1. NAZWA I POJĘCIA

Nazwami są te części zdania które ogrywają rolę podmiotu lub orzecznika w zdaniu.

Nazwy w zdaniach mogą pełnić rolę orzeczników, orzekając w zdaniu jakąś nazwę o pewnym przedmiocie.

 

Np. o Wiśle można orzec, że jest rzeką

 

Pojęcie jest znaczeniem nazwy.