1. ARGUMENTACJA – DOWODZENIE
  • Teorią argumentacji zajmuje się retoryka
  • Założeniem retoryki jest sformułowanie tematu (problemu) i jego uzasadnienie, udowodnienie
  • Argument – (łac. argumentatio) część wypowiedzi, mająca na celu przedstawienie tezy głoszonej przez autora oraz udowodnienie jej za pomocą argumentów
  • Argumentacja to zespół czynności podejmowanych w celu uzasadnienia określonego poglądu (tezy)
  • Dowodzenie jest to jedna z najbardziej podstawowych odmian rozumowania
  • Dowodzenie – „proces myślowy polegający na rozwiązywaniu zadania, które domaga się, by pewne zdanie dane w samym zadaniu wywnioskować ze zdań innych, już uprzednio uznanych”
  • „Wykaż, że a jest b” rozwiązywanie wymaga m.in. inferencji (wnioskowania), będącą składową dowodzenia. Dowodzeniem będzie zabieg konstruowania danego dowodu