Z tego artykułu dowiesz się:

Przed Tobą egzaminy maturalne? Obawiasz się, że po długim okresie nauki zdalnej ze względu na pandemię COVID-19 nie udało Ci się opanować całego materiału? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – w tym roku szkolnym obowiązują zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. Zmieniało ono rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Matura 2022 – czym się wyróżnia?

Maturzyści w 2022 roku nie będą musieli wykazać się wiedzą z całej podstawy programowej. Zamiast niej przy tworzeniu zadań na egzamin maturalny obowiązują pocovidowe wymagania egzaminacyjne. Znaleźć je można w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów.

Brakuje w nich przede wszystkim obowiązkowych egzaminów ustnych na poziomie podstawowym. Jeśli mowa o zakresie tematycznym, to w aktualnych wymaganiach nie znajdziesz naprawdę wielu zagadnień z lat minionych. Jakich konkretnie? Podpowiadamy!

Czytaj także: Matura 2022. Terminy, harmonogram, ważne informacje

Czego nie będzie na maturze 2022 – język polski

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie lubią wystąpień publicznych: matura ustna z języka polskiego na poziomie podstawowym zostaje w tym roku szkolnym zniesiona. Jeśli jej wynik jest Ci potrzebny podczas rekrutacji na uczelnię wyższą, możesz jednak przystąpić do egzaminu. Czego nie będzie na maturze 2022? Język polski na poziomie podstawowym „odchudzony” został o wiele zagadnień z podstawy programowej. Dotyczą one m.in. słowotwórstwa, odmian polszczyzny czy umiejętności tworzenia konkretnych typów tekstów.

Sprawdź, jakich zadań nie znajdziesz już w wymaganiach egzaminacyjnych na rok szkolny 2021/2022. Przystępujesz w tym roku do podstawowej matury z języka polskiego? Nie musisz:

 • rozpoznawać cech kultury i języka swojego regionu;
 • rozpoznawać tematu słowotwórczego i formantu w wyrazach pochodnych i wskazywać funkcji formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym;
 • tworzyć wypowiedzi ustnych (monologowych i dialogowych); 
 • tworzyć urozmaiconych kompozycyjnie i fabularnie opowiadań, opisów zwykłych przedmiotów, życiorysu i CV, listu motywacyjnego i dedykacji;
 • rozpoznawać manipulacji językowej w tekstach reklamowych, w języku polityków i dziennikarzy;
 • wskazywać w czytanych tekstach i analizować przyczyn odmian terytorialnych, środowiskowych i zawodowych polszczyzny;
 • uzasadniać, że język jest systemem znaków;
 • dostrzegać różnic językowych (fonetycznych, leksykalnych) wynikające ze zmian historycznych;
 • tworzyć recenzji i referatu;
 • sporządzać przypisów.

Czytaj także: Jak zdać maturę z języka polskiego? Wskazówki, triki i pewniaki

Czego nie będzie na maturze 2022 – matematyka

Boisz się matury z matematyki? Łatwiej niż w roku szkolnym 2021/2022 nie będzie. Po długotrwałym okresie zdalnego nauczania spowodowanego pandemią COVID-19 maturzyści nie muszą znać wszystkich zagadnień z podstawy programowej. Na maturze 2022 obowiązywać będą wymagania egzaminacyjne o znacznie okrojonym zakresie tematycznym. Czego nie będzie na maturze 2022? Matematyka podstawowa zredukowana została m.in. o wiedzę nt. brył obrotowych, ostrosłupów, funkcji i graniastosłupów.

Zmniejszeniu uległa liczba zadań otwartych – z 9 do 7, a także maksymalna liczba punktów, które można uzyskać – z 50 do 45. Sprawdź niżej, jakich zadań nie znajdziesz na tegorocznym arkuszu maturalnym.

W 2022 roku nie musisz wiedzieć, jak:

 • obliczać błąd bezwzględny i względny przybliżeń;
 • wykorzystywać właściwości potęg w innych dziedzinach wiedzy niż matematyka (np. fizyka, chemia, informatyka);
 • wyznaczać wartości największej i najmniejszej funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;
 • korzystać ze wzoru i wykresu funkcji f(x) = a/x dla danego a;
 • szkicować wykresów funkcji wykładniczych dla różnych podstaw;
 • posługiwać się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych i zagadnień praktycznych;
 • korzystać z przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych;
 • korzystać z właściwości okręgów stycznych;
 • korzystać z trójkątów podobnych w kontekstach praktycznych;
 • rozpoznawać i obliczać kąty między odcinkami i płaszczyznami w ostrosłupach;
 • rozpoznawać i obliczać w walcach i stożkach kąty między odcinkami, płaszczyznami;
 • rozpoznawać w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami;
 • określać, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną;
 • obliczać średnią ważoną i odchylenia standardowego zestawu danych.

Czytaj także: Jak zdać maturę z matematyki? Przydatne wskazówki

Czego nie będzie na maturze 2022 – język angielski

Postrach wielu maturzystów, a więc wypowiedź ustna, podczas nadchodzących matur na poziomie podstawowym jest nieobowiązkowa. Do tzw. ustnej matury z języka angielskiego możesz jednak przystąpić, jeśli jej wynik niezbędny jest do rekrutacji na studia. Czego nie będzie na maturze 2022? Język angielski na poziomie podstawowym okrojony został o wiele zagadnień i umiejętności. Obecnie określane są one przez aneks do informatora o egzaminie maturalnym, a nie – jak dotychczas – przez podstawę programową. 

Co ciekawe, same typy zadań w arkuszu nie ulegają zmianie. Obniżeniu ulega za to poziom ich trudności. Do zdania matury w 2022 r. wystarczy, że średni poziom biegłości językowej na poziomie podstawowym wynosić będzie zaledwie A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Podczas egzaminu maturalnego w 2022 r. nie musisz mieć wiedzy nt.: 

 • czasów Present Perfect Continuous i Future Continuous;
 • konstrukcji: either… or, neither... nor, it’s time, would rather, have/get something done;
 • zdań podrzędnie złożonych przyczyny typu As it was quite late, we went straight home;
 • słownictwa:
 • człowiek – problemy etyczne;
 • szkoła – system oświaty;
 • praca – rynek pracy;
 • zakupy i usługi – środki płatnicze, banki, ubezpieczenia;
 • podróżowanie i turystyka – wypadki;
 • nauka i technika – awarie;
 • świat przyrody – przestrzeń kosmiczna;
 • państwo i społeczeństwo – struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka;
 • form pisemnych – opisu, notatki, ogłoszenia, zaproszenia, ankiety, pocztówki, prostego listu formalnego.

Wiesz już, czego nie będzie na maturze 2022? Język polski, język angielski i matematyka na poziomie podstawowym podczas nadchodzących egzaminów z naszym poradnikiem nie powinny Cię już zaskoczyć!

RAPORT MATURA 2022

Matura 2022: Aktualności, arkusze, rozwiązania 

Ci pisarze to pewniaki na maturze. Tego możesz o nich nie wiedzieć

Zrobisz w 10 sekund? Na te zadania maturalne z matematyki potrzebujesz niecałą minutę

Najczęstsze błędy na maturze z języka polskiego. Jak ich unikać?