Rewolucja przemysłowa – proces zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, który został zapoczątkowany w XVIII wieku w Anglii i Szkocji

skutki

  • zwiększenie zapotrzebowania i dążenie do pozyskania tanich surowców oraz opanowania rynków zbytu
  • zwiększenie wydobycia węgla i rud żelaza oraz produkcja stali
  • zwiększenie uprawy bawełny, powstanie plantacji bawełny
  • powstanie i rozwój kolei
  • urbanizacja związana z masową migracją ludności ze wsi do miast
  • postęp wiedzy medycznej i higieny
  • zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie – zwiększenie w przemyśle (później w usługach)
  • prawo pracy
  • powstanie związków zawodowych

 

Kongres wiedeński kierował się trzema zasadami:zasada restauracji» rody, które utraciły władzę w skutek rewolucji francuskiej albo działań prowadzonych przez Napoleona miały ją odzyskaćzasada legitymizmu» prawo monarchy do tronu jest święte i nienaruszalne, ponieważ władza ta pochodzi od Bogazasada równowagi sił» siła jednego mocarstwa nie mogła przeważać siły drugiego w celu uniknięcia hegemonii jednego państwa jak to się stało z Francją w okresie wojen napoleońskich

 

Liberalizm – ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością. Liberalizm ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi. Innymi wartościami cenionymi przez liberałów są wartości demokratyczne i prawa obywatelskie czy własność prywatna i wolny rynek.

 

Konserwatyzm  – doktryna, która bazuje na hasłach obrony porządku społecznego oraz umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet.

 

Komunizm – polityczna i ekonomiczna ideologia klasyfikowana jako utopijna, której celem jest utworzenie społeczeństwa pozbawionego ucisku i wyzysku klasowego, opartego na braku własności prywatnej , kolektywnej własności środków produkcji i wspólnotowym podziale dóbr

przyczyny wiosny ludów w europie- niezadowolenie społeczeństw z ustaleń kongresu wiedeńskiego- domaganie się władzy przez burżuazję w zachodniej Europie- żądanie zjednoczenia we Włoszech i Niemczech (kraje te były podzielone na wiele niezależnych państewek)- narody zamieszkujące cesarstwo austriackie dążyły do niepodległości- dążenie do uwłaszczenia chłopów- wysokie ceny żywności (spowodowane zarazą ziemniaczaną i nieurodzajem), głód

przyczyny w polsce- dążenie do odzyskania niepodległości- żądanie wolności słowa, spolszczenia szkół i urzędów- dążenie do uwłaszczenia chłopów

skutki wiosny ludów- podważenie autorytetu władców poprzez wymuszenie na nich reform politycznych (np. wprowadzenia konstytucji)- rozwinięcie się świadomości narodowej i umocniła wola walki o niepodległość- w niektórych krajach wzrosły wpływy burżuazji (głownie we Francji)- ze wsi zostały usunięte przeżytki średniowieczne (takie jak daniny)- wzrost znaczenia chłopstwa (poprzez np. całkowite uwłaszczenie chłopów w Niemczech i Austrii, likwidacje pańszczyzny, zaczęli oni brać udział w życiu politycznych, we Francji np. uzyskali prawa wyborcze)