Z tego artykułu dowiesz się:

Do kiedy można poprawiać oceny?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, do kiedy można poprawiać oceny, ponieważ terminy mogą różnić się między konkretnymi szkołami. Warto jednak wiedzieć, że czas, w którym uczniowie mogą poprawiać stopnie z przedmiotów, to okres między wystawieniem ocen proponowanych a klasyfikacyjnym spotkaniem rady pedagogicznej, przed którym muszą być już ustalone ostateczne noty końcowe z każdego przedmiotu.  

W pierwszych dniach września szkoły udostępniają uczniom i rodzicom kalendarze szkolne, w których można znaleźć obowiązujące w danej placówce terminy wystawienia proponowanych i ostatecznych ocen. Podanie do wiadomości uczniów i rodziców proponowanych ocen końcoworocznych z przedmiotów w większości szkół ma miejsce na przełomie maja i czerwca, natomiast klasyfikacja następuje zazwyczaj mniej więcej w połowie czerwca. Zatem najczęściej uczniowie mają około dwóch tygodni na poprawienie ocen, z których nie są zadowoleni.

Przeczytaj również: Egzamin ósmoklasisty 2022. Ile procent stanowi jeden punkt?

Czym są oceny proponowane?

Oceną proponowaną z danego przedmiotu, jest nota, którą, na jeszcze dość odległy od klasyfikacji czas, nauczyciel proponuje uczniowi. Nie jest to jednak ocena ostateczna, którą zobaczymy na świadectwie, a taka, którą można jeszcze poprawić do ustalonego terminu przed klasyfikacją.

Czym są oceny ostateczne?

Ocena ostateczna to taka, której już nie można poprawić i będzie widniała na naszym świadectwie. Od tej oceny uczeń lub jego opiekun może się jednak odwołać, jeśli uzna, że została ona wystawiona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania ocen.

Przeczytaj również: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022. Jak policzyć punkty?

Promocja do następnej klasy — warunki

Promocję do programowo wyższej klasy może otrzymać uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów szkolnych ma pozytywne oceny klasyfikacyjne, czyli nie niższe niż ocena dopuszczająca.

Promocji do następnej klasy nie otrzymuje uczeń, który z jednego lub większej liczby przedmiotów ma końcową ocenę niedostateczną albo jest z nich nieklasyfikowany, chyba że spełni wymogi potrzebne do uzyskania warunkowej promocji

Kiedy uczeń może być nieklasyfikowany z przedmiotu?

Jak mówi Prawo oświatowe, uczeń może nie być klasyfikowany z danego przedmiotu lub przedmiotów, wówczas, gdy brak jest podstaw do ustalenia dla niego oceny rocznej z powodu liczby jego nieobecności, która przekracza połowę czasu przeznaczonego na te lekcje.  

Od wielu lat funkcjonuje mit, że dzieje się to zawsze, gdy tylko frekwencja ucznia jest niższa niż 50 proc. Nie jest to jednak prawda. Uczeń może nie zostać sklasyfikowany tylko wówczas, gdy nauczyciel nie ma podstaw do ustalenia jego oceny, tzn. nie miał szansy na sprawdzenie umiejętności ucznia z powodu jego nieobecności. Zatem np. jeśli uczeń nie ma wymaganej w statucie szkoły liczby ocen w danym półroczu (najczęściej są to minimum 3 oceny) z konkretnego przedmiotu i był nieobecny na ponad połowie jego godzin lekcyjnych, to może on zostać nieklasyfikowany.

Przeczytaj również: Twoje dziecko ma trudności z nauką, pisaniem na czas lub egzaminami? To może być przyczyna

Kiedy uczeń może nie zdać do następnej klasy?

Otrzymanie końcowej oceny niedostatecznej lub bycie nieklasyfikowanym z obowiązkowego przedmiotu albo przedmiotów nie zawsze oznacza, że uczeń od razu będzie musiał powtarzać klasę.  

Osoba nieklasyfikowana z powodu braku podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej ze względu na nieobecności usprawiedliwione ma prawo do udziału w egzaminie klasyfikacyjnym. Jeśli natomiast są to nieobecności nieusprawiedliwione, o możliwości jego udziału w tym egzaminie decyduje rada pedagogiczna. Takie sprawdzenie wiedzy odbywa się na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego. Jeśli uczeń zda egzamin klasyfikacyjny, to dostanie pozytywną ocenę z danego przedmiotu, jeśli nie –  otrzyma ocenę niedostateczną, ale będzie miał jeszcze możliwość podejścia do sierpniowego egzaminu poprawkowego.  

Osoba, która ma końcową ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów obowiązkowych może podejść do sierpniowego egzaminu poprawkowego. Jeśli jednak ma co najmniej trzy „jedynki”, nie przysługuje jej możliwość udziału w takim sprawdzeniu wiedzy, a zatem zostaje na drugi rok w tej samej klasie. Zdanie poprawki umożliwia natomiast kontynuowanie nauki w wyższej programowo klasie.

Co wydarzy się jednak wówczas, gdy uczeń nie zda egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch przedmiotów? W przypadku niezdania egzaminu z dwóch przedmiotów zostaje na następny rok w tej samej klasie, a gdy nie zda egzaminu z tylko jednego przedmiotu, może otrzymać warunkową promocję do następnej klasy, o ile spełnia pewne wymogi.

Warunkowa promocja do następnej klasy

Warunkową promocję do następnej klasy może otrzymać uczeń, który ma jedną końcową ocenę niedostateczną, ale by mogło się to stać, muszą być spełnione odpowiednie kryteria. Z takiej możliwości można skorzystać tylko raz w ciągu danego etapu edukacyjnego i tylko wówczas, gdy te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. Oznacza to, że jeśli dany przedmiot kończy się w danym roku szkolnym i ocena z niego ma być na świadectwie ukończenia szkoły, to nie ma możliwości warunkowego promowania ucznia do następnej klasy. 

Przeczytaj również: Patostream, czyli co „pierze” mózgi młodych ludzi

Świadectwo z paskiem — co trzeba zrobić, żeby je dostać?

Uczniowie od klasy IV szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, mogą otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, potocznie nazywane świadectwem z paskiem. Aby je dostać, należy spełnić dwa warunki:

  • mieć średnią ocen równą 4,75 lub wyższą;
  • mieć ocenę z zachowania bardzo dobrą lub celującą.

Za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, aktywne udzielanie się na rzecz szkoły, działanie w wolontariatach czy inne ponadprzeciętne zasługi, uczeń może dostać również pochwałę od wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

oprac. Joanna Cwynar

 

Przeczytaj również:

Nomofobia i phubbing. To coraz powszechniejsze wśród nastolatków zjawiska

Czy znalazł się bat na szkolnych dręczycieli? Nowa ustawa daje dyrektorom możliwości

Szkolna trauma. Czego najbardziej boją się uczniowie?