1. Próba zdefiniowanie systemów informacyjnych.

System informacyjny służy do gromadzenia i przetwarzania informacji będąc jednocześnie ich kanałem przepływowym.

Celem systemu informacyjnego jest dostarczanie informacji żądanych przez daną osobę.

Mogą to być:

 • żądania dotyczące opisu stanu, w którym znajduje się system w danym momencie lub w przedziale czasu,
 • informacje analityczno-prognostyczne, tj. dotyczące przyczyn i skutków awizowanego wcześniej stanu,
 • informacje wspomagające podejmowanie decyzji gospodarczych.

2. Klasyfikacja systemów informacyjnych:

 • systemy ewidencyjno-transakcyjne,
 • systemy informacyjno-decyzyjne,
 • systemy informacyjne zarządzania,
 • systemy informowania kierownictwa.

3. Próba zdefiniowania informatycznego systemu zarządzania.

System informatyczny zarządzania jest systemem informacyjnym, w którym do rozwiązywania problemów zarządzania wykorzystuje się technikę komputerową.

System informatyczny zarządzania powinien być ukierunkowany na zaspakajanie potrzeb kadry kierowniczej na trzech poziomach zarządzania:

- strategicznym, czyli szeroki zakres informacyjny,

- taktycznym, czyli otoczenie konkurencyjne,

- operacyjnym, czyli podstawowe dane o przedsiębiorstwie.

4. Proces przetwarzania danych w informację.

Proces przetwarzania danych w informację, by był odpowiednio przeprowadzony koniecznie musi zawierać:

 • klasyfikację danych,
 • porządkowanie/sortowanie danych,
 • zestawienie/agregację danych,
 • wykorzystanie obliczeń,
 • selekcję/wybór danych.

5. Określenie wzajemnych zależności pomiędzy danymi, informacją a wiedzą.

Proces gromadzenia danych umożliwia nam pozyskanie danych po ich już przetworzeniu. Czynność ta pozwala nam nabywać nowej wiedzy, gdyż informacje dostarczające nam danych na temat, którym się zajmowaliśmy wpływają na stan naszego umysłu. To daje nam możliwości podejmowania odpowiednich, przemyślanych decyzji.

Zależność pomiędzy danymi, informacją a wiedzą wyraża się w schemacie:

Wiedza → Informacja → Dane → Wyniki

6. Przegląd elementarnych aspektów wpływających na zwiększenie się wartości informacji.

Na wartość informacji w decydujący sposób wpływają następujące czynniki:

 • istotność,
 • aktualność,
 • dokładność.

7. Przedstawienie podziału procesu przetwarzania danych.

W poniższym schemacie przedstawiony jest podział procesu przetwarzania danych. Na podział składają się następujące jednostki:

 • klasyfikacja danych (np. dane pochodzące z przeprowadzonych transakcji klasyfikujemy jako: dane o fakturach, dane o płatnościach i dane o zamówieniach),
 • porządkowanie (sortowanie) danych, czyli układanie danych o pracownikach w sposób uporządkowany, najczęściej alfabetycznie,
 • zestawienie (agregacja danych), czyli dane o produkcji poszczególnych wydziałów mogą podlegać zsumowaniu w celu otrzymania wyniku z produkcji całkowitej,
 • wykonywanie obliczeń, czyli wynik ilości przepracowanych godzin pracownika pomnożona przez stawkę godzinową,
 • selekcja (wybór) danych, czyli dane o całkowitym obrocie rocznym poszczególnych klientów mające na celu wyselekcjonowania najlepszych.

8. Próba wyjaśnienia pojęcia luki informacyjnej.

Informacją relewantną są informacje spełniające nasze oczekiwania i zaspakajające potrzeby informacyjne. Natomiast informacją posiadaną może być każda wiadomość na interesujący nas temat, lecz nie wyczerpująca nasze zapytanie i często nie dająca nam pewności, że posiadamy określoną, szukaną wiedzę.

Właśnie różnicę między zbiorem informacji relewantnej (pożądanej i interesującej nas) a posiadanej określa się jako lukę informacyjną.

9. Przegląd charakterystycznych cech decyzji programowalne i nieprogramowalne.

 • Decyzje programowalne (strukturalne) są decyzjami, dla których indywidualnie tworzy się zasady i reguły postępowania. Są decyzjami rutynowymi. Jest możliwość ich podejmowania według podstawowych zasad.
 • Decyzje nieprogramowalne dotyczą problemów słabo zdefiniowanych bądź o strukturze w małym stopniu określonej. W swojej budowie posiadają wiele zmiennych, których odzwierciedlenie w wyniku nie może być zmierzony ilościowo. Decyzje te mają na celu ułatwić rozeznanie sytuacji w przyszłość.

10. Czym jest metainformacja?

Metainformacja jest to informacja o informacji.

W przypadku zarządzania w zakres metainformacji wchodzą, np. zestawienia źródeł, monografie, poradniki, informatory, bibliografie, encyklopedie, słowniki specjalistyczne (internetowe, uniwersalne), portale, tematyczne serwisy o kontrolowanej jakości.

11. Przedstawienie podstawowych elementów informatycznego systemu zarządzania oraz ich struktury.

Podstawowymi elementami systemu informatycznego zarządzania są: 

 • hardware, czyli sprzęt,
 • software, czyli oprogramowanie,
 • baza danych, czyli zbiór danych z jasno sprecyzowanej dziedziny informacji. Baza ta umożliwia zaspokojenie potrzeb jednego lub więcej użytkowników bez zbędnej konieczności sortowania pożądanej informacji do udzielenia odpowiedzi.
 • telekomunikacja, czyli organizacja, sprzęt i oprogramowanie pozwalające na stworzenie sprzyjających warunków do wspólnej pracy dwóm lub wielu komputerom, albo jednego komputera z terminalami i końcówkami,
 • ludzie odpowiedzialni za zarządzanie, projektowanie, programowanie, eksploatację, konserwację systemu,
 • organizacja ma na celu scalanie poszczególnych elementów systemu, by stanowiły całość. Organizację tworzą elementy strategii rozwoju, polityki oraz reguły i zasady postępowania.

12. Omówienie zależności pomiędzy celami, decyzjami a potrzebami informacyjnymi.

Wśród naszych potrzeb wyższego rzędu znajdują się te, które nas interesują i dążymy do ich poznania. Stan ten nazywamy potrzebami informacyjnymi.

Informacja jest warunkiem bezpośrednim lub pośrednim zaspokojenia wielu potrzeb. Informacja może być celem samym w sobie oraz jednocześnie może zaspokajać potrzebę informacyjną. Potrzeby informacyjne (poza niezależnymi potrzebami poznawczymi) powstają z chęci wypełnienia niekompletnego obrazu wiedzy na dany temat.

Właśnie to skuteczne zaspokojenie potrzeby informacyjne wpływa na podejmowanie właściwych decyzji. W rezultacie odpowiednie działania prowadzą do osiągnięcia założonego celu.

Relacje pomiędzy celami, decyzjami a potrzebami informacyjnymi układają się w następujący schemat:

Cele →Potrzeby informacyjne →Informacja →Decyzje

.

13. Omówienie podstawowych funkcji systemu informatycznego.

Do podstawowych funkcji systemu informatycznego należą:

 • Gromadzenie informacji,
 • Przetwarzanie informacji,
 • Przechowywanie informacji,
 • Prezentowanie informacji.

14. Agregacja danych jako jeden z procesów przetwarzania danych.

Agregacja danych jest procesem przetwarzania danych mającym na celu zsumowywanie danych o produkcji poszczególnych wydziałów na potrzeby otrzymania produkcji całkowitej.

Przykładem agregacji danych w przedsiębiorstwach jest wykonywanie wszelkich okresowych raportów i analiz finansowych bądź produkcyjnych służących do obserwacji rozwoju podjętych przedsięwzięć.

15. Prezentowanie informacji jako jedna z funkcji informatycznych systemów zarządzania. Opis, zadania i znaczenie tej funkcji.

Funkcja prezentowania informacji ma za zadanie dostarczenie odbiorcom niezbędnych informacji wynikowych w wymaganych przez nich terminach, miejscu, zakresie, postaci a także stopniu szczegółowości. Określana jest mianem wyjścia systemu informatycznego.

16. Omówienie aspektów oddziaływania informatycznych systemów zarządzania na funkcjonowanie biznesu.


 

Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania jest bardzo dobrze zauważalne w prowadzeniu przedsiębiorstwa, gdyż:

 • ułatwiają wzrost skali biznesu,
 • minimalizują konieczność prowadzenia wszelkiej urzędniczej pracy biurowej,
 • zmniejszają koszty przetwarzania informacji,
 • umożliwiają automatyzację niektórych decyzji,
 • zwiększają dostępność do większej ilości informacji i podnoszą jej jakość.

17. Przegląd ważniejszych definicji:

 • Komputer jest urządzeniem elektronicznym (cyfrowym) mającym za zadanie automatyczne przetwarzanie danych według wprowadzonych algorytmów i zapisanych w postaci programu znajdującego się w jego pamięci.
 • Algorytm jest zbiorem reguł rozwiązania określonego zadania. Służy do przetwarzania informacji wejściowych (danych) na informacje wyjściowe (wyniki) w ściśle wyliczonej liczbie kroków.
 • Program komputerowy jest algorytmem zapisanym w języku programowania komputera.

18. Określenie podstawowych podsystemów struktury technicznej zestawu komputerowego.

Do podstawowych podsystemów struktury technicznej zestawu komputerowego zalicza się:

 • Wprowadzanie danych,
 • Przetwarzanie danych,
 • Przechowywanie danych,
 • Wprowadzanie danych,
 • Transmisja danych.

19. Znaczenie pamięci operacyjnej w komputerze.

Zadaniem pamięci operacyjnej jest przechowywania aktualnie wykonywanego programu oraz informacji wejściowych (danych) przetwarzanych w określonym momencie.

W prostym tłumaczeniu pamięć można rozumieć jako tablicę z ponumerowanymi komórkami. Każda komórka przechowuje jedno słowo o określonej długości.

20. Zadania bloku funkcjonalnego kanałów wejścia/wyjścia w zestawie komputerowym.

Kanały wejścia/wyjścia tworzą blok funkcjonalny pozwalający kierować przepływem danych pomiędzy pamięcią operacyjną a urządzeniem zewnętrznymi podłączonymi do procesora. Dzięki kanałom wejścia/wyjścia procesor może wykonywać w tym samym czasie odczytu i zapisu w pamięci operacyjnej i przetwarzanie danych.

21. Przegląd podstawowych rodzajów pamięci komputerowych.

Wśród podstawowych rodzajów pamięci komputerowych wyróżnia się:

 • Pamięć operacyjną,
 • Pamięć zewnętrzną:
  • taśmową
  • na dyskach elastycznych
  • na dyskach twardych
  • na dyskach optycznych (magnetooptycznych).

22. Czym jest sieć telekomunikacyjna?

Sieć telekomunikacyjna jest dowolnym układem, w którym nadawca przesyła wiadomości do odbiorcy za pomocą kanału transmisyjnego zawierającego pewien rodzaj nośnika.

23. Omówienie najważniejszych celów przy tworzeniu sieci komputerowych.

Do najważniejszych powodów kierujących tworzenie sieci komputerowych należą:

 • możliwość wspólnego korzystanie z plików i programów,
 • udostępnianie drogich lub rzadko używanych zasobów (drukarki laserowe, węzły telekomunikacyjne, duże zestawy dysków RAID),
 • polepszenie ochrony danych przed niepowołanym dostępem,
 • scentralizowane wykonywanie kopii zapasowych cennych danych,
 • korzystanie z poczty elektronicznej i innych sposobów przekazywania informacji między członkami zespołu,
 • tworzenie grup roboczych o wspólnych potrzebach i zainteresowaniach,
 • wspólne korzystanie z baz danych,
 • ułatwienie zarządzania zasobami komputerowymi w przedsiębiorstwie,
 • ułatwienie dystrybucji instalowania oprogramowania.

24. Przegląd rodzajów nośników informacji w sieciach telekomunikacyjnych.

Nośnikami informacji w sieciach telekomunikacyjnych są: 

 • Przewody miedziane,
 • Kable koncentryczne,
 • Przewody światłowodowe,
 • Systemy mikrofalowe,
 • Satelity telekomunikacyjne.

25. Omówienie korzyści wynikających z cyfrowej transmisji danych.

Wśród zalet cyfrowej transmisji danych wymienia się:

 • wyższą prędkość transmisji danych,
 • zwiększenie możliwości przesyłania większej ilości informacji,
 • zmniejszenie kosztów,
 • mniejszy współczynnik błędów niż przy analogowej transmisji danych.

26. Co rozumiemy po pojęciem ISDN?

ISDN (Integrated Services Digital Network) jest siecią cyfrową z funkcją integracji usług. Sieć jest tak zbudowana, by umożliwiała przesyłanie danych przez sieć telekomunikacyjną wielu typów danych po tych samych obwodach.

27. Omówienie zasady pracy sieci lokalnej opartej o protokół Ethernet.

Określenie to dostarcza nam informacji, z jakim protokołem mamy do czynienia. Protokół transmisji decyduje o wyborze formatu danych przesyłanych między komputerami.

Protokół Ethernet ma zastosowanie w obsłudze sieci lokalnej.

Od 10-100 Mb/s (s-światłowód, kabel koncentryczny, skrętka); do 2,5 km magistrala (pierścień, gwiazda).

28. Omówienie zasady pracy sieci lokalnej opartej o protokół Token Ring.

Protokół Tonek Ring podobnie jak protokół Ethernet stosuje się do obsługi pracy sieci lokalnej.

Od 4-16 Mb/s (s-światłowód, kabel koncentryczny, skrętka); do 400 m magistrala (pierścień, gwiazda).

29. Omówienie podstawowych elementów budowy sieci telekomunikacyjnej.

Na sieć telekomunikacyjna składają się następujące elementy:

 • Terminale,
 • Przetworniki telekomunikacyjne,
 • Kanały telekomunikacyjne,
 • Komputery,
 • Oprogramowanie sterujące.

30. Przedstawienie podziału lokalnych sieci komputerowych biorąc pod uwagę ich architekturę.

Lokalne sieci komputerowe ze względu na architekturę dzielą się na:

 • Systemy wielodostępne,
 • Sieci z wydzielonym serwerem,
 • Sieci partnerskie.

31. Przedstawienie podziału lokalnych sieci komputerowych biorąc pod uwagę ich topologię.

.

Lokalne sieci komputerowe ze względu na topologię dzielą się na:

 • Sieci o topologii wieloboku zupełnego,
 • Gwiazdy (star),
 • Pierścienie (ring),
 • Magistrali (bus),
 • Drzewa (tree).

32. Przedstawienie podziału lokalnych sieci komputerowych biorąc pod uwagę ich technologię przetwarzania danych.

Lokalne sieci komputerowe ze względu na technologię przetwarzania danych dzielą się na:

 • Elhernet,
 • Token Ring,
 • FDDI.

33. Czym jest komputerowa baza danych?

Komputerowa baza danych jest zintegrowanym zbiorem logicznie ze sobą powiązanych rekordów i plików. Zadaniem bazy danych jest konsolidacja raportów pierwotnie przechowywanych w niezależnych plikach. Jednocześnie baza danych ma funkcję wspólnego źródła danych dla wielu różnych programów aplikacyjnych.

34. Omówienie sytemu zarządzania bazą danych.

System zarządzani baza danych jest zorganizowanym zbiorem udogodnień pozwalających na dostęp do jednej lub kilku baz danych. Ma za zadanie zajmować się pielęgnacją baz danych poprzez systematyczne rejestrowanie zmian zachodzących w nich oraz analizę tych zmian. System ten pełni rolę powłoki otaczającej bazę danych. Przez powłokę systemu odbywają się wszystkie działania.

35. Przegląd rodzajów modeli danych w bazach danych.

Wśród rodzajów modeli danych w bazach danych wymienia się:

 • Model hierarchiczny,
 • Model sieciowy,
 • Model relacyjny,
 • Model obiektowy.

36. Omówienie rodzajów powiązań między tabelami w relacyjnej bazie danych.

Relacyjna baza danych (Relational Database Management Systems) jest zbiorem danych ułożonych w postaci tabel połączonych relacjami. Jej budowa oparta jest na modelu relacyjnym, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej. Poszczególne relacje reprezentowane są za pomocą tablic (tablica=relacja) stanowiącymi pewny zbiór rekordów o identycznej strukturze i wewnętrznie powiązanych przy wykorzystaniu związków zachodzących pomiędzy danymi. Umożliwia to działania ułatwiające zarządzanie bazą danych w stosunku do tradycyjnego podejścia, gdzie dane są przechowywane w postaci strumienia. Takie podejście wpływa korzystnie na wprowadzanie zmian, minimalizowanie możliwości popełnienia pomyłek. Jednak należy być świadomym, że zachodzi to kosztem wydajności.

39. Omówienie rodzajów struktur w informatycznym systemie zarządzania.

Są następujące rodzaje struktur w informatycznym systemie zrządzania:

 • funkcjonalna,
 • informacyjna,
 • organizacyjno-przestrzenna,
 • techniczna.