Człowiek jest to istota społeczna. Od zwierząt odróżnia się jedynie charakterystyczną budową ciała, ale także rozwiniętymi o wiele bardziej funkcjami mózgu. Dzięki tym funkcją, którym myśli, człowiek przeżywa, oraz wyraża własne uczucia to oznacza, że jest istotą jak najbardziej rozumną. Może on kierować i panować nad swoim postępowaniem, ale również dokonywać wyborów tudzież podejmować decyzje, które są związane z jego własnym życiem, czego ilustracją jest na przykład: kształceniem się, praca zawodowa, oraz miejsce pracy jak też miejsce zamieszkania, czy przynależność do określonej, konkretnej organizacji. Człowiek jest to także istota społeczna, jedyna, która posiada kulturę oraz jest zdolna do jej tworzenia, bądź modyfikowania. Pozostaje w bardzo ścisłych związkach wraz z otaczającym, przyległym mu światem, właśnie dzięki temu istnieje, oraz rozwija się a także działa. Każdy człowiek ma indywidualne, osobiste potrzeby, a także cechy różniące go od innych ludzi. Każdy dysponuje określoną osobowością.

Kiedy próbujemy udzielić sobie odpowiedzi na pytanie: "Kim ja tak naprawdę jestem?", najczęściej podajemy swoje osobiste cechy fizyczne oraz psychiczne, określamy swoje poglądy tudzież przekonania. Przyporządkowujemy się także do różnorodnych grup ludzi. Nasza własna tożsamość formuje się również przez porównywanie się z innymi często ludźmi. Dostrzeżenie sprzężonych właściwości z innymi ludźmi z grupy, do której to przynależymy, na przykład rodzina, a także odrębności tych grup, jest podstawą tożsamości społecznej. Tożsamość każdego z nas, ta tożsamość społeczna, uwidacznia się w przeróżny sposób, w stosunku od tego, jaka grupa ludzi jest tą w której właśnie przybywamy.

Obserwując przez dłuższy czas segregacji potrzeb człowieka, w prosty sposób dostrzegamy, iż do pierwszej klasy potrzeb, tuż obok potrzeb fizjologicznych oraz bezpieczeństwa znajdziemy przede wszystkim potrzeby przynależności a także miłości, to właśnie one w szczególny sposób skłaniają nas do nawiązywania bardzo bliskich, także przyjaznych kontaktów z drugim człowiekiem, które to rozbudzają przyjaźń tudzież miłość. Kolejną potrzebą jaką można zaobserwować jest potrzeba uznania w oczach drogiej osoby. Człowiek bardzo pragnie uznania i aprobaty ze strony innych, ale również pragnie posiadać uznanie dla własnej osoby.

Człowiek pragnąc zaspokoić własne potrzeby, jest zmuszony aby funkcjonować w przeróżnych zbiorowościach ludzkich oraz grupach społecznych. Związek społeczny powstaje w najróżniejszych sytuacjach, w jakich położona jest jednostka, na przykład: urodzenie się w danej rodzinie oraz miejscu, tworzy więź naturalną. Trzeba pamiętać, że więzi powstają także w wyniku członkostwa do określonej, konkretnej grupy lub też konieczności pewnego podporządkowania się panującej władzy w danej grupie, do jakiej się przynależy. Poczucie wspólnoty ma prawo wynikać również z wykonywania tej samej pracy zawodowej, czy też określonej, konkretnej służby społecznej, bądź pobierania nauki. Pojedynczy człowiek, który przynależy do określonej grupy, odgrywa role społeczne jakie wyznaczyła mu grupa, której jest członkiem. Im bardziej dana jednostka identyfikuje się z grupą, tym lepiej określone role wypełnia.

Grupy społeczne dzielą się według przeróżnych kryteriów, oto one:

A: Liczba członków:

1. małe, one liczą od kilku do nawet kilkudziesięciu członków (na przykład: rodzina oraz grupa koleżeńska);

2. duże, które to liczą więcej niż kilkudziesięciu członków (na przykład:

- związek zawodowy,

- partia polityczna,

- naród);

B: Rodzaj członkostwa:

1. pierwotne czyli członkowie takiej grupy przynależą na skutek urodzenia, to jest:

- rodzina,

- grupa religijna

2. wtórne w niej członkowie grupy przynależą w wyniku swojego, osobistego wyboru, są to:

- grupa sportowa,

- studenci,

- państwo

C: Rodzaj więzi:

1. nieformalne są one oparte przede wszystkim na więzi nie narzuconej przez prawo czy także inne normy:

- grono przyjaciół,

- koło hobbystów

2. formalne są one oparte na więziach sformalizowanych przez prawo tudzież inne normy:

- stowarzyszenie,

- wojsko,

- organizacja gospodarcza

Każdy człowiek w swoim życiu na pewno przynależy do bardzo dużej ilości grup społecznych. Natomiast, podstawowa grupa społeczna to jest rodzina, której to każdy jest członkiem już od samego urodzenia, która to składa się z: rodziców oraz dzieci, w tym również tych adoptowanych. Każda jedna rodzina, pełni cale mnóstwo funkcji. Trzy nadrzędne, najważniejsze to:

I. Funkcja prokreacyjna, to jest wydawanie potomstwa;

II. Funkcja zwana opiekuńczo-wychowawczą;

III. Funkcja socjalizacyjna

Dzieci oraz młodzież, gromadzą się przede wszystkim w grupach rówieśniczych czy także koleżeńskich. Relacje te zaczynają się wcześnie, bo już w przedszkolu, a później w wieku szkolnym a także wynikają z rozkwitu emocjonalnego każdego dziecka. Członkostwo w tych grupach jest dobrowolne, lecz zdarza się, iż jakaś grupa ma naturę patologiczną i wówczas jest prawdopodobieństwo wywierania niekorzystnego wpływu na rozwój danej jednostki. Konkretna już i ostateczna decyzja o przynależeniu do właśnie tego typu grupy, powinna być przemyślana, ale również skonsultowana i przedyskutowana z rodzicami.

Instytucja jaką jest szkoła, jest to społeczność zorganizowana, działającą na kanwie prawa. Szkołę tworzą:

- uczniowie,

- nauczyciele

- rodzice.

Szkoła przede wszystkim przekazuje wiedzę naukową, posługując się metodami naukowymi. Wpływ i oddziaływanie na dzieci oraz młodzież, jest z całą pewnością zgodne z teoriami i poglądami pedagogów oraz psychologów. Jest również miejscem zawierania, nawiązywania przyjaźni czy także pierwszych (niezapomnianych) miłości.

Człowiek to jest jedyna istota w przyrodzie, jakiej to, do właściwego rozwoju psychologicznego jest zupełnie niezbędne wychowanie między ludźmi, czyli w społeczeństwie. Nikt z nas, kto przebywa w różnorodnych zbiorowościach a także przynależy do określonych, konkretnych grup społecznych, nie jest równocześnie członkiem społeczeństwa.

Następną grupą wspólnotową jest: naród. Najczęściej określany jest on jako trwała wspólnota ludzi, która jest połączona:

- wspólnymi losami historycznymi,

- kulturą,

- gospodarką,

- zamieszkującą dane terytorium,

- mającą własny język

- zachowującą poczucie swojej odrębności.

Do bodźców posiadających duży wpływ na powstanie a także istnienie narodu możemy zaliczyć:

1. wspólne pochodzenie oraz wspólne dzieje historyczne, które to dają poczucie jedności a także odrębności od innych narodów;

2. określone terytorium, które jest zamieszkiwane od wielu wieków przez dane społeczności, które są uznawane przez nie jako ojczyzna;

3. wspólny język;

4. powstanie oraz funkcjonowanie rynku, który jest podstawą egzystencji tudzież rozwoju i prosperity,

5. państwo, które chroni, osłania wspólnotę narodową przed możliwymi zagrożeniami zewnętrznymi, ze strony innych narodów.

Podsumowanie:

Człowiek to jest istota społeczna i nie ma możliwości się w pełni realizować jeśli nie znajduje się w towarzystwie innych ludzi. Gatunek relacji międzyludzkich, oraz ich realizacji a także rządzące nimi zasady i wynikający z tego również sposób, którym to ludzie odnoszą się wzajemnie do siebie, wyznacza charakter a także strukturę społeczeństwa. To społeczeństwo, w którym właśnie żyjemy, narzuca zdecydowane normy zachowania, wyznaczone, ale również przyjęte przez daną wspólnotę. Poprzez wzajemne oddziaływania z innymi ludźmi uczymy się języka tudzież przyjmujemy i przyswajamy podstawowe, fundamentalne role życiowe. Wszystkie istoty ludzkie żyją zawsze w grupach. Kolejno: pierwszą jest oczywiście rodzina, często mała (składająca się z rodziców oraz dzieci); drugą jest rodzina już ta wielka ( należą do niej wszyscy krewni); a kolejną już dużo większe wspólnoty, tutaj również wspólnoty narodowe. Czasami niektórym ludziom udaje się obcować i współżyć w harmonii, lecz historia uczy, iż nie istnieje grupa idealna, wobec tego żaden (niestety) naród czy też społeczność nie ma możliwości liczyć na całkowity brak konfliktów.