Ochrona wł intelektualnej jest gałęzią prawa cywilnego. Należy do prawa prywatnego. Jego celem jest ochrona interesów intelektualnych, interes społeczeństwa.

W ramach prawa cywilnego wyróżniamy stosunki cywilno – prawne, relacje, które wynikają z prawa cywilnego. Wynikają one ze zdarzeń cywilno – prawnych, z którymi to prawo cywilne wiąże konkretne skutki.

Np. ciąża jest skutkiem cywilno-prawnym,

 Czynności cywilno-prawne, to takie zdarzenie, w którym dochodzi do co najmniej jednego aktu woli (będące przejawem tej woli), zmierzającym do powstania, ustania lub zmiany stosunku cywilno-prawnego, lub inne czynności prawne np. orzeczenia konstytutywne, mające na celu zmianę stanu cywilno-prawnego, albo zmiana części umowy

Pewne podmioty mogą wykonywać czynności cywilno-prawne.

Zdolność prawną może mieć podmiot, prawa i obowiązki. Osoba nie mająca ich, nie ma zdolności prawnych.

Zdolność prawną mają osoby fizyczne(ludzie od urodzenia aż do śmierci), osoby prawne( jednostki organizacyjne, co do których istnieje przepis, że są osobami prawnymi)np.fundacje, stowarzyszenia,  US

Osoby nieprawne to jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, ale którym przepis nadaje zdolność prawną np. spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, wspólnota mieszkaniowa, partnerska

Niepełne osoby prawne, ułomne osoby prawne mogą wykonywać pewne czynności prawne, ale mają je ograniczone.

Spółka cywilna to umowa, nie tworząca jednostki organizacyjnej (wspólnicy)

Osoby fizyczne, niepełnoletnie nie mogą wykonywać czynności prawnych

 

Prawo cywilne dzieli się na działy prawa cywilnego

Przepisy ogólne czyli takie, które odnoszą się do wszystkich działów, chyba że jedna z kwestii jest niezwykle szczególna

Przepisy: dotyczące czynności prawnych, przepisy dot. formy, kto jest podmiotem, kto ma zdolność prawną, dot przedstawicielstwa, pełnomocnictwa, przedawnienie roszczeń

Zdolność do czynności prawnych to samodzielne dokonywanie czynności prawnych.

Prawo rzeczowe dotyczy własności, użytku wieczystego, różne zobowiązania, z których powstaje relacja dłużnik- wierzyciel, umowa sprzedaży

Prawo spadkowe to przepisy normujące, co się dzieje z majątkiem po zmarłym

Prawo rodzinno-opiekuńcze dotyczy opieki, powinowactwa,

Prawo własności intelektualnej obejmuje prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, ochronę praw pokrewnych,

Prawo handlowe

Prawo spółdzielcze

Prawo papierów wartościowych

Źródła prawa:

Konstytucja,

Umowy międzynarodowe,  ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie

Ustawy w ramach kodeksu cywilnego z 1964 roku

Ustawa o prawach autorskich z 1994 roku

Prawo własności przemysłowej z 2000roku

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 roku

Własność intelektualna:

Czerpie z innych działów prawa cywilnego

Udostępnienie licencji utworów ks. 3 KC

Twórcą jest osoba fizyczna-przysługują jej prawa autorskie