Ludwig von Bertalanffy (twórca ogólnej teorii systemów)

N. Wiener (twórca cybernetyki)

Istotą podejścia systemowego jest traktowanie badanych obiektów jako systemów otwartych.

Suboptymalizacja - usprawnienie funkcjonowania podsystemów tworzących całość

Obszary kluczowe - takie, które przesądzają o jej sprawności, sukcesie lub porażce

Trójca systemowa według Weineberga:

  1. dlaczego widzę to co widzę
  2. dlaczego rzeczy pozostają takie same
  3. dlaczego rzeczy się zmieniają

podstawowym narzędziem podejścia systemowego jest modelowanie - tworzenie modeli i przeprowadzanie na niech eksperymentów

10 przykazań podejścia systemowego:

1. zachować różnorodność

2. nie przerywać pętli samoregulacji

3. ujawniać czułe punkty każdego systemu i na nie przede wszystkim oddziaływać

4. zapewnić równowagę przez decentralizację

5. umieć zachowywać przeciwności

6. różnicować by lepiej integrować

7. dopuścić do agresji by rozwijać się 

8. preferować cele a nie szczegółowe programy działania (homeostaty- urządzenia utrzymujące zmiany zachodzące w systemie w ściśle określonych granicach)

9. wykorzystać energię poleceń (sprzężenie zwrotne- system otrzymuje ze swego toczenia informacje na temat efektów własnego działania, sprzężenia zwrotne mogą być dodatnie gdy powodują wzmocnienie działań lub ujemne gdy przyczyniają się do ich osłabienia)

10. liczyć się z czasem reakcji (timing- umiejętność spowodowania działania nie za wcześnie i nie za późno ale właśnie w momencie, kiedy system gotów jest zareagować spontanicznie w takim lub innym kierunku)

Organizacje są tworami sztucznymi gdyż ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum konstruują je świadomie dla realizacji mniej lub bardziej konkretnie określonych celów i misji.

W organizacji można dostrzec subotoczenia:

*dostawy

*odbiorcy

*konkurenci

W organizacjach powstają głównie koszty a zysk rodzi się na styku przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

Struktura wysmukła- taka, która ma dużą ilość szczebli i małą rozpiętość kierowania

Motywowanie-odpowiednie stosowanie bodźców pozytywnych i negatywnych

Metoda czarnej skrzynki- nie wnikamy w wewnętrzną strukturę lecz analizujemy wyłącznie zależności jakie zachodzą pomiędzy zmianami na wyjściach podsystemu pod wpływem zmian na jego wejściach

Systemy organizacyjne cechują się ekwifinalnością, mają zdolność do osiągania podobnych wyników w różny sposób

Zarządzanie traktowane jest jako proces informacyjno-decyzyjny.

Parametry eksploatacyjne: koszty systemu informacyjnego, selektywność systemu, czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich reakcji systemu, dokładność i rzetelność, szumy systemu, ogólność systemu

Parametry konstrukcyjne: wielkość, struktura mechanizmu decyzyjnego, wzorzec powiązań informacyjnych, hierarchia systemu, metody i środki techniczne używane w celu komunikowania się, zawartość komunikatów, metody kodowania, przetwarzanie

Zarządzanie przez cele:

  1. cele muszą być spójne, logicznie i strukturalnie powiązane
  2. cele muszą być realizowane z zaangażowaniem
  3. zrozumienie celu stanowi podstawę samodzielnego poszukiwania najlepszych sposobów jego realizacji

Etapy zarządzania przez cele:

1. przygotowanie

2. określenie celów organizacji

3. opracowanie celów niższych szczebli

4. bieżąca obserwacja

5. okresowe przeglądy i analiza krytyczna

6. planowanie usprawnień poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk

7. dalsza realizacja zadań kluczowych i planów usprawnień

8. całościowy przegląd wszystkich celów, zadań i ich realizacji