Określana jest jako działanie praktyczne rządu, które skupiają się na szukaniu i wdrażaniu rozwiązań różnorodnych problemów społecznych, które dotyczą dużych grup społecznych wyróżnionych ze względu na strukturę społeczną, demograficzną, przestrzenną, itd. Do problemów tych zaliczyć możemy m.in. bezrobocie, ubóstwo oraz marginalizację. Problematyka ta jest uważna za bardzo trudną, nawet w krajach uznawanych za najbogatsze można dostrzec wielkie trudności z wyeliminowaniem sfery ubóstwa oraz marginalizacji.

Instytucją, która jest wbudowana w konstrukcję polityki społecznej jest pomoc społeczna stworzona aby rozwiązywać określone problemy jednostek - należy nie utożsamiać polityki społecznej i pomocy społecznej, albowiem pojęcia te nie są tożsame.

Jako cel polityki społecznej można wskazać wpływanie na formę ładu społecznego, czyli zasad, które budują porządek społeczny. Polityka społeczna istnieje od początku. Już w państwach starożytnych istniały jej pewne formy - osoby starsze były cenione i honorowane jako skarbnica doświadczeń, podczas gdy eliminowani.

Rozkwit kapitalizmu przyniósł istotne konsekwencje dla formowania struktury społecznej. Do konsekwencji tych możemy zaliczyć ogromną liczbę pracowników ze wsi przybywających do przemysłu. Skutkiem tego były problemy pojawiające się w aglomeracjach miejskich, które do tej pory były rozwiązywane w społecznościach lokalnych : opieka nad starcami i chorymi oraz bezdomnymi. Parafie otrzymywały dziesięcinę, w zamian za którą zobligowane były do otaczania opieką potrzebujących jej.

Skutkiem dynamicznego rozwoju przemysłu , który zatrudniał ogromną ilość kobiet, mężczyzn oraz dzieci w XIX w. było powstanie na wielka skalę problemu inwalidów nie posiadających środków potrzebnych do utrzymania się, ogromnych rzesz tzw. "odpadków ludzkich" i w zawiązku z tym wystąpiła konieczność rozwiązania tego problemu w inny sposób - instytucje wyznaniowe nie były w stanie poradzić sobie z tymi problemami istniejącymi na tak duża skalę. Proponowane były wtedy różnorodne regulacje, także w krajach uznawanych za najbardziej liberalne , które dotyczyły OCHRONY PRACY, w tym takich aspektów jak:

1/ wieku, w którym osoba mogła zostać dopuszczona do pracy ( było on z czasem podnoszony. Dla dzieci, które nie osiągnęły 9 lat życia w roku 1839 wprowadzono zakaz zatrudniania, by w drugiej połowie XIX wieku wprowadzić ten zakaz w różnych krajach dla dzieci, które nie osiągnęły 12 lat. Obecnie uregulowania występujące w Unii Europejskiej to 15 , a w Polsce 16 lat.

2/ czasu pracy, ograniczanego z biegiem lat. Pod koniec wieku XIX zaproponowano ośmiogodzinny czas pracy.

3/ warunków pracy, w tym także wyłączanie dzieci oraz kobiet z wykonywania określonych czynności (np. z pracy pod ziemią) - początkowo dzieci podlegały temu wyłączeniu , a dopiero później kobiety (jednakże w ZSRR aż do lat pięćdziesiątych kobiety musiały w ten sposób pracować -, także

niedopuszczanie do pracy w warunkach, kiedy zdrowie oraz życie było zagrożone. Wymienione ograniczenia w regułach dotyczących zatrudniania kobiet służyć miały dobru ogółu (przykładowo wyłączenie pracy na stanowiskach zagrażających w różnych aspektach prokreacji.

4/ ustalanie wynagrodzenia za pracę. W wieki XIX zauważyć można ogromny przyrost bogactwa i jednocześnie biedy. Wynagrodzenie pracownika miało być tak ustalone, by odpowiadało wartości chleba dostarczającego właściwej ilości kalorii - były to pierwotne regulacje. Z czasem pojawiły się regulacje, które dotyczyły najniższej możliwej do uzyskania płacy -

robotnik musiał uzyskać tyle, by móc samemu się utrzymać oraz wychować swojego potomka

W 1891 papież Leon XIII napisał encyklikę Rerum Novarum. W tej encyklice po raz pierwszy ukazał naukę społeczną jaka reprezentował Kościół. Zawierała ona pomysł "płacy rodzinnej" - powinna ona wystarczać na utrzymanie rodziny (jedzenie, ubranie i wychowanie oraz świętowanie wg zwyczaju).

(Wg innych PŁACA RODZINNA to takie wynagrodzenie, które jest godziwe. Pojęcie to opisywane jest też w tzw. Europejskiej Karcie Społecznej).

W tzw. "Europejskim Kodeksie Zabezpieczenia Społecznego" zapisane jest, iż wynagrodzenie godziwe musi wystarczyć, by utrzymać typową rodzinę czyli żonę i dwoje dzieci).

Jednocześnie powoływano do życia kilka instytucji, których zadaniem było przestrzeganie zasad odnoszący się do pracy : państwowe, aby nie musiały generować dochodu. W Polsce Państwową Inspekcję Pracy powołano dekretem dotyczącym urządzenia oraz działalności inspekcji pracy. Został on podpisany przez ówczesnego Naczelnika Państwa, którym był Józef Piłsudski 3 stycznia 1919r. W pierwszym artykule mówił on, iż inspekcja pracy jest odpowiedzialna za nadzór nad stosowaniem prawa dotyczącego ochrony pracy we wszelkich obszarach pracy najemnej. W roku 1919 (25 stycznia) w Paryżu miała miejsce Konferencja Warunków Pokojowych - powołała ją Najwyższa Rada Sprzymierzonych. W czasie tej konferencji spośród uczestników wyłoniona została Komisja Międzynarodowego Ustawodawstwa Pracy - obrady rozpoczęła ona 1 lutego tegoż roku. Skład Komisji tworzyli reprezentanci 5 państw uznawanych za mocarstwa: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, a także Włoch oraz Japonii, jak również delegaci: Belgii, ówczesnej Czechosłowacji i Kuby oraz Polski. Aż do lat 90-tych wieku XIX osoby musiały pracować nawet 12 godzin na dobę i nie miały prawa do odpoczynku niedzielnego. Pierwszy zapis mówiący o prawie do wypoczynku w niedzielę pojawił się w 1891 roku w encyklice Rerum. W Anglii początkiem XX wieku wprowadzone zostają wolne soboty, zwane "angielskimi sobotami". Wprowadzane zmiany wdrażano stopniowo : etapami skracano obowiązujący czas pracy, 6 dni w tygodniu po 8 godzin dawało 48 godzin, z czasem godziny pracy ulegały skróceniu, aż do osiągnięcia 34 - 36 godzin jak to ma miejsce teraz w Unii Europejskiej. Czynności te zostały podjecie biorąc pod uwagę aspekty :

1) efektywności pracy, zauważono, iż wyczerpany pracownik jest mniej efektywny, jednocześnie spada poziom bezpieczeństwa,

2) rozwój technologiczny, który powoduje, że zmiesza się ilość pracy do wykonania, istnieje potrzeba dzielenia się nią.

W wielu XIX powstaje z pominięciem państwa nowatorski pomiot, którego zadaniem jest ochrona praw pracowników. Na całym obszarze Europy tworzone są związki zawodowe. Zajmują się one walką o prawa do strajku oraz odpowiednie wynagrodzenia, a także o przestrzeganie norm, w tym wymiaru czasu wykonywania pracy, jak również o respektowanie opinii pracowników. Na początku działały w tajemnicy, albowiem udział w nich był karany śmiercią. Rozwinęły się one szczególnie w Anglii. Na podobnym pomyśle oparte było powstanie Solidarności - nie chodziło tutaj o świadomą inspirację, ale o zbieżność przemyśleń uwidoczniony w podziale struktur na branżowe oraz terytorialne. Związki zawodowe pełniły wielką rolę podmiotu, który przyczynił się w znaczącym stopniu do ewolucji warunków pracy ( w wieku XIX była możliwość strajkowania, prawo to było później wykorzystywane w czynny sposób). Trzeba było otrzymać zgodę wszystkich działaczy związków zawodowych, by strajk mógł być ogłoszony. W rzeczywistości strajk był ogłaszany, kiedy istniała szansa by go wygrać (nie interweniowano w celu uzyskania wyższych pensji, gdy właściciel bankrutował. Kiedy strajk się nie udawał, wynagrodzenie musiało być wypłacone przez związek. Jednocześnie istniał obowiązek, aby o strajku uprzedzać znanie wcześniej. Do zadań związków zawodowych należało zapobieganie niepokojom w czasie pracy oraz nieskoordynowanym wystąpieniom, jak również prowadzenie negocjacji oraz zapobieganie konfliktom. Gdy ma miejsce spór, wtedy powołuje się komisje trójstronne w skład których wchodzą pracodawcy i pracownicy oraz państwo. Mają one dojść do konsensusu, który odpowiadałby wszystkim stronom.

Drugą dziedzinę (oprócz ochrony pracy), której aspekty bada polityka społeczna stanowią UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Można powiedzieć, iż jest to system tworzony przez wiele wieków ( już w wieku XIV w górnictwie dało się zauważyć "spółki brackie", które dostarczały środków na utrzymanie rodzinie, gdy ktoś z jej członków ulegał wypadkowi) . Nieco później, bo w wieku XIX zaczęto gromadzić środki na takie sytuacje, jak choroba, starość lub inwalidztwo albo bezrobocie, itd. Starano się wspierać osoby mające kłopoty. Powyższe inicjatywy wygasały w momencie pojawienia się masowego bezrobocia. 11 listopada 1881r. Otton Bismarck ogłosił cesarskie orędzie ustanawiające ubezpieczenia społeczne. Rozpoczęto wprowadzać te ubezpieczenia w życie od roku 1883 , na początku zajęto się ubezpieczeniami chorobowymi. Następnie powołano do życia kasy chorych. W 1885r. wprowadzono ubezpieczenie od wypadków, które miały miejsce w czasie pracy oraz od chorób zawodowych. W latach 1887 - 1889 wprowadzono ubezpieczenia od 3 ryzyk: inwalidztwa i starości oraz śmierci żywiciela rodziny - tzw. ubezpieczenie emerytalno - rentowe. W 1911 roku wprowadzono ubezpieczenie od bezrobocia. Od 1995 roku istniało ubezpieczenie pielęgnacyjne, a także od niesamodzielności życiowej stworzone dla ludzi starszych oraz niepełnosprawnych, utworzone, aby nie zwiększać ilości domów opieki społecznej, ponieważ twierdzono, że im dłużej człowiek jest w stanie funkcjonować we własnym domu tym lepiej: bardziej humanitarnie i taniej oraz bardziej racjonalnie, gdyż dają pracę innym.

Ubezpieczenia w Niemczech - 5 zasad:

1) są PRZYMUSOWE , są obowiązkowe, gdyż ludzie nie uwzględniają, iż w ich pomyślnym życiu mogą mieć miejsce niekorzystne zmiany,

2) są POWSZECHNE , rozkłada to ryzyko na jak największą ilość jednostek, tak aby składka osiągnęła niski poziom (najwięcej chorują dzieci i niepełnosprawni oraz starzy ). Na samym początku ubezpieczeniami objęto tylko robotników, a pracowników umysłowych od 1911,

3) są PUBLICZNE , ich celem nie jest zysk, uzyskanych środków nie wolno inwestować,

4) ważne jest, iż są GWARANTOWANE , w roli gwaranta występuje państwo,

5) są ROSZCZENIOWE, uprawnienia są warunkowane prawnie , uzasadnienia nie są konieczne , od każdej decyzji istnieje możliwość odwołania się do sądu.

Do ZASAD zaliczyć możemy :

>ochronę praw nabytych, która gwarantuje bezpieczeństwo socjalne,

>ochronę praw w czasie nabywania, nabycie danego prawa następuje w ściśle określonej przez prawo chwili i od niej obowiązuje - nie może to ulec zmianie.

Opisany system ma kreować zaufanie obywatela w stosunku do państwa oraz do prawidłowego funkcjonowania jego organów.

>Wykład II<

Polityka społeczna - definicja stworzona przez Krzeczkowskiego:

uznawana jest jako celowa działalność państwa oraz innych podmiotów publicznych i jest ukierunkowana na różnorodne zmiany mające miejsce w strukturze społecznej.

Traktuje się ja jako działalność PRAKTYCZNĄ. W literaturze możemy odnaleźć również jej drugie znaczenie jako NAUKI, która zajmuje się badaniami zmian zachodzących w strukturze społecznej, która podlega wpływom celowej działalności państwa oraz innych podmiotów publicznych, takich jak partie, związki, stowarzyszenia. Polityka społeczna zajmuje się stanem teraźniejszym oraz czynnikami, które spowodowały zmiany oraz miały wpływ na formę struktury społecznej. Polityka społeczna zajmuje się też badaniem środków przeprowadzania tychże zmian. W tym przypadku jest ona zmuszona do posługiwania się wartościowaniem , czyli oceną, który ze środków jest bardziej lub mniej skuteczny. Kiedy wartościujemy środki, dokonujemy także wartościowania celów. Polityka społeczna zajmuje się również badaniem CELOWYCH zmian społecznych, czyli takich, które są zamierzone oraz miały miejsce w strukturze społecznej, ponieważ zadziałały określone podmioty ( w przeciwieństwie do tego socjologia bada spontaniczne zmiany w społeczeństwie). Interesować nas będzie jakie zmiany nastąpią w strukturze społecznej na skutek celowego działania podmiotów sfery publicznej. Oprócz zmian celowych, zachodzą również żywiołowe, które są związane z działaniem tzw. wolnego rynku. Zmiany wywoływane są za pomocą tzw. ŚRODKÓW, wśród których wyróżniamy:

* ekonomiczne,

* prawne,

* instytucje,

* kadry,

* system edukacyjny, który został stworzony, by przyczynić się do rozwoju samej dziedziny oraz kształcenia obywateli, tak aby potrafili dokonywać przykładowo politycznych wyborów, które byłyby korzystne dla społeczeństwa).

Ocena środka biorąc pod uwagę założony cel. Tworzymy takie środki , jakie umożliwią nam osiągnięcie dokładnie określonego celu.

ZAKRES PODMIOTOWY polityki społecznej, czyli kim się ona zajmuje.

Polityka społeczna zajmuje się planowaniem zmian systemowych, które dotyczą grup społecznych, które wyróżnia się ze względu na określone cechy, takie jak cechy ekonomiczne i demograficzne i inne, takich grup jak : mieszkańcy wsi, młodzież, itd. Błędnym jest myślenie , że zajmuje się ona rozwiązywaniem określonych problemów jednostek. W obrębie dziedzin, którymi interesuje się polityka społeczna odnaleźć możemy:

1/ Polityka ludnościowa obejmująca działanie, które jest nastawione na wprowadzanie zmian w strukturze oraz stanie ludności,

2/Polityka społeczna względem rodziny ( uważa się, że rodzina powstaje z momentem narodzin dziecka).

Do funkcji rodziny zaliczymy:

* prokreacyjne,

* opiekuńcze,

* wychowawcze,

* ekonomiczne.

W momencie kiedy rodzina nie daje sobie rady z pewnymi problemami, mogą ją wspomóc instytucje, jednakże jest to droższe i gorsze.

3/ Polityka społeczna względem wyodrębnionych kategorii społecznych:

*mniejszości,

* imigrantów,

* ubogich na wsi.

4/Polityka społeczna, kształtująca dochody ludności oraz warunkami bytowe. W Polsce obecnie pewną granicę stanowi 664 zł dochodu netto, rozporządzalnego. Na rodzaj konsumpcji możliwy jest wpływ poprzez politykę cenową oraz podatkową (konsumpcja pożądana to np. książki, niepożądana to alkohol).

5/Problematyka ubóstwa.

6/Problematyka zatrudnienia oraz ochrony pracy - sprzyjanie powstawaniu miejsc pracy.

7/Zabezpieczenia społeczne, mające doprowadzić do tego, by każdy znajdujący się w ciężkiej sytuacji, mógł otrzymać niezbędną pomoc.

8/Kształtowanie ładu w społeczeństwie.

Rys historyczny.

Na samym początku kwestia społeczna miała dotyczyć jedynie robotników, potem jej zasięg się powiększył. W Europie po raz pierwszy reformy te wprowadzono w Anglii w roku 1601 , tzw. "Prawo Ubogich" ( Poor Law ). Prawo to nalegało do bardzo restrykcyjnych. Doprowadziło ono do sytuacji, kiedy ubogich zmykano w domach pracy ( w rzeczywistości przypominających więzienia). W 1834 roku wprowadzone zostało drugie, tzw. "New Poor Law" mające służyć zdecydowanemu zdyscyplinowaniu siły roboczej. Takie posunięcie było konieczne, by sprostać wielkim wymaganiom rewolucji przemysłowej oraz zapobiec sytuacji, kiedy nieustannie wzrastają koszty pomocy udzielanej osobom ubogim. W 1834 roku uchwalono Ustawę o Ubogich, która miała zmniejszyć autonomię oraz odpowiedzialność gminy w zakresie opieki nad osobami najuboższymi, wprowadzała także centralizację pomocy oraz ograniczyła w pewnym stopniu zakres pomocy udzielanej ubogim w domach pracy ( z ang. workhouse ). Dodatkowo miała ona sprawić, aby podniosła się etyka pracy poprzez tworzenie atrakcyjniejszych warunków najmniej zarabiającym robotnikom aniżeli zdolnym do wykonywania pracy, lecz korzystającym w bezpośredni sposób z udzielanej im pomocy społecznej, którym jednocześnie przysługiwały mniejsze uprawnienia - less eligibility . Szczególną rolę w udzieleniu pomocy ubogim pełniło Towarzystwo Organizacji Dobroczynności , z ang. Charity Organisation Society, które powstało w roku 1869r. Towarzystwo uznane zostało za organizację prekursorską w zakresie wprowadzania naukowych podstaw rozpoznania socjalnego (diagnozy).

A. Smith w "Badaniu nad naturą i przyczynami bogactwa narodów" (1786) mówił o konieczności podejmowania interwencji przez państwo w procesach gospodarczych, a także w ustanawianiu płac robotniczych. Twierdził on, że płaca musi być wystarczająca by wychować następcę robotnika. W 1936 roku Keynes wskazywał na konieczność wszechstronnej interwencji państwa w procesie pobudzania zatrudnienia, a także subwencji potrzebnych do tworzenia miejsc pracy oraz robót publicznych. Teorię tą zaobserwowano w czasie Wielkiego Kryzysu. Wpływała ona na kształt polityki prowadzonej przez państwo. Angielski urzędnik William Beveridge zastał powołany do przygotowania programu, który miałby przygotować do doprowadzenia do zasadniczych zmian w sytuacji społeczeństwa w Anglii. Beverige zajmował się oświatą i zdrowiem oraz pomocą społeczną, a także mieszkalnictwem. W roku 1942 r. powołano komitet Beveridge w celu wyzwolenia Anglii z pięciu plag społecznych - ubóstwa, brudu i ciemnoty, bezrobocia oraz nędzy mieszkaniowej. By realizować ten cel w roku 1946 wprowadził on ubezpieczenia społeczne, które były finansowane z 2 źródeł: podatków oraz składek. W 1948 uchwalono ustawę o pomocy społecznej - tworzyła ona sieć bezpieczeństwa w społeczeństwie, a w roku 1944 ustawę o oświacie wprowadzającą obowiązek szkolny (państwowe szkoły). 1947 rok to uchwalenie ustawy o ochronie zdrowia, która byłaby powszechnie dostępna oraz finansowana z budżetu państwa . W tymże roku pojawił się, dostępny dla średniozamożnych, program budownictwa (socjalnego). Koncepcję liberalną wprowadziła Anglia oraz USA, lecz tam także nie obeszło się bez interwencji ze strony państwa by ograniczyć koszty rozwoju społecznego - ochrona kobiet i dzieci. Istniało założenie ,że gospodarka nie powinna dostarczać kosztów społecznych ( nie można zatrudniać i opłacać pracownika poniżej kosztów jego utrzymania, albowiem wiązało się to z późniejszą dopłatą. Silną rolę państwa zaobserwować można było w Niemczech, gdzie zauważyć można istnienie ubezpieczeń od wszystkich możliwych ryzyk ( nie były one indywidualne, lecz rodzinne). Zasady, które można tutaj wyodrębnić:

* Dobra wspólnego,

* Subsydiarności, podmioty na wyższych pozycjach nie mogą pełnić funkcji takich jak podmioty na niższych stanowiskach, lecz mają stwarzać odpowiednie warunki niezbędne do ich funkcjonowania. Ta zasada uznawana jest za podstawową zasadę systemu ubezpieczeń w Niemczech .

* Wzajemności oraz sprawiedliwości.

System gospodarczy musi realizować takie cele społeczne jak:

> bezpieczeństwo socjalne,

>sprawiedliwość społeczna,

> postęp społeczny.

Główny cel to stworzenie warunków do wolnego funkcjonowania gospodarki.

Musi ona być efektywna w taki sposób, aby wyodrębnienie środków na emerytury oraz renty i inne było możliwe. Jednocześnie prawo do wolności w sferze gospodarczej musi być koniecznie wspierane przez prawo do wolności społecznej ( zawierania umów, jak również wyboru pracy oraz zawodu i swobodnej działalności politycznej wraz z możliwością towarzyszenia umiejętnie działających instytucji. Dodatkowo trzeba unikać bezrobocia oraz inflacji, a wzrost gospodarczy musi służyć w odpowiedniej skali rozwojowi społecznemu. Zarazem każdy z obywateli powinien mieć stworzone odpowiednie możliwości rozwoju przez system edukacji, itd. Państwo jest zobowiązane do tworzenia odpowiednich WARUNKÓW - materialnych, prawnych aby obywatele mogli, w odpowiedni sposób, rozwijać się oraz kształcić. Takiemu założeniu służyć ma rozwój gospodarczy. Tak sformułowana koncepcję społecznej gospodarki rynkowej wpisano do konstytucji obowiązującej w Niemczech. Na koncepcję tą wpłyną konserwatyzm, wprowadzone zmiany muszą być ewolucyjne, a tradycja zachowywania oraz porządek broniony w taki sposób, aby nie dopuścić do wybuchu rewolucji. Cesarz niemiecki wprowadził różnorakie reformy aby zapobiec socjalistycznej rewolucji, która mogłaby wybuchać. Do 2 świętych zasad należy zasada:

1/ Praw nabytych,

2/Praw w trakcie nabywania.

Emigracja

Po raz pierwszy regulacje dotyczące emigracji zarobkowej pojawiły się w Szwajcarii, następnie problematyka ta była rozwijana. Pod koniec XIX wieku w Paryżu odbywały się Kongresy Pracy Społecznej, w roku 1919 powołano do życia Międzynarodową Organizację Pracy, która powstała na bazie Traktatu Wersalskiego, weszła ona potem w skład ONZ. Jednocześnie z upływem czasu postępował proces integrowania polityki społecznej na skalę międzynarodową , aż do momentu jej rozpowszechnienia w Europie razem z powołaniem EWG. 1 W 1961r. wydano Europejską Kartę Społeczną, która jest obecnie uważana w Europie za podstawowy dokument, zbiór podstawowych zasad dotyczących polityki społecznej.

-WYKŁAD 3-

Koncepcje polityki społecznej mają swoje źródła w sposobach myślenia:

1) socjalizm , który opiera się na specyficznym ideale zrzeszania się w społeczeństwie, a także stałe podnoszenie poziomu minimalnych dochodów (socjaldemokracja głosiła wyrównywanie standardów do góry ),

2) liberalizm /instytucjonalno- redystrybucyjny/ , który była za ograniczeniem programów socjalnych, wprowadzał różnorodne programy selektywne (kierowane do różnych grup albo jednostek, wybranych ze względu na arbitralnie ustanowione kryteria. Prowadziło to do bardzo silnych podziałów w społeczeństwie , w tym rozerwania więzi,

3) kapitalizm

**4) Model konserwatywny, który posługuje się tzw. programami powszechnymi z których mają prawo korzystać wszyscy. Powoduje to umocnienie więzi społecznych oraz nawiązanie stosunków. Modele / typologie / polityki społecznej można ocenić według cech:

a> Uwarunkowania, które decydują o dostępie do różnych świadczeń oraz usług:

# wolny dostęp,

# spełnienie określonych warunków, np. przynależności do określonej grupy społecznej lub zawodowej,

# zasady wolnorynkowe.

b> Selektywność lub powszechny dostęp do ochrony socjalnej w tym świadczeń oraz usług.

Selektywność oznacza , iż kierowane są one do ściśle określonych grup. Równocześnie konieczne jest ustalenie kryteriów wg których przyznaje się świadczenia (przykładowo granica dochodów). Nazywane są one tzw. świadczeniami adresowanymi.

c> Zakres oraz różne cele rynku pracy , w zależności od tego czy państwo stosuje politykę pełnego zatrudnienia czy też skupia uwagę na systemie zasiłków dla osób potrzebujących. Powszechne prawo wykonywania pracy jest wtedy, kiedy każdy zdolny do pracy jest w stanie utrzymać się z wykonywanej pracy. Państwo, korzystając z wielu sposobów, ma możliwość sprzyjać powiększaniu ilości miejsc pracy albo ograniczać się do adresowania świadczeń do osób nie posiadających pracy .

d> Rola, jaką odgrywają władze publiczne w procesie zaspokajania potrzeb obywateli.

Potrzeby te mogą być zaspokojone przez :

# państwo,

# rynek,

# społeczeństwo obywatelskie.

Różnorodne role mogą być przydzielane różnorakim podmiotom - przykładowo sektor obywatelski może kontrolować władzę publiczną a państwo ma pełnić różnorodne funkcje subsydiarne.

Państwo może pełnić różne role, by zaspokoić potrzeby obywateli:

- Model liberalny zakłada, że władze publiczne nie biorą udziału w zaspokajaniu potrzeb obywateli,

- Model motywacyjny zakłada, że władze stwarzają warunki, aby obywatele samodzielnie zaspokajali swoje potrzeby,

- Model socjalistyczny zakład, że władze stwarzają warunki oraz same zaspokajają określone potrzeby.

Klasyfikacja wg Richarda Titmussa -1974:

I. Model marginalny , w którym państwo nie uczestniczy w określaniu warunków ani w zaspokajaniu potrzeb obywateli. Model ten jest stosowany w Wielkiej Brytanii i USA.

II. Model instytucjonalny, w którym państwo uczestniczy w stwarzaniu warunków oraz zaspokajaniu potrzeby. Model ten stosowany jest w państwach socjalistycznych, socjaldemokratycznych jak Norwegia lub Szwecja.

III. Model motywacyjny, w którym państwo gra pozytywną rolę tworząc warunki, aby obywatele sami zaspokajali swoje potrzeby. Jest to polityka pełnego zatrudnienia i ochrony pracy oraz jej warunków, a także inwestowania w kapitał ludzki - jest to stosowane w Niemczech.

Modele wg Espinga - Andersena, rok 1990:

I. Liberalny - bez ingerencji państwa,

II. Motywacyjny -państwo tworzy warunki,

III. Socjaldemokratyczny - państwo tworzy warunki oraz aktywnie uczestniczy.

Pozostałe zagadnienia:

W jaki sposób i przez kogo finansowane są programy społeczne ( czy ze środków publicznych czy indywidualnych dochodów). Występują tutaj mocne kontrowersje: niektórzy twierdzą, że pokrywanie jedynie z jednego źródła może okazać się niekorzystne, tylko ze środków państwa sprzyja rozrzutności, z prywatnych może prowadzić do korupcji oraz do zawłaszczania przez osoby prywatne. Występują trudności w odpowiednim zarządzaniu środkami publicznymi, ponieważ brakuje kontroli społecznej oraz istnieje korupcja, itd. Na rozdzielnie środków oraz sposób ich uzyskiwania mają wpływ uwarunkowania polityczne. Grup, których problem ten dotyczy, muszą zorganizować się w taką siłę polityczną, aby możliwym było mówienie o metodach rozwiązania problemu, albowiem pojawienie się problemu wciąż nie oznacza, iż będzie się próbowało go rozwiązywać. Przykładowo nie istnieje silna grupa mogąca spowodować konkretną zmianę usytuowania edukacyjnego jeśli chodzi o młodzież wiejską, pomimo, iż nie jest to wszakże problem marginalny, bo aż 38 % ludności zamieszkuje wieś. Wpływ na poziom edukacji młodzieży mają następujące elementy: poziom wykształcenia rodziców

i miejsce zamieszkania oraz poziom finansowy rodziny, itd. Partie polityczne realizujące czyjeś interesy mogą bagatelizować to co może być korzystne dla innych, ponieważ istnieje silne zróżnicowanie interesów (przykładowo nie leży w interesie pracodawców zlikwidowanie czarnego rynku pracy oraz bezrobocia, ponieważ umożliwia im to zatrudnianie na niekorzystnych warunkach; nie leży w interesie osób wysoko wykształconych, aby wielu miało taki poziom wykształcenia. W zasadzie realizowane są rożne interesy grup potrafiących się zorganizować w odpowiedni sposób.

Polityka społeczna - uwarunkowania demograficzne.

Są to uwarunkowania wynikające ze stanu oraz struktury społeczeństwa i dynamiki procesów demograficznych.

Procesy demograficzne są określane jako procesy ruchu:

a). naturalnego ( urodzenia, zgony oraz małżeństwa lub rozwody),

b). wędrówkowego ( przemieszczenia oraz migracje w przestrzeni:

-wewnętrzne, na terenie danego kraju, przykładowo miasto - wieś lub

międzyregionalne,

-zewnętrzne , między krajami lub kontynentami.

Do badanych zagadnień zaliczamy migrację , którą rozpatrując musimy zwrócić uwagę na :

  • obszar,
  • czas pobytu,
  • cal zmiany zamieszkania ( 95% poszukując pracy zmienia miejsce, robi to z przyczyn ekonomicznych - z krajów cechujących się niższym dochodem do krajów zamożniejszych.

Przyrost naturalny to różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w danym okresie na danym terytorium.

Bilans ludności to stan ludności na początek określonego okresu oraz na koniec - czyli mówi : ile było narodzin , a ile zgonów oraz informuje o stosunku ruchu naturalnego do tzw. wędrówkowego czyli PRZYROSTU RZECZYWISTEGO. Bilans taki sporządza się na 31 grudnia lub na 30 czerwca.

Średni stan ludności otrzymujemy dodając stan ludności na początek okresu oraz na koniec i dzieląc przez 2. Podstawowe źródło wiedzy o stanie oraz strukturze ludności a zarazem źródło informacji demograficznej jest tzw. spis powszechny, który pokazuje rzeczywistą liczbę ludności na danym terytorium w danej chwili. Po raz pierwszy dokonano takiego spisu w IV wieku przed naszą erą w Egipcie. W Rzymie takich spisów, zwanych tam cenzusami, dokonywano regularnie. W 1749 roku dokonano tego w Szwecji, w 1790 w USA . W Polce taki spis miał miejsce w 1777,objął tylko miasta, w 1789 dokonano pierwszego spisu pełnego w Polce, w 1790 roku dokonano pierwszego imiennego spisu w Polsce, w 1808, 1810 oraz 1811 dokonano spisów na terytorium Księstwa Warszawskiego. Spis z 1921 roku, który został przeprowadzony pod kierownictwem Ludwika Krzywickiego po ponad 100 latach w niewoli dał dokładne dane dotyczące ludności ( płci, analfabetyzmu oraz innych). W 1931 roku ( 9 grudnia) dokonano kolejnego o podobnej metodologii oraz zakresie, w 1946 kolejnego, uznanego z czasem za niepełny w zawiązku z dużymi przemieszczeniami ludności. Później w roku 1950, 1960, 1970 oraz 1978 (tzw. "przyspieszony" ze wglądu na konieczność zbadania społeczeństwa po wystąpieniu zmian. Ostatni miał miejsce 20 maja 2002 roku. Spisy powinny być przeprowadzane kiedy ludność nie podlega migracjom oraz ma pozytywne nastawione do spisu. W tym celu przeprowadzane są specjalne kampanie uświadamiające. W demografii badaniu podlegają 2 podstawowe jednostki:

A/ jednostka,

B/ rodzina.

W spisach także C/gospodarstwo domowe.

Rodzina to przede wszystkim więzy krwi oraz powinowactwa - uważana jest za kategorię socjologiczną.

Gospodarstwo domowe to osoby wspólnie zamieszkujące , dzielące dochody oraz wydatki. Gospodarstwo występuje też w formie

jednoosobowej, podczas gdy rodzina musi być złożona z co najmniej 2 osób. Małżeństwo - rodzaj związku. Badania statystyczne obejmują: badania wieku, płci, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, cech społeczno - zawodowych oraz ekonomicznych w tym wykształcenia oraz źródła utrzymania (sfera gospodarki oraz forma własności, gdzie pracownik jest zatrudniony) i warunki mieszkaniowe.

Inne prócz spisu źródła danych to:

*bieżące informacje demograficzne,

*źródła wtórne, dokumenty.

Prognozy demograficzne to przedstawienie zjawisk oraz procesów demograficznych z dużym prawdopodobieństwem.

Warianty prognoz to:

# minimalny,

# maksymalny,

# najbardziej prawdopodobny.

Prognozy wykonywane są przez GUS oraz różne instytucje, w tym przez Komisję Ludnościową ONZ, Radę Europy oraz Bank Światowy. Dokonują one tzw. "postarzania ludności", ponieważ trzeba przewidywać liczbę ludzi w przyszłości. Gdy znane są współczynniki urodzeń, znana jest liczba kobiet w wieku rozrodczym oraz innych, można w miarę dokładnie przewidywać liczbę ludności w przyszłości.

Thomas Malthus - teoria o dynamice narodzeń - Żywności przybywa na świecie w postępie arytmetycznym podczas gdy ludności w postępie geometrycznym. Ze względu na to trzeba doprowadzić do sytuacji uniemożliwienia rozmnażania się biedaków, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia wielu nieszczęść. Tą teorie później zakwestionowano, gdyż udowodniono, iż żywności można produkować o wiele więcej oraz przyrost naturalny spada w miejscach, gdzie przychody osiągają wysoki poziom .

Odmienna teoria to teoria przejścia demograficznego .Pokazuje ona jak można przechodzić od bardzo wysokiego współczynnika urodzeń czyli liczbę dzieci urodzonych przez jedną kobietę podczas całego okresu prokreacyjnego od 15 do 45 lat, do niskiego tegoż współczynnika.

Teraz współczynnik urodzeń wynosi 1,18, jednocześnie wzrasta wiek zawierania małżeństwa. Około 13% dzieci przychodzi na świat w tzw. związkach pozamałżeńskich. Obecnie w Polsce występuje bardzo mocny związek urodzeń z byciem w małżeństwie , lecz współczynnik dzieci pozamałżeńskich nieustannie wrasta. Istnieją przewidywania , iż w Polsce współczynnik urodzeń nie będzie się znacznie zmieniał. Jeżeli chodzi o politykę państwa w stosunku do prokreacji wyróżnić możemy :

# antynatalistyczna jak w Chinach,

# pronatalistyczna jak we Francji i Wielkiej Brytanii oraz Szwecji, zmierza ona do zwiększenia liczby urodzeń, poprawy warunków życia oraz ułatwiania łączenia pracy oraz macierzyństwa i mieszkania, itd.

-Wykład-

Polityka ludnościowa to celowe ingerowania państwa oraz innych podmiotów publicznych w przebieg procesów demograficznych oraz w procesy ruchu:

* naturalnego - małżeństwa, rozwody oraz urodzenia i zgony,

* wędrówkowego - migracje wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Skutkują one zmianami w stanie oraz strukturze ludności.

Stan to liczba ludności w określonym czasie.

Struktura (demograficzna) to skład ludności ze względu na czynniki demograficzne:

# płeć

# wiek

# status cywilny oraz rodzinny

# miejsce zamieszkania - wieś lub miasto, region.

Źródła informacji demograficznej to przede wszystkim:

* spisy powszechne,

* bieżąca rejestracja,

* bieżące badania,

* źródła wtórne - dokumenty.

Do najważniejszych zaliczmy SPISY POWSZECHNE. Są one wykonywane na ogół co 10 lat, takie jest zalecenie Biura Ludnościowego, na podstawie ściśle określonego przez ustawę kwestionariusza, w okresie kiedy ruch ludności jest nieznaczny.

Spisu dokonuje się ze względu na :

* płeć,

* wiek,

* stan cywilny,

* miejsce zamieszkania,

* cechy społeczno - zawodowe.

Należy opisać też :

# ruch naturalny oraz wędrówkowy i cechy geograficzne ( miejsca pobytu na stałe w czasie spisu ),

# dane o gospodarstwach domowych ( stosunek danych członków gospodarstwa w stosunku do głowy rodziny).

Gospodarstwo domowe to grupa osób razem mieszkających oraz łączących dochody oraz wydatki. Uznaje się, że jedno mieszkanie może być zamieszkiwane przez kilka gospodarstw domowych.

Przyjęto, iż jedno gospodarstwo zajmuje 1 mieszkanie, jednocześnie z takich obliczeń wynika, iż w Polsce brak jest około 1,600 tysięcy mieszkań.

Podział gospodarstw domowych wygląda następująco :

* rodzinne,

* nierodzinne,

* zbiorowe , takie jak jednostki wojskowe lub domy dziecka albo klasztory.

Ma on znaczenie w dziedzinie konsumpcji mającej miejsce w tych gospodarstwach.

Spisuje się także:

# zawód,

# wykształcenie,

# dane rodzinne, m.in. liczbę dzieci oraz czas trwania związku małżeńskiego i dane o ilości zawartych małżeństw,

# przyczyny czasowej nieobecności osoby w miejscu zamieszkania.

Pierwszy raz spisywano także związki konkubinackie czyli tzw. kohabitacyjne.

Zespoły rodzinne - typy:

A/ rodziny pełne, czyli matka, ojciec, dzieci ,

B/ rodziny pełne wraz z dalszymi krewnymi,

C/ rodziny niepełne oprócz dalszych krewnych,

D/ rodziny niepełne wraz z dalszymi krewnymi,

E/ zespoły rodzinne , jak rodzeństwo z dziadkiem.

Rachmistrz podczas badania nie musi prosić o dokumenty, ponieważ zapisuje tylko określone informacje. Podczas badania rodziny określa się związki krwi oraz powinowactwo. W małżeństwie ujawnia się czy jest to związek formalny, nieformalny oraz separację. Dawniej w Polsce badano analfabetyzm: czy dana osoba pisze oraz czyta, czy tylko czyta - półanalfabeta lub jest analfabetą. Od kilku ostatnich spisów jest to zawieszone . Analfabetyzm funkcjonalny to nieumiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem ( Polska: 43% ).

Jeśli chodzi o miejsce urodzenia to ok. 60% mieszka w miejscu urodzenia (osiadła ludność Polski. W dziedzinie wykształcenia badany jest poziom, kierunek oraz uczęszczanie do szkół. Jeśli chodzi o wyznanie to w okresie międzywojennym stanowiło ono o wyznacznik narodowości i dotyczyło całego kraju. Po pierwszej i drugiej wojnie światowej miał miejsce spis sieroctwa oraz inwalidztwa - obecnie 5,5 mln to osoby niepełnosprawne. Dzietność kobiet oraz płodność badano w przekroju liczby żywych dzieci po narodzeniu oraz planów z tym związanych. Do cechy społeczno-zawodowych należą : źródła utrzymania - w Polsce przenoszenie osób z systemu pracy w system utrzymania społecznego, chodzi tutaj o bezrobotnych, rencistów, emerytów. Teraz współczynnik zatrudnienia w Polsce wynosi 43,7% , a w UE to od 70 do 75%, bo tam pracują także osoby niepełnosprawne ,w większym zakresie niż u nas.

Współczynnik zatrudnienia to procentowo wyrażona liczba osób będących w wieku dającym zdolność do pracy - kobiety od 18 do 59 roku życia , mężczyźni od 18 do 64 roku życia - rzeczywiście pracujących.

Aktywność zawodowa to osoby pracujące oraz bezrobotni - czyli takie osoby, które pracują lub wyrażają chęć pracowania oraz mogą podjąć pracę. W przypadku kiedy osoba chce, ale NIE może to nie jest uznawana za bezrobotnego.

Współczynnik bezrobocia to ci aktywni zawodowo, którzy nie mają pracy.

Źródła utrzymania to:

* praca,

* niezarobkowe źródła utrzymania jak renty, emerytury lub stypendia oraz zasiłki,

* pozostałe tzw. nieokreślone czyli darowizny, przemyt lub kradzieże,

i według innej klasyfikacji:

# samodzielne źródła utrzymania,

# utrzymywani, jak dzieci.

Oprócz spisu wykonuje się t też BILANS LUDNOŚCI , na początek oraz koniec danego okresu. Może on być prowadzony na terytorium kraju albo innym, mniejszym terenie. Obliczeniu podlegają:

A/ urodzenia oraz zgony,

B/ saldo migracji,

C/ saldo zmian administracyjnych, dotyczące ruchu wewnętrznego.

Rozmieszczenie ludności na danym terenie jest nierównomierne. Wyróżnić można obszary koncentracji ludności, tzw. aglomeracje miejskie jak Warszawa, Poznań lub Gdańsk, jak również obszary o bardzo niskim stopniu zamieszkania czyli tereny górskie albo piaszczyste, pozbawione dostatecznej ilości wody, o bardzo cechach przyrodniczych , geograficznych bądź wyludniające się. Należy tutaj wymienić pogranicze między Polską a Ukrainą, pogranicze litewskie oraz białoruskie. Na terenach koło granicy północnej oraz wschodniej zauważyć da się, że zanikają całe miejscowości, mniejsze i większe. Badań dokonuje się by odnaleźć przyczyny tak gwałtownych ruchów. Jest również tak, iż prowadzone są akcje osiedleńcze, jednakże mało skuteczne. Różnorodne problemy społeczne powiązane z migracjami dotyczą również kraju wyjazdu oraz przyjazdu ( zrywanie więzi lub opuszczenie kręgu rodzinnego bądź różnorakie inne problemy ). Regulowanie wpływów oraz wypływów ludności leży w zasięgu działań polityki migracyjnej. W Polsce jednakże brakuje przejrzystej koncepcji, jest to trudna problematyka biorąc pod uwagę zagadnienia o charakterze ekonomicznym oraz społecznym, jak również wiele innych. Precyzja prognoz migracji jest często wątpliwa, a współczynniki migracji często skomplikowane do określenia. W Polsce wspominany współczynnik urodzeń w 2002 roku wynosił 1,25, na rok 2008 przewiduje się około. 1,16 / opcja minimum/ albo 1,43 /opcja maksymalna/, w UE obserwujemy obecnie 1,3, w tym w Irlandii to około 1,9 (uznawany za wysoki), a w Hiszpanii ok. 1,2 ( uważany za niski). Co ważne Europa jest jedynym na świecie kontynentem odnotowującym spadek ilości ludności. Umieralność wiąże się z przeciętnie określoną długością życia, która jest pochodną takich elementów jak dostatek żywności oraz występowanie chorób epidemicznych i zakaźnych. Prognozy okresu trwania życia podawane na dany rok to dla noworodka płci męskiej urodzonego w 2002 roku około 70,2 lat życia , a dla płci żeńskiej około 78,3. Nasze zahamowanie względem Zachodniej Europy to obecnie około 22 lata, a w 2030 r. wynosić będzie 10 , biorąc pod uwagę całą daną populację, w tym też roczniki sześćdziesięciolatków, itd. W znaczący sposób na przeciętną długość życia wpływają m.in. wskaźniki umieralności noworodków, w Polsce jest to ok. 7,9 promila a w Europie Zachodniej od 3 do 4 promili. Poprawa tego wskaźnika może zachodzić w powiązaniu z edukacją rodziców i poprawą opieki prenatalnej oraz okołonatalnej, a także ochroną życia i pracy oraz zgony mające miejsce w wypadkach samochodowych ( poprawę tutaj wywołać mogą zmiany dotyczące ruchu drogowego z jednoczesnym silnym wpływem ubezpieczycieli - kiedy system jest w taki sposób skonstruowany, iż to oni są odpowiedzialni za wszelkie skutki wypadków na drogach drogowych).

Na poziom rozwoju społecznego mają wpływ :

= przeciętne trwanie życia,

= poziom dochodu społecznego liczonego per capita,

= poziom wykształcenia liczonego liczbą lat poświęconych na naukę, w Polsce jest to ok. 9 lat .

Polska na obszarze Europy zaliczana jest do krajów o stosunkowo dużym potencjale demograficznym w porównaniu z innymi krajami . Do pierwszej połowy lat '90 zaliczana była do krajów o wysokiej dynamice przyrostu ( było to około 0,9 % rocznie). Później nastąpił spadek do 0,66%, potem w latach '90 do około 0,15%, by po roku 2000 osiągnąć d minus 0,02 do minus 0,03. W roku 1999 pierwszy raz odnotowano ubytek ludności, przy czym tendencja ta według demografów wciąż się utrwala. Co za tym idzie partycypacja Polaków pośród ludności globu to ok. 0,6% i wciąż spada. W Europie mieszka około 729 miliona osób i liczba ta zdaje się być dość stabilną Zróżnicowanie dzietności na świecie jest bardzo wysokie. Najszybszy przyrost ludności zauważamy w Ameryce Południowej , jest to blisko 3% na rok . Taki sam wskaźnik na świcie to około 1% dla Oceanii, 1,7% dla Azji, 1,3% dla Afryki kiedy to jeszcze w latach 80-tych wynosił on około 3%, lecz obecny spadek wywołały : wojny i głód oraz AIDS, który szybko się rozszerza. Ameryka Północna i Środkowa notuje około 1,05% .Po 1983 roku zauważalny był znaczny spadek ilości narodzin . Jednocześnie rośnie udział ludzi mieszczących się w starszych grupach wiekowych, zarazem komplikuje się znacznie sytuacja społeczna jeśli chodzi o kwestie: pracy i dochodów oraz systemu ochrony zdrowia i opieki, itd. W niektórych krajach Europy notuje się bardzo wysoki poziom urodzeń, chodzi tutaj o Irlandię, Norwegię, Niderlandy, Danię, a także Francję, Szwecję, Belgię, Wielką Brytanię oraz Szwajcarię.

Polityka rodzinna istnieje od lat '70, wcześniej to pojęcie nie istniało. Zaistniało ponieważ szukano odpowiedzi na pytania o:

A/ Przyczyny tak gwałtownego spadku w poziomie urodzeń - Coleman oraz Becker,

B/ Zmniejszanie się zasobów pracy,

C/ Kwestię przedłużania życia ludzkiego (rodzina to najtańsza instytucja zapewniająca opiekę swoim niepełnosprawnym członkom).

Polityka rodzinna powinna skupiać się na znacznym wzmacnianiu funkcji pełnionych przez rodzinę - prokreacja, ekonomia oraz wychowanie i opieka, socjalizacja, na stwarzaniu odpowiednich warunków do realizacji tychże funkcji, ale nie zastępowaniu rodziny . Rodzina powinna zapewniać swym członkom dobre warunki do rozwoju. Do elementy polityki rodzinnej zaliczymy:

* politykę w zakresie prokreacji - pronatalistyczną, antynatalistyczną, obojętną - obejmującą działania w zakresie ochrony zdrowia, urlopów, pomocy ekonomicznej, instrumentów edukacyjnych,

* stwarzanie właściwych warunków do opieki nad dziećmi w zakładach pracy ,

* kształtowanie systemu prawnego oraz podatkowego ( przykładowo podatek negatywny kiedy obciążenia powiązane z wychowywaniem dzieci przekraczają wysokość dochodów)

* szeroką rozbudowę usług społecznych takich jak edukacja, opieka i rekreacja oraz sport,

* politykę mieszkaniową ,gdy młodzi ludzie mają warunki dochodzenia prawa do nowego mieszkania ( korzystne kredyty oraz udział państwa i samorządu),

* tworzenie takich warunków, aby rodzina mogła się opiekować osobą niepełnosprawną.

Według przeprowadzonych badań 1/3 polskich kobiet pragnie mieć 3 dzieci, a 2/3 tylko 2. Takie plany nie są obecnie realizowane z wielu powodów, jest to wciąż obszar do szerokiego działania polityki społecznej.

Do czynników warunkujących realizację planów prokreacyjnych zaliczamy:

# edukację,

# dochody,

# mieszkanie.

-Wykład -

Ubóstwo jest przedmiotem zainteresowania polityki społecznej.

Istnieją trzy podstawowe i ściśle powiązane wzajemnie plagi:

A/ Ubóstwo,

B/ Bezrobocie,

C/ Marginalizacja społeczna.

Ubóstwo zaliczyć można do grupy zagadnień nie rozwiązanych pomyślnie. Obecnie także w najbogatszych krajach żyją ludzie ubodzy (poniżej akceptowanego społecznie danego poziomu). Problem ten staje się szczególnie trudnym, kiedy przekracza określoną skalę, niszczącą system pomocy. Ubóstwo to bieda, nędza oraz nierówności w społeczeństwie . Ubóstwo absolutne

( bezwzględne ) występuje ,kiedy nie jest możliwe utrzymanie zdrowia oraz sprawności fizycznej , a ubóstwo względne jest porównywane z tzw. zasobnością średnią oraz akceptowane społecznie. Kiedy mówimy o kimś "biedny", myślimy raczej o pewnych standardach kulturowych , aniżeli o poziomie dochodów. O ubóstwie mówimy także jako o braku zamożności ( jest to sytuacja, która nie zagraża bieżącej egzystencji, lecz warunki życiowe są niewystarczające . Ubóstwo to też brak dostępu do przykładowo kultury wyższej - jest to wtedy ubóstwo kulturalne. Ubóstwem określamy zarazem STAN oraz PROCES społeczny.

Wpływa ono na samoocenę jednostki oraz sytuację psychiczną. Możliwym jest bycie ubogim lecz jednocześnie :

# staranie się, by nie żyć tak dalej albo

# uruchomianie procesów przystosowywania się do ubóstwa.

Uwzględniając skalę wyróżniamy :

* masowe ubóstwo (występujące na terenach byłych PGR-ów oraz dużego bezrobocia),

* ubóstwo wyspowe ( enklawy znacznego ubóstwa w dużych, zamożnych miastach),

* marginalne ( imigranci oraz środowiska patologiczne).

Uwzględniając czas wyróżniamy:

* czasowe (chwilowa utrata pracy),

* stałe.

Uwzględniając rozmiary wyróżniamy :

* względne ( osoba uboższa w porównaniu do osób pośród których żyje),

* bezwzględne (kiedy występują kłopoty z zaspokajaniem podstawowych potrzeb).

Uwzględniając miejsce wyróżniamy :

* miasto - wieś,

* północ - południe,

* kraje zamożne - ubogie.

Dochód niewystarczający to taki nie przekraczający 1 dolara amerykańskiego dziennie. W rozpatrywaniach o ubóstwie brać trzeba też pod uwagę tzw. kontekst kulturowy ( przykładowo w chrześcijaństwie ubóstwo uznawane było za stan święty, a bogactwo oddalało od Boga więc gdy miało się bogactwo to należało rozdać je biednym poprzez datki, pomoc współbraciom z danych społeczności religijnych (z takiego sposobu myślenia biorą swój początek podatki od tzw. towarów luksusowych, itd.). Biorąc pod uwagę kontekst historyczny bogacenie się jednych warstw powodował jednocześnie uwidocznienie się biedy innych warstw. Skala ubóstwa powiększyła się w tak szerokim zakresie , iż działania Kościoła nie były wystarczające. Odebranie, z czasem, biedzie przymiotów świętości przyczyniło się do podjęcia przez władze działań w celu ograniczania ubóstwa w danych warstwach . W Anglii doszło do sytuacji, że biedni byli zamykani w tzw. Work House'ach, które przypominały obozy ( oddzielnie kobiety i mężczyźni, bezwarunkowy zakaz picia alkoholu, itd. ).

Ubóstwo badano:

# początkowo we Francji,

# opublikowano wyniki w roku 1855,

# potem Ernest Engel, wyznaczył tzw. współczynnik Engla" ( kiedy udział środków wydatkowanych na żywność w danym budżecie wzrasta ponad 1/3 przy czym następuje obniżanie poziomu zaspokajania innych potrzeb. Istnieje zależność , że im wyższe dochody danego gospodarstwa domowego w danym okresie tym wkład wydatków na żywność jest niższy. Uważa się to za jedyne dobro w stosunku do którego konsumpcja nie wzrasta ponad pewną określoną granicę,

# Benjamin R zajmował się badaniami na przełomie XIX oraz XX wieku .

Badania te to dane z około 100 lat, które stanowiły podstawę do poprawnego określenia pojęcia tzw. ubóstwa absolutnego. Dało to początek kształtowania się tradycji badań ekonomicznych dotyczących ubóstwa. Roucostam sądził, iż potrzeby człowieka na określonym poziomie minimalnym są takie same dla wszystkich ludzi znajdujących się w wyznaczonych strefach klimatycznych świata . Ubóstwo absolutne - konkretna ilość kalorii niezbędna do zachowania życia albo (drugie znaczenie) - niezaspokojenie potrzeb uważanych w określonym społeczeństwie za minimalne. Niestety w krajach ubogich znaczy to m.in.: niedostatek żywności oraz odzieży, bezdomność i analfabetyzm. Jeśli chodzi o kraje bogate takie elementy nie występują zwykle łącznie, lecz pojedynczo mogą.

Ro..costam uważał, że ubóstwo występuje, kiedy osoba przymiera głodem.

Natomiast szkoła SOCJOLOGICZNA to odmienne podejście, które wskazuje odmienne wymiary ubóstwa , czyli ekskluzję - wykluczenie.

Pewni socjologowie rozważali koncepcję ludzkich potrzeb, które są uwarunkowane społecznie i historycznie oraz kulturowo. Jednakże wskazane koncepcje wykazują rozbieżności z koncepcjami badanymi przez ekonomistów. Ekonomiści interesują się miarą, skalą, jaka wartość dochodu określa granicę, prostą linię, która oddziela ubóstwo od całej reszty. Socjologowie są skłonni do przyjmowania szerokiego kontekstu społeczno - historyczno - kulturowego badając ubóstwo, jako element będący przyczyną ekskluzji - stanu ograniczonych możliwości. Jest zasada, że im mniejsze są możliwości dokonania wyboru, tym jest większe zagrożenie wystąpienia ekskluzji. Socjolodzy traktują ubóstwo jako specyficzny proces, natomiast ekonomia podejmuje próby zmierzenia go. Socjologia społeczna leży w połowie pomiędzy wyżej wymienionymi. Bezrobocie to nieszczęście, ponieważ prowadzi do wyeliminowania z możliwości spełniania ról społecznych, np. pracownika oraz innych.

Tzw. sen - bogactwo jest uzależnione od istnienia wolności oraz możliwości wyboru, w różnych sferach.

Wolność to warunek konieczny, lecz nie wystarczający, ponieważ potrzebne są także możliwości.

Warunkami są zasoby czyli majątek:

> fizyczny, jak domy, nieruchomości i artykuły trwałego użytku oraz dzieła sztuki, a także majątek ruchomy oraz nieruchomy, jak również finansowy - akcje oraz obligacje i rachunki,

> kapitał ludzki, czyli majątek tkwiący w ludziach i będący efektem przeszłych inwestycji dokonywanych w te osoby i pochodną talentu.

Każdy z wymienionych rodzajów majątku przynosi różnoraki strumień dochodów ( niski a stały albo niepewny i wysoki).

Mówiąc o dochodzie wyróżniamy :

# pieniężny, czyli płace, dywidendy oraz odsetki,

# niepieniężny, czyli satysfakcja oraz czas wolny.

Poziom uzyskiwanego przez nas dochodu to pochodna wszelkich posiadanych przez nas zasobów. Problematyka pomiaru dochodu nie należy do łatwych, wchodzą tu w grę czynniki niemierzalne. Przykładowo dochody rodziny podatkowo mierzy się rocznie , podczas gdy dla potrzeb pomocy społecznej, dzieląc przez 12, w wymiarze miesięcznym (m-c) .

Dochód powinien być wartością:

* stałą,

* wystarczającą,

* pewną.

Źródłami dochodów są:

A/ praca ( pozarolnicza i z rolnictwa),

B/ Dochody niezarobkowe jak emerytura i renta inwalidzka oraz renta rodzinna, a także zasiłek - z pomocy społecznej na różne potrzeby, dla bezrobotnych lub rodzinne albo z własności.

Dochody dzielimy na tzw.:

* własne,

* z utrzymania rodziny lub funduszów publicznych, itp.

Im większy mamy udział dochodów pochodzących z pracy - dochody wtedy najczęściej są wyższe. Jednocześnie im mniej członków danej rodziny posiada dochody, tym te dochody często są niższe, jest to przypadek kiedy małe jest źródło utrzymania przypadające na 1 osobę w danej rodzinie. Jak przedstawiają to dane w Polsce (2002 r): 32,3 procent ludności osiąga dochody z pracy, 28% ma źródła niezarobkowe, a 38% należy do tzw. utrzymywanych. Dla około 27.100 osób źródłem utrzymania jest własność. W Unii Europejskiej średnio ponad 50% osób utrzymuje się z wykonywania pracy - współczynnik zatrudnienia w Unii Europejskiej to około 70%, a w Polsce to ok. 43,7%. Zmiany są możliwe do osiągnięcia tylko poprzez zmianę współczynnika zatrudnienia w danym kraju .

Jakie są sposoby pomiaru ubóstwa? Granicą pomocy socjalnej jest minimum socjalne, wyrażające cenę koszyka dóbr oraz usług konsumpcyjnych jednostki bądź gospodarstwa domowego o ściśle określonych cechach demograficznych; w Polsce dokonano pierwszego pomiaru koszyka w latach '60, autorem pomiaru był profesor Tymowski, potem dokonał tego też Dyniszczuk.

Od roku 1991 dzięki rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów badań tych dokonuje się systematycznie, jest to zadanie Instytutu Pracy oraz Spraw Socjalnych.

Wydatki obliczane są na:

* żywność,

* mieszkanie,

* oświata oraz wychowanie,

* kultura,

* odzież oraz obuwie,

* leki,

* higiena,

* sport oraz wypoczynek,

* transport,

* pozostałe.

Bytowanie jednostki na poziomie tzw. minimum socjalnego powinno zapewniać integrację społeczną czyli niewykluczanie jej ze społeczności. Standard tzw. minimalnego dochodu zalecanego przez Unię Europejską jest zapewnieniem sytuacji, gdzie oprócz posiadania odpowiedniej ilości środków dla zachowania zdrowia oraz życia, by osoby nie czuły się jednocześnie zepchnięte za margines społeczny.

Minimum egzystencji przedstawia odmienna sytuację, kiedy zakres oraz poziom zaspokojenia potrzeb bytowych jest różny od minimum socjalnego. Określa ono dolną granicę strefy ubóstwa, której choćby niewielkie przekroczenie doprowadzi do degradacji biologicznej danej jednostki. Wysokość minimum to około połowa minimum socjalnego. Pozostałe mierniki:

# relatywne pozostające w ciągłej relacji do dochodów bądź wydatków, wyznaczane zwykle w odsetkach (przeciętnych) dochodów albo wydatków społeczeństwa. Z reguły bierze się tu pod uwagę średnią bądź medianę,

# miary bezwzględne bądź względne.

Współczynnik ekwiwalentny mówi, iż różne przyjmuje się wydatki w stosunku do każdej kolejnej osoby w rodzinie (przykładowo dzieci to przelicznik 0,5 osoby dorosłej). Licząc dochody oraz wydatki przyjmowana jest korekta o określone cechy demograficzne jak wiek i inne.

Ocena ta jest subiektywna , mówi jak ludzie oceniają siebie :

A/ od 0 do 1% - uważają się za żyjących w luksusie - ok. 3892 netto przypadające na osobę,

B/ od 3 do 7% - uważają, że nie muszą specjalnie oszczędzać - ok.1050 netto

C/ ok. 45% - uważają, że żyją na średnim poziomie , oszczędzają na większe zakupy - około. 611 netto,

D/ ok. 40% - twierdzą, że jedzą skromnie i musimy oszczędzać - ok. 431 netto,

E/ od 8 do 9% - mówi, iż nie starcza im na podstawowe potrzeby - ok. 299 netto.

Przeciętne do dyspozycji jest 543 zł netto.

Wnioskiem powinno być to, że satysfakcja z dochodu uzyskiwana jest na niskim poziomie dochodu (wysoka satysfakcja płynąca z dość niskiego dochodu).

W Unii Europejskiej 2,7% osób żyje w ubóstwie - po integracji będzie to około 6 lub 7%.

Według Unii Europejskiej około 34,6 % osób w Polsce dotyka bardzo silne ubóstwo ( skrajne ).

Przyjęło się, że miary ubóstwa posiadają charakter polityczny, ponieważ pokazują niejako skuteczność rządu, którą mierzy się poziomem życia obywateli.

Innym problemem jest zasięg ubóstwa ( mówiący KOGO ono dotyka ).

W Polsce około połowy dzieci funkcjonuje w rodzinach ubogich i skutkuje to niewłaściwym kształtowaniem tzw. kapitału ludzkiego.

Głębokością ubóstwa nazywamy wielkości leżące poniżej wyznaczonej linii minimum socjalnego.

Biorąc pod uwagę przykładowo jako wskaźnik połowę średnich wydatków dokonywanych przez gospodarstwa domowe przeliczonych na tzw. jednostki ekwiwalentne to około 17% osób w Polsce żyje w dużym ubóstwie. Biorąc pod uwagę miarę urzędową - dochód netto uprawniający do otrzymania pomocy społecznej, byłoby to 8,1%. Obecnie na poziomie tzw. minimum egzystencji czyli absolutnej linii ubóstwa żyje 8% osób.

Biorąc zaś pod uwagę subiektywną linię ubóstwa jest to 34,4% osób. W tzw. rodzinach pracowniczych ubóstwo panuje w 13%, w kręgach emerytów to około 16%. Istnieje zależność : im większa jest rodzina, tym prawdopodobnie większe jest ubóstwo. W takich rodzinach gdzie jest czwórka oraz więcej dzieci jest w 50%. Najgorszą sytuację obserwuje się rodzinach do około 30 -40 -ego roku życia wraz z dziećmi oraz w rodzinach rolniczych.

Do wydatków sztywnych , czyli koniecznych zaliczamy:

# mieszkanie,

# żywność.

Dochód rozporządzalny to suma, którą możemy wydać, czyli dochód netto.

- Wykład - 

By państwo realizowało swe zadania powiązane z wielowymiarową polityką społeczną potrzebuje dochodów do dokonania ich podziału.

Główny dostarczyciel dochodu to budżet państwa, który czerpie dochody z podatków takich jak :

A/ podatek od tzw. wartości dodanej,

B/ podatek od tzw. dochodów indywidualnych,

C/ podatek, który płacą przedsiębiorstwa,

D/ akcyza - specjalny podatek przede wszystkim od alkoholu oraz benzyny,

E/ podatek od gier,

F/ nadwyżka Narodowego Banku Polskiego ze środków co do których ma prawo do gospodarowania nimi (lokaty oraz inne).

Budżetem państwa nazywany tą część dochodu społecznego podlegającą dzieleniu przez parlament z przeznaczeniem na różnorodne cele jak :

> zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, system pomocy rodzinie oraz utrzymanie systemu nauki i edukacji oraz kultury, a także popieranie zatrudnienia.

Inicjatywę ustawodawczą w kwestii budżetu posiada rządu, decydujący o sposobie pokrycia niedoborów (pożyczka bankowa czy od obywateli albo przez ograniczenie wydatków czyli zmniejszanie zakresu zadań oraz zobowiązań państwa). Dzisiaj państwo usiłuje wycofać się w dużym zakresie z pewnych zadań oraz próbuje przenosić je na samorządy lokalne zawężające obszar swych działań - brak wystarczających subwencji. Ciągle osłabia się funkcja państwa, którą próbuje się sprowadzić do roli tzw. nocnego stróża. Do państwowego budżetu trafia stosunkowo niewiele, reszta dochodu społecznego zostaje w funduszach oraz innych ( różnych ) instytucjach. Określone zadania jak związane z chorobami zakaźnymi , bezpieczeństwem sanitarnym itp. Musi wykonywać państwo również wtedy gdy będzie uważało ochronę zdrowia za indywidualną sprawę każdego z obywateli. Zazwyczaj te z dziedzin, którymi państwo się nie zajmuje, samorząd ma możliwość skierowania na wolny rynek, lecz jego zasady działania trzeba kontrolować, ponieważ może okazać się niewydolny w pewnych dziedzinach jak opieka nad starymi lub chorymi osobami .

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE to system świadczeń socjalnych, to pomoc, środki przekazywane rodzinom bądź osobom, które z pewnych powodów nie są w stanie ich sobie zapewnić.

Idea solidarności społecznej głosi, że wspólnota zobowiązuje swych członków do wspomagania jej jednocześnie w zamian za to zapewnia bezpieczeństwo oraz pomoc w razie potrzeby. Prawo do otrzymywania świadczeń posiada się, ponieważ jest się obywatelem bądź jej członkiem. W ramach tego systemu zabezpieczeń mamy zagwarantowane różnego rodzaju świadczenia oraz uprawnienia:

A/ Ubezpieczenia społeczne czyli prawo do świadczeń jest nabywane po opłaceniu składek:

* obowiązkowe , w związku z wykonywaną pracą lub służbą,

* powszechne, gdzie koszty ubezpieczenia ryzyka rozkładają się na możliwie najliczniejszą grupę ludzi,

* o charakterze publicznym, nie działają dla zysku,

* gwarantowane, nakładający obowiązek składki ,czyli państwo, zobowiązuje się do wypłaty świadczenia,

* o charakterze roszczeniowym, wypłata świadczenia nie jest uzależniona od statusu osoby, instytucja musi wypłacić świadczenie ( w przeciwnym wypadku podlega zaskarżeniu ).

Świadczenia otrzymywane z ubezpieczeń społecznych mają charakter roszczeniowy, a pomoc społeczna ma charakter uznaniowy.

Wyróżniamy 2 techniki finansowania świadczeń pochodzących z ubezpieczeń społecznych -

A/ SKŁADKOWĄ, gdzie każda zobowiązana osoba składkę,

B/ ZAOPATRZENIOWĄ, gdzie świadczenie wypłacane jest z dotacji pochodzących z budżetu państwa, a składki nie są opłacane. / wojsko, policja i służby specjalne oraz prokuratorzy i sędziowie).

W przypadku braku środków na tzw. gwarantowane świadczenia stosowana jest trzecia technika w postaci dotacji skarbu państwa.

Co więcej budżet ma dość wysoki udział jeśli chodzi o opłacanie składek rolników. Jednocześnie ubezpieczenia społeczne niejako ubezpieczają ryzyka socjalne - zdarzenia, zwykle na które osoba ubezpieczona nie wpływa, a które przynoszą negatywne skutki dla jej położenia ekonomicznego lub zawodowego.

Do klasycznych ryzyk socjalnych zaliczymy (jest to nazywane katalogiem przedmiotowym ubezpieczeń społecznych):

A/ chorobę,

B/ kalectwo,

C/ macierzyństwo,

D/ starość,

E/ śmierć,

F/ bezrobocie,

G/ szczególne sytuacje rodzinne,

H/ wypadki przy pracy,

I/ choroby zawodowe.

Kalectwo i starość oraz śmierć objęte są przez ubezpieczenie emerytalne i są ubezpieczane razem, ponieważ są uznawane za nieprzewidywalne.

* Choroba czasami powoduje utratę dochodów oraz znaczące wydatki związane z podjęciem leczenia,

* Inwalidztwo powoduje brak zdolności potrzebnych w celu uzyskiwania dochodów z pracy, ale ubezpiecza niezdolność do pracy, a nie niepełnosprawność,

* Macierzyństwo, w tym przypadku społeczeństwo ponosi koszty powiązane z przedłużaniem gatunku,

* Starość, ten okres życia jest nieprzewidywalny w swym przebiegu ,

* Śmierć, są to świadczenia pełnione na rzecz danych osób, które miały wobec zmarłego roszczenia alimentacyjne,

* Bezrobocie to przede wszystkim zasiłki i inne,

* Szczególne sytuacje, przykładowo stwarzanie rodzinie możliwości do zapewnienia opieki jej niepełnosprawnym członkom,

* Wypadki przy pracy, która ubezpiecza się wraz z chorobami zawodowymi, na które cierpi dana osoba.

Świadczenia to m.in. renta z powodu choroby zawodowej przyznana przez odpowiedni organ , z tytułu wypadku przy pracy albo renta rodzinna przyznawana w przypadku zgonu osoby.

Do tego Niemczech dopisano też tzw. ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Osoby, nie potrafiące samodzielnie funkcjonować, mogą liczyć na tzw. świadczenia rzeczowe w postaci pomocy pracownika socjalnego.

Jest bowiem propozycja aby osoba przebywała jak najdłużej w swym mieszkaniu ( zasoby mieszkaniowe nie podlegają degradacji a osoby zatrudnione do opieki posiadają pracę ).

Za poziom takich usług odpowiadają tzw. kasy chorych.

Czasami ochrona zdrowia stanowi element systemu ubezpieczeń społecznych, jak np. w Niemczech bądź istnieje poza nim, jak w Anglii lub USA.

Służba zdrowia finansowana jest zwykle z 4 źródeł czyli istnieją cztery typy systemów:

A/ System ubezpieczeniowy , jak w Niemczech, opierający się na tzw. Kasach Chorych,

B/ System budżetowy , jak w Anglii, gdzie budżet państwa stanowi główne źródło opłacania usług w celu ochrony zdrowia,

C/ System komercyjny , jak w USA , opierający się na prywatnych usługach,

D/ System indywidualnych dopłat (czyli ubezpieczenia komercyjne oraz realizowanie pewnych świadczeń i usług na wolnym rynku.

W każdym z wymienionych systemów występują także elementy finansowania z odmiennych od głównego źródeł.

Co istotne w Niemczech osoby bogate mogą na dodatek ubezpieczać się dodatkowo , a w Anglii istnieją również ubezpieczenia komercyjne -prywatny sektor to około 15%, w Stanach Zjednoczonych budżet opłaca składki dla osób starych i imigrantów oraz finansuje pewne programy badawcze.

-Wykład-

a/ Ubezpieczenia społeczne są finansowane z 2 źródeł: składek oraz systemu zaopatrzeniowego ( jak w przypadku wojska, policji, służb specjalnych, prokuratorów oraz sędziów),

b/ Ochrona zdrowia jest finansowana z ubezpieczeń i budżetu ( wspólna cecha - ogólna dostępność ) oraz ubezpieczeń, tych o charakterze komercyjnym,

c/ Pomoc społeczna jest finansowana przede wszystkim z budżetu, ale także z tzw. źródeł społecznych, czyli fundacji i stowarzyszeń, itp. Do tych świadczeń uprawnianymi są obywatele - tzw. świadczenie obywatelskie, lecz też są one rozszerzone na uchodźców, itd.,

d/ Pomoc rodzinie bądź programy powszechne, które są kierowane do całego społeczeństwa i wszyscy mogą z tych programów korzystać lub tzw. selektywne.

Mogą one przybrać formę:

* podatkowych , jak ulgi podatkowe przykładowo na wydatki powiązane z wychowywaniem dzieci,

* transferów socjalnych , jak zasiłki wychowawcze i rodzinne, które wypłaca się rodzinom o bardzo niskich dochodach (charakter selektywny).

Programy selektywne doprowadzają do zrywania więzi społecznych. Dodatkowo świadczenia skierowane wyłącznie do osób biednych powodują tzw. SUBSTANDARYZACJĘ USŁUG (ich poziom jest coraz niższy). Kiedy usługi skierowane są do wszystkich osób, ich poziom wzrasta, ponieważ istnieje silna tzw. presja społeczna. Obecnie w Polsce obserwuje się zjawisko bardzo silnej tzw. petryfikacji struktury społecznej, kiedy to awans możliwy jest zasadniczo wyłącznie w granicach grupy.

Funkcje ochrony zdrowia - zaliczamy tu:

A/ Promocję zdrowia ( jest to najtańsza z form ), system tzw. wychowania domowego i szkolnego oraz edukacji medialnej,

B/ Profilaktykę ( jak szczepienia, i badania przesiewowe : cytologiczne oraz mammograficzne, itp.). Pozwala to unikać zaawansowanych stanów chorobowych oraz obniżyć koszty leczenia,

C/ Leczenie,

D/ Rehabilitację.

Koszty ochrony zdrowia to m.in. leki, aparatura i praca personelu medycznego w przychodniach, szpitalach .

Wydatki liczone są w:

I ) % PKB -ich poziom zależy również od PKB (w Polsce PKB jest 4 razy niższy niż analogiczny wskaźnik w Niemczech, a w przypadku wydatków 4,5% PKB w Polsce oraz 10% PKB w Niemczech -jak widać w Polsce PKB jest 8 razy niższe),

II ) ilość USD przypadających na osobę , w ten sposób mierzona jest wysokość nakładów ponoszonych ze środków publicznych,

III ) % budżetu państwa , teraz budżet państwa to od 20 do 30% PKB

(jednakże jest to uznawane za miarę niedobrą).

Osobny problem stanowi problem wydatków gospodarstw domowych. Ubezpieczenia społeczne bowiem mają dostarczyć świadczeń rekompensujących stratę dochodu (na określonym oraz godziwym poziomie, tak by zapewnić życie na określonym poziomie, akceptowanym przez dane społeczeństwo. Zaobserwowano występowanie mechanizmu "spłaszczania" świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, gdyż wiążą się one z wysokością wpłacanych składek, a jak wiadomo w przypadku najgorzej zarabiających są one relatywnie wyższe, a dla najlepiej zarabiających są niższe, relatywnie. Stopa zastępowalności to stosunek zasiłku do danych świadczeń. Nie istnieje tutaj zasada ekwiwalentności (np. płacimy - nie korzystamy). Po 1999r. wprowadzono prosty system repartycyjny, podzielony na 2 filary. Zarazem stworzono system tzw. powszechnych funduszy emerytalnych - z wynagrodzenia pobiera około 7,3% wynagrodzenia.

Fundusze emerytalne są:

# obowiązkowe,

# powszechne,

# niepubliczne,

# gwarantowane w ograniczonym zakresie,

# roszczeniowe w ograniczonym zakresie.

Po roku 1999 z tego systemu zaczęto przenosić pieniądze do określonych funduszy emerytalnych, przy czym brakowało pieniędzy na dokonywanie bieżących wydatków. W takiej sytuacji pieniądze pożycza się z banków, zmniejsza się wydatki, itp. Przed rokiem 1999 składkami na ubezpieczenie społeczne pokrywane były wydatki funduszu ubezpieczeń społecznych w 95%, a obecnie około 73%.

Instytucje i ich typy, polityki społecznej .

Obszar działania - podmioty polityki społecznej - podział :

I. Organizacje międzynarodowe, mające w swym zasięgu działania ściśle określone kwestie socjalne, które występują na skalę globalną:

=> ONZ - to bardzo szczególny i ważny podmiot makropolityki społecznej. Kartę Narodów Zjednoczonych podpisano w roku 1945, 26 czerwca , w San Francisco. Dała ona początek ONZ, czyli organizacji opierającej się na zasadzie "suwerennej równości państwa".

Cele ONZ to :

* Utrzymanie międzynarodowego pokoju oraz bezpieczeństwa,

* Popieranie praw człowieka,

* Rozstrzyganie sporów,

* Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami.

Do pięciu organów ONZ zaliczmy :

* Zgromadzenie Ogólne,

* Radę Bezpieczeństwa,

* Radę Gospodarczo - Społeczną,

* Radę Powierniczą,

* Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ( są to główne organy) .

Pewna część działalności ONZ skoncentrowana jest na problemach socjalnych nękających człowieka . Od samego początku istnienia prowadzi ona bardzo aktywną działalność w celu zagwarantowania oraz przestrzegania równych praw będących dla wszystkich osób, bez względu na takie elementy jak: płeć , rasę i religię oraz poglądy polityczne lub przynależność państw, by zapewnić jednakowe standardy socjalne dla wszystkich ludzi na świcie . Bardzo szybko, bo już w roku 1948 Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło powszechnie obowiązującą Deklarację Praw Człowieka, która jest zbiorem praw człowieka oraz podstawowych wolności ( m.in. wyznania).

Do najważniejszych podmiotów makropolityki społecznej zaliczamy Radę Gospodarczo - Społeczną, która zajmuje się:

*rozwijaniem międzynarodowej współpracy w zakresie gospodarki, kultury oraz oświaty , zdrowia oraz problematyki społecznej,

* przestrzeganiem praw człowieka oraz podstawowych wolności przez omawianie aktualnych problemów z tego zakresu oraz uchwalanie stosownych zaleceń dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ,

* inicjowaniem oraz prowadzeniem badań , opracowywaniem konwencji międzynarodowych oraz przedstawieniem ich do akceptacji Zgromadzenia Ogólnego,

* Koordynacją działalności wyspecjalizowanych organizacji przez zawieranie z nimi różnorodnych porozumień o współpracy wzajemnej.

=> FAO czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych zajmująca się problemami Wyżywienia i Rolnictwa ( ds.) . Ma ona siedzibę w Rzymie , a zajmuje się ona to:

* polepszaniem wytwarzania, wymiany oraz dystrybucji produktów rolnictwa i leśnictwa oraz rybołówstwa,

* podnoszeniem poziomu wyżywienia narodów,

* polepszaniem warunków życia ludności na wsi,

* zapewnieniem niezbędnego kredytu rolnego,

* popieraniem zawierania porozumień dotyczących międzynarodowego handlu różnymi produktami rolnymi,

* udzielaniem pomocy technicznej.

=> ILO, czyli MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy). Powstała 28 czerwca 1919 roku podczas paryskiej konferencji pokojowej, a do jej celów zaliczymy:

* poprawę warunków pracy oraz życia dla pracujących,

* likwidację bezrobocia,

* likwidację dyskryminacji w sferze zatrudnienia oraz szkolenia,

* ochronę pracy dzieci i młodzieży oraz kobiet,

* ochronę pracowników podczas ich choroby,

* uznawanie w różnych krajach zasady tzw. swobodnego stowarzyszania się oraz organizowania kształcenia zawodowego, a także technicznego.

D/ UNESCO,

Organizacja ta przyczynia się nieustannie do utrzymywania pokoju poprzez pogłębianie oświaty i nauki oraz kultury, a także współpracy miedzy narodami w celu zapewnienia sprawiedliwości na świecie . Do fundamentalny swobód zamieszczonych w KARCIE ONZ dotyczących wszystkich narodów świata jest ciągłe zwalczanie analfabetyzmu panującego w różnych krajach na całym na świecie.

E/ WHO ,Światowa Organizacja Zdrowia.

Celem jej jest osiągnięcie jak najszybciej przez wszystkie narody wysokiego poziomu zdrowia.

II. Kolejne to organizacje regionalne, które obejmują swym działaniem obszar danego kontynentu, w ramach UE.

Europejska polityka społeczna posiada własną strukturę organizacyjną i odrębne umocowania w prawie.

Do najważniejszych zaliczamy :

* Europejską Kartę Społeczną razem z tzw. protokołem dodatkowym

(1982 rok),

* Kartę Socjalną Wspólnoty Europejskiej (1989 rok).

* Traktat z Mastricht (1992 rok),

* Zieloną Księgę i Białą Księgę (1994rok) określające programy działania państw - członków w dziedzinie wspólnej dla nich polityki socjalnej.

III. Organizacje krajowe - podział:

* publiczne, do ich funkcji zaliczamy porządkowanie różnych składników życia społecznego oraz tworzenie specjalnych osłon socjalnych na określonym poziomie ekonomicznych możliwości danego budżetu i wyrównywanie szans życiowych względem zasady konstytucyjnej sprawiedliwości,

* pozarządowe, do ich funkcji zaliczymy wielostronne uzupełnianie działań państwa w stosunku do grup społecznych najsłabszych ekonomicznie.

Uwzględniając kryterium rodzaju podmiotów polityki społecznej wyróżnić możemy :

* ustawodawcze,

* wykonawcze,

* kontrolne,

* sądownicze.