwilą, z którą akceptuje dzieło pracownika, nabywa autorskie prawa majątkowe (prawa autorskie zostają po stronie pracownika).

 

Autorskie prawa osobiste - chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem.

 

Autorskie prawa majątkowe - jeśli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

 

prawo do rozporządzania utworem

prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu

prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego

 

Droid de suite - przewiduje osobne prawa autorskie