Spis treści:

Nauka zdalna — kiedy może zostać wprowadzona?

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego artykuł 125a ustawy Prawo Oświatowe został poszerzony o kolejne sytuacje, w których dyrektorzy przedszkoli i szkół będą mogli zarządzić przejście placówki na czasowe kształcenie zdalne. Ta forma nauki będzie mogła zacząć obowiązywać nie tylko z powodu wzrostu zakażeń COVID-19, ale również w kilku innych przypadkach.

Dyrektor placówki z powodu określonych w ustawie powodów będzie mógł zawiesić zajęcia w szkole lub przedszkolu na czas dwóch dni, jednak jeśli zajdzie potrzeba przedłużenia tego okresu, od trzeciego dnia zajęcia będą musiały odbywać się w formie kształcenia na odległość. W jakich przypadkach dyrektorzy placówek edukacyjnych będą mogli podjąć taką decyzję?

Według ustawy edukacja zdalna będzie mogła zostać przez nich czasowo wprowadzona z powodu:

  • organizacji i przebiegu imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
  • nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami;
  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiczną;
  • innego nadzwyczajnego zdarzenia.  

Zapis dotyczący przejścia na naukę zdalną z powodu zbyt niskiej temperatury jest związany z panującym obecnie kryzysem energetycznym, który może doprowadzić do braku opału oraz energii w miesiącach zimowych, a w konsekwencji do niemożności odpowiedniego ogrzania placówek edukacyjnych.  

Wcześniejsze przepisy pozwalały dyrektorom szkół za zgodą organu prowadzącego placówkę, w przypadku zbyt niskiej temperatury (poniżej 18 st. Celsjusza wewnątrz budynku lub –15 st. na zewnątrz), zawiesić czasowo lekcje. Później jednak trzeba było je odrabiać w soboty, zatem możliwość wprowadzenia nauczania zdalnego w takich przypadkach pozwoliłaby na uniknięcie konieczności pojawiania się w szkole podczas weekendów, by nadrobić zaległości.

Przeczytaj również: Jakie zmiany czekają uczniów w nowym roku szkolnym? Nie wszystkie cieszą

Jak będzie wyglądać nauka zdalna w 2022 roku?

10 września weszło w życie Rozporządzenie ministra edukacji i nauki u w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z którego można dowiedzieć się więcej na temat tego, jak będzie wyglądała nauka zdalna, jeśli w bieżącym roku szkolnym zajdzie potrzeba jej wprowadzenia.  

Przy jej organizacji dyrektorzy placówek edukacyjnych będą musieli pamiętać o:

  • równomiernym obciążeniu uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
  • różnicowaniu zajęć w każdym dniu;
  • możliwościach psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
  • łączeniu przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
  • ograniczeniach wynikających ze specyfiki zajęć;
  • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

Jedna godzina lekcyjna podczas prowadzonych przez szkoły zajęć na odległość ma trwać 45 minut, a w szczególnych przypadkach może być skrócona do 30 lub przedłużona do 60 minut. Natomiast w przedszkolu musi ona trwać przynajmniej 15 minut, jednak nie więcej niż 45.

Jeśli zdalne nauczanie będzie trwało przez okres dłuższy niż 30 dni, dyrektor szkoły będzie musiał zapewnić uczniom i rodzicom konsultacje z nauczycielami przedmiotów. W miarę możliwości powinny się one wówczas odbywać w bezpośrednim kontakcie.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną będzie mógł również czasowo zmodyfikować zakres treści nauczania oraz tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć. Natomiast uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub trudną sytuację rodzinną nie będą mogli uczyć się na odległość, będą mogli na wniosek rodziców mieć zorganizowane zajęcia w szkole lub przedszkolu, jeśli na jego terenie będzie możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. W innym przypadku będzie można zorganizować takie zajęcia na terenie innej placówki edukacyjnej.

Przeczytaj również: Znamy terminy matury próbnej 2023. Jak przygotować się do tego egzaminu?

Czy w roku szkolnym 2022/2023 będzie nauka zdalna?

To, czy w roku szkolnym 2022/2023 zostanie wprowadzone nauczanie zdalne na terenie całego kraju, poszczególnych regionów lub konkretnych szkół, będzie zależało przede wszystkim od sytuacji epidemicznej i energetycznej w Polsce, ponieważ obecnie są to dwie najbardziej prawdopodobne przyczyny, które mogłyby doprowadzić do zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach.

Aktualnie liczba zakażonych wirusem COVID-19 wzrasta i jest wyższa niż rok temu w tym samym okresie. W ubiegłym roku szkolnym, mimo również wysokiej dziennej liczby zakażeń, nauka zdalna została wprowadzona jednak tylko dwa razy – na kilka dni przed bożonarodzeniową przerwą świąteczną i kilka dni po niej oraz na miesiąc w okresie trwania ferii zimowych, występujących w podziale na województwa. To, czy w tym roku sytuacja będzie wyglądać podobnie, będzie zależało głównie od tego, jak będzie się kształtować krzywa zakażeń.

Drugim powodem wprowadzenia nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023 może być kryzys energetyczny, ponieważ wciąż brakuje węgla i rosną ceny energii. Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty kilka dni temu uspokajał jednak, że gminy nie będą oszczędzać na ogrzewaniu szkół, a zdalne nauczanie zostanie wprowadzone tylko wówczas, gdy energii zacznie brakować, ponieważ wtedy ważniejsze będzie ogrzewanie prywatnych domów niż budynków użyteczności publicznej. Zawieszanie zajęć z powodu braków prądu lub zbyt mroźnej zimy, a co za tym idzie, niemożności odpowiedniego dogrzania szkół, miało miejsce już w przeszłości, jeszcze przed nastaniem pandemii, jednak wówczas nauka zdalna nie była tak rozwinięta, jak dziś, zatem nie mogła być na ten czas wprowadzana.

oprac. Joanna Cwynar


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie