1. Dokładna i formalna nazwa stanowiska pracy:

Starszy referent do spraw księgowych w Zespole Szkół Zawodowych w Tarnowie .

2. Służbowa podległość:

Osoba zajmująca stanowiska starszego referenta do spraw księgowych podlega bezpośrednio dyrektorowi Szkoły.

3. Zastępowanie w razie nieobecności:

- aktywne: starszy referent do spraw księgowych zastępuje w razie konieczności innych referentów zatrudnionych przez Szkołę;

- pasywne: w razie nieobecności zastępuje go inny referent.

4. Cele istnienia stanowiska starszego referenta do spraw księgowych w Zespole Szkół Zawodowych:

Starszy referent do spraw księgowych w Zespole Szkół Zawodowych realizuje zadania z zakresu:

 • rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz pracowników obsługi;
 • sporządzania sprawozdań GUS i WKU;
 • obsługi funduszów: socjalnego i mieszkaniowego;
 • wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • prowadzenia ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych w użytkowaniu;
 • prowadzenia teczek akt osobowych;
 • obsługa programu Kadry i płace (Sigid) oraz Płatnik.

5. Szczególne obowiązki na stanowisku pracy starszego referenta do spraw księgowych:

 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń dotyczących przydzielonego zakresu pracy;
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne wykonywanie przydzielonych czynności;
 • właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą;
 • przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej;
 • znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • terminowe sumienne i dokładne wykonywanie zadań;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji, udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach;
 • przeciwdziałanie nadużyciom, naruszeniom przepisów i dobrych obyczajów na terenie Zespołu Szkół Zawodowych;
 • bieżące informowanie dyrektora o postępach lub opóźnieniach w pracy;
 • przestrzeganie i wykonywanie wewnętrznych poleceń Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych.

6. Szczegółowe zadania na stanowisku pracy.

Do szczegółowych obowiązków starszego referenta do spraw księgowych nalezą:

 • prowadzenie księgowości Szkoły zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
 • rozliczanie środków przeznaczonych do wypłacenia jako stypendia dla młodzieży;
 • prowadzenie ewidencji zadłużenia pracowników z tytułu różnych funduszy;
 • obowiązek wydawania pracownikom legitymacji służbowych;
 • opracowywanie dokumentacji dla pracowników kończących pracę przejściem na emeryturę lub rentę;
 • prowadzenie spraw księgowych dochodów własnych;
 • wszystkie prace zlecone przez Dyrektora, a dotyczące zakresu spraw księgowych;
 • kontrola i sporządzanie dokumentacji do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od umów zleceń oraz sporządzanie zestawień oraz rozliczanie składek ubezpieczenia społecznego od umów zleceń wypłacanych w danym miesiącu;
 • ponoszenie służbowej odpowiedzialności za wszystkie wykonywane czynności.

7. Uprawnienia

Do uprawnień starszego referenta do spraw księgowych należą:

 • nadzór nad całością spraw finansowych Szkoły;
 • rozliczanie środków przeznaczonych na wypłaty dla pracowników Szkoły;
 • sporządzanie i kontrolowanie dokumentacji dotyczącej pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę

Przez uprawnienia księgowego rozumiemy:

- spełnienie wszystkich warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 lipca 2002 roku

w sprawie uprawnień księgowych. Zgodnie z nim osoby chcące uzyskać uprawnienia księgowe muszą spełnić następujące warunki:

 • złożyć oświadczenie, iż posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych, nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą",
 • spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • a) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość,
 • w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
 • b) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
 • c) udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej "egzaminem". Osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, uznaje się za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez konieczności ubiegania się o certyfikat księgowy.

7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków starszy referent współpracuje z:

 • Dyrektorem Szkoły;
 • innymi referentami;
 • nauczycielami;
 • pozostałymi pracownikami szkoły.

8. Kryteria oceny:

Osoba zajmująca stanowisko pracy: starszy referent do spraw księgowych oceniana jest pod względem rzetelności, dokładności, sprawności i uczciwości.

9. Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie średnie ekonomiczne ze wskazaniem na wyższe ekonomiczne.
 • Posiadanie umiejętności w wykonywaniu obowiązków referenta - szczególnie znajomość:
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • podstaw rachunkowości,
 • kadr i płac,
 • biegłej obsługi komputera i oprogramowania Office, Płatnik.
 • Minimum dwuletni staż pracy.
 • Niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Nieposzlakowana opinia.