Dogmat oznacza w teologii oraz historii chrześcijaństwa fundamentalną, a także powszechną prawdę wiary, która obowiązuje zawsze i wszędzie. Dogmaty precyzowane są przez samych ludzi, najczęściej na soborach, to jednak posiadają autorytet Boga.

Chrześcijaństwo ma charakter monoteistycznych religii. Ono, to uznaje Boga jako Trójcę Przenajświętszą. W skład, której wchodzą: Bóg Ojciec, następnie Syn Boży oraz Duch Św. Osią całego chrześcijaństwa stał się Jezus Chrystus, który przybrał postać na ziemi Syna Bożego. Wierzący chrześcijanie uznają historyczność osoby Chrystusa, która poświadczona jest przez pisma, a konkretnie w Nowym Testamencie przedstawia się życie oraz działalność Jezusa. Nowy Testament jest również świadectwem, które zostawili nam pierwsi uczniowie oraz ukazaniem doświadczenia kościoła pierwszych chrześcijan. Z kolei Stary Testament jest odzwierciedleniem wiary ludy czującego się złączonym szczególnie z Bogiem, przez, co też wielokrotnie doświadczył Jego obecności w ciągu swojej historii. Jest on, również traktowany jako księga spisanej obietnicy. Wyznawcy chrześcijaństwa więżą, w to, że Chrystus obrał ciało człowieka, czyli jest równocześnie Bogiem oraz człowiekiem. Swoją misję prowadził poprzez głoszenie nauki, a także uzdrawiał chorych i cierpiących, wyganiał złe duchy. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu oraz Jego zmartwychwstanie doprowadziły do odpuszczenia ludzkich grzechów, przez, co każdy człowiek ma przystęp do zbawienia. Chrześcijaństwo pod wieloma względami posiada przewagę wobec innych religii. Mimo, że miało również z nimi jakieś cechy wspólne, np. ceremonie, które symbolizowały śmierć oraz zmartwychwstanie. Jako wspólnota chrześcijanie czuli się silnie, gdyż wierzyli w równość bogatych oraz biednych, która polegała na równości ducha. To nie było zagrożeniem porządku społecznego. Po jakimś czasie uzyskało ono akceptację władców średniowiecznych.

Przed piątym wiekiem n. e. chrześcijaństwo posiadało już dobrą i mocną podbudowę intelektualną. Do jej powstania przyczynili się Ojcowie Kościoła oraz myśliciele przystosowując niektóre elementy z samej filozofii greckiej do chrześcijaństwa. Religia ta ma charakter uniwersalny, a dużym tego świadectwem stało się nawrócenie na nie nowych władców. Podczas upadania cesarstwa zachodnio rzymskiego papieże mieli bardzo ważne role do odegrania. Stawali się oni obrońcami wiary oraz tych wartości, które były podstawą cywilizacji rzymskiej. W siódmym wieku n. e. najważniejszymi ośrodkami rozwoju chrześcijaństwa był nadal Rzym oraz Konstantynopol. Charakteryzowały się one różnymi tradycjami. W Rzymie panowała tradycja łacińska, z kolei w Konstantynopolu tradycja grecka. W przyszłości nastąpi ich rozłam i podział w kościele chrześcijańskim na dwa obrządki.

Katolicyzm jest wyznaniem, które ma najwięcej wyznawców pośród chrześcijan. Zakłada on koncepcje kościoła, który stanowi autorytet. Wyrosła ona z przekonania wiernych, ze Bóg poprzez Chrystusa przyszedł na naszą Ziemię, aby prowadzić misję nauczania pośród ludzi. Głowę Kościoła Świętego tutaj na ziemi stanowi papież, który sprawuje funkcje następcy Św. Piotra na biskupim urzędzie.

Kościół rzymskokatolicki jest przekonany o swoim prawie do definiowania dogmatów. Katechizm Kościoła Katolickiego wyraża się o nich, że ludowi przekazane są do wierzenia jako prawdy, które zawarte są w Objawieniu przez samego Boga.

W lipcu 1870 roku w Rzymie podczas Soboru Watykańskiego I ogłoszono dekret papieski, który zawiera dogmat dotyczący nieomylności papieża, przez, co papież jako następca kościoła ma ostateczną oraz nieograniczoną władzę w kwestiach wiary a także moralności. Papież, który przemawia, w sprawach dotyczących wiary ze sprawującego urzędu sam Bóg ochrania go od pomyłki. Nie należy tutaj uważać, że papież zawsze jest nieomylny. Może on popełniać błędy przy wypowiedziach czy przy pisaniu książek, jednak w sprawach dotyczących wiary oraz moralności ma rację.

Drugą zasadniczą cechą kościoła rzymskokatolickiego jest sprawowanie przez niego sakramentów. To funkcja szafarza sakramentów. Jest to uzupełnieniem kościoła, który jest autorytetem nauczającym. W siedemnastym wieku ustanowiono liczbę sakramentu do siedmiu.

 1. Sakrament Chrztu Świętego oznacza on wprowadzenie danego człowieka do kościoła, który jest wspólnotą. Sakrament ten uwalnia i zmazuje grzech pierworodny oraz na nowo przywraca życie Boga w człowieku.
 2. Sakrament Bierzmowania, który jest potwierdzeniem, a także umocnieniem chrztu świętego. Wierzącego wprowadza już w pełnię bycia członkiem kościoła.
 3. Sakrament Eucharystii, czyli Komunii Świętej stanowi ona ofiarę chleba oraz wina, które pod wpływem przeistoczenia zamieniają się w ciało oraz krew Jezusa, sprawowana jest przez kościół codziennie ( oprócz Wielkiego Piątku) w trakcie mszy św.
 4. Sakrament pojednania lub pokuty wiąże się z żalem za grzechy i ich odpuszczeniem
 5. Sakrament Namaszczenia Chorych udziela go kościół chorym oraz umierającym, oczyszcza i daje umocnienie
 6. Sakrament Kapłaństwa związany jest ze święceniem, diakonów, biskupów oraz prezbiterów. Daje on możliwość celebrowania liturgicznych obrzędów, a także udzielania sakramentów.
 7. Sakrament Małżeństwa w sakramencie tym następuje związanie mężczyzny oraz kobiety świętym węzłem małżeńskim, Bóg działa i uświęca małżeństwo.

Wyznanie katolickie przyznaje Marii jako Matce Chrystusa miano Bożej Rodzicielki. Poczęcie Jezusa Chrystusa odbyło się za pomocą Ducha Św.

Dogmat dotyczący Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny ogłoszono w 1854 roku. Ogłoszenia go dokonał ówczesny papież Pius IX. Z kolei w 1950 roku przez Pius XII został ogłoszony dogmat dotyczący Wniebowzięcia Marii Panny, podczas, którego skorzystał z nieomylności papieża w kwestiach wiary/ Dogmat dotyczący nieomylności ogłoszono w Rzymie w roku 1870 w trakcie soboru watykańskiego I. Razem z nim wydał również dekret O wierze, w którym znajdowały się definicje dotyczące urzędu nauczającego w Kościele. W dekrecie tym zwrócono się przeciwko prądom filozoficznym. Wiara oraz rozum nie mogą stać w sprzeczności.

PROTESTANTYZM

Nazwa tego chrześcijańskiego wyznania wzięła się od kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich mających swoje korzenie jeszcze w reformacji, która wydarzyła się w szesnastym wieku. Protestantyzm mieści w sobie kościoły: baptystyczne, luterańskie, reformowane, oraz metodystyczne. Zalicza się także wspólnoty, które powstały na przełomie XIX oraz XX wieku, między innymi Kościoły Chrystusowe oraz Kościoły Zielonoświątkowców. Kościoły te za źródło prawdy przyjmują Pismo Św. Zakwestionowali oni zaakceptowany przez katolików Tradycję oraz Urząd Nauczycielski. Odrzucił on te elementy, które nie posiadają swojego uzasadnienia w Piśmie Świętym. Możemy, do nich zaliczyć: kapłaństwo hierarchiczne, odpusty, istnienie czyśćca, celibaty duchownych, Maryję oraz świętych, a co z tym idzie kult przez obrazy. Kościoły protestanckie zaaprobowały orzeczenia wydane przez 7 pierwszych soborów. Protestantyzm przyjął tak zwany kanon hebrajski, który w ST ma o 7 ksiąg mniej niż sama Septuaginta, która jest odniesieniem katolicyzmu oraz prawosławia. Z kolei kanon NT jest wspólny wszystkim wyznaniom. Wyznawcy protestantyzmu uważają, że aby dobrze rozumieć samo Pismo Św. potrzebna jest koniecznie łaska pochodząca od Boga. Głoszenie prawd zapisanych w Biblii uznaje za najważniejsze zadanie całego Kościoła. O wiele bardziej od katolicyzmu podkreślają skutek samego grzechu pierworodnego. Mówią, ze grzech osłabia, ale wpływa również destrukcyjnie na naturę ludzką oraz wolną wolę. Człowiek sam przez siebie nie potrafi brać udziału przy współpracy dotyczącej zabawienia. Takie podejście do grzechu pierworodnego doprowadziło do powstania tezy, która zakłada pierwszeństwo Boga w zbawieniu człowieka. Ma ona swoje uzasadnienie w teologii św. Pawła oraz koncepcji św. Augustyna dotyczącej łaski. Chrześcijanin zostaje usprawiedliwiony przez to, że wierzy w Jezusa Chytrusa oraz Jego zbawczą śmierć. Zbawienie jest darem. Nie należy do żadnych zasług wierzącego. Wyznanie to nie neguje ani też nie odrzuca uczynków, które są dobre. Mówi o nich jako o zewnętrznym znaku wiary wyznawanej w wewnątrz. Oceniając człowieka tylko i wyłącznie za same uczynki, to człowiek z góry byłby potępiony. Jednak, gdy przez uczynki widać wiarę, wówczas jest ona samym znakiem zbawienia. Człowiek, który wierzy jest usprawiedliwiony i jednocześnie jest grzesznikiem, który jest poddany samemu Prawu i nie posiadając łaski nie może spełnić boskich wymagań.

Protestantyzm wyznaje następujące reguły: łaska, czyli sola gratia, wiara, czyli sola fide i tylko sam Jezus Chrystus. Pomiędzy Bogiem oraz ludźmi nie występuje nikt inny i pośredniczy w zbawieniu Jezus. W wyniku, czego protestanci odrzucają Marię oraz cały kult świętych. Święci uznawani są tylko jako świadkowie wiary. Nie odmieniają danych losów człowieka swoim wstawiennictwem.

Protestanci uznają tylko dwa święte sakramenty, do nich należą: chrzest święty oraz Wieczerz Pańska. Sakramenty były różnie rozumiane i to doprowadziło do różnicowania się wspólnot w samym łonie protestantyzmu. W kościołach ściśle ewangelickich zachowano tradycyjny chrzest dzieci. Z kolei protestanci przystępują do sakramentu chrztu jako osoby dorosłe, jest to tak zwany chrzest wiary. Ważna tutaj staje się decyzja podjęta już przez dojrzałego człowieka względem swojej wiary. Symbolizuje on zewnętrzny znak, który jest zawarciem samego przymierza z Najwyższym. Komunię Świętą przyjmuje się pod 2 postaciami. Protestanci zachowali bierzmowanie, jednak nie nadali mu rangi sakramentu. Nie uważa się go za dopełnienie chrztu. To obrzęd, który potwierdza dojrzałość chrześcijanina. W kościołach tych jest praktykowana powszechna spowiedź. Z kolei małżeństwo traktuje się jako porządek doczesny i instytucja wyłącznie społeczna, Nie posiada on rangi sakramentu. Ważne jest tutaj Boże błogosławieństwo oraz odpowiedzialność małżeńska przed samym Bogiem. Podczas rozpadu jakiegoś związku kościół zezwala na jeszcze jedno jego zawarcie. Do najważniejszych świąt protestanckich należy: Wielki Piątek, Święta Wielkanocy, Boże Narodzenie oraz Zesłanie Ducha Św.

PRAWOSŁAWIE

Jest wschodnich chrześcijaństwem mającym ciągłość własnej tradycji jeszcze od czasów samych Apostołów. Posiada bogatą liturgię oraz niezależność autokefaliczną związaną z lokalnymi kościołami. Swój rozwój ma na Bliskim Wschodzie i wschodnich terenach cesarstwa rzymskiego, również w Egipcie oraz na Kaukazie. Prawosławie powstało w roku 1054 z powodu odłączenia się od Rzymu. Kościoły tego wyznania posiadają niezależność pod względem administracyjnym. Uznaje on honorowe pierwszeństwo patriarchy Konstantynopola. Wiara tego wyznania jest oparta na dogmatach pierwszych 7 soborów mających miejsce w kościele:

 • Sobór Nicejski, odbył się 325 roku
 • I Sobór w Konstantynopolu, odbył się w 381 roku
 • Sobór w Efezie, odbył się w 431 roku
 • Sobór w Chalcedonie, odbył się w 451 roku
 • II Sobór w Konstantynopolu, odbył się w 553 roku
 • III Sobór w Konstantynopolu, odbył się 681 roku
 • II Sobór w Nicei , odbył się 787 roku

Wyznanie to uznaje również sobory lokalne, na których głosi się formuły oraz wyznania wiary, a także teksty doktrynalne. Cała teologia w prawosławiu oparta jest na Biblii oraz tradycji, która ma wyraz w soborowych decyzjach. Ważne są tutaj również pisma Ojców Kościoła. Według prawosławia nie ma zewnętrznej oznaki wiary, są tylko wewnętrzne. Prawda zostaje ujawniona, kiedy jest żywe życie w Kościele.

Prawosławie tak samo ja protestantyzm nie uznaje pierwszeństwa Rzymu. Funkcję będącą podobną do papieża w kościele rzymskokatolickim piastuje patriarcha. Duże znaczenie w prawosławiu ma liturgia, a szczególnie sama eucharystia, gdyż stanowi początek Bożego królestwa oraz jedność z Jezusem Chrystusem. Prawosławie posiada 4 porządki przestrzegane podczas roku liturgicznego. Liturgia godzin związana jest z cyklem dobowym. Najpierw nabożeństwo poranne, następnie jutrznia wraz z nabożeństwem wieczornym. Cykl tygodniowy, czyli Horologionu, cykl 8 tonów, czyli Oktoechosu, cykl roczny. czyli Menei oraz cykl paschalny, czyli Triodion. Z kolei cykl paschalny związany jest z jedną trzecią roku liturgicznego. Samą paschę celebruje się podczas pierwszej niedzieli, która występuje po pełni księżyca, zawiązana jest również z zakończeniem żydowskiej paschy. Dużą rolę mają sakramenty oraz sakramentalna. Kościół prawosławny wylicza 7 sprawowanych czynności świętych nazywając je sakramentaliami. Sakrament chrztu świętego oraz bierzmowania wierzący przyjmuje jednocześnie. Sakrament chrztu jest udzielany na zasadzie trzykrotnego zanurzenia wierzącego w wodzie. Jest to symbol, który obrazuje przejście Chrystusa poprzez śmierć, aż do życia. Eucharystia celebruje się na chlebie kwaszonym oraz winie gronowym. To sakrament zjednoczenia Jezusa Chrystusa w wyniku przyjęcia ciała oraz krwi. Wyznanie grzechów jest realizacją pokuty. Starcy będący mistrzami w życiu zakonnym w kwestii pokuty mają szczególną rolę. Małżeństwo stanowi sakrament, który uświęca życie mężczyzny oraz kobiety. Jednak dopuszczone zostają rozwiązania związku sakramentalnego, a co za tym idzie zawarcie następnego. Zadaniem duchowieństwa stanowi sprawowanie sakramentów. Granica, która występuje pomiędzy świeckimi oraz duchownymi jest bardzo mała. Księża nie są zobowiązani do zachowania celibatu. O samym kapłaństwie stanowią 3, tzw. święcenia wyższe i 3 niższe. Ważne w kościele prawosławnym są sakramentalia , do których należą śluby zakonne i poświęcenie wody.

ANGLIKANIZM

Należy do wspólnoty chrześcijańskiej, uznaje arcybiskupa Counterbury jako zwierzchnika. Anglikanizm odrzucił również magisterium Kościoła oraz prymat papieża. Jednak w swej strukturze jest on kościołem hierarchicznym. Ważna w ni, jest sukcesja biskupia, co kościół ten uznaje jako swój bardzo ważny przymiot. Anglikanizm od kościoła rzymskiego oddzielił się tworząc oddzielną wspólnotę chrześcijańską, w ten sposób zyskał miano kościoła państwowego. Zrezygnował przez odrzucenie jurysdykcji Biskupa rzymskiego. Odrzucił również oficjalność we mszy świętej. Zanegował istnienie czyśćca, nie pozwala na adoracje Eucharystii oraz kult świętych. W Anglikanizmie zniesiona została spowiedź indywidualna, dopuszczono również do małżeństw duchownych. Najważniejszą władze posiada Król albo Królowa. Mianują oni biskupów jak również kontrolują proboszczów. Anglikanizm jest religią panującą. Biskupi biorą udział podczas posiedzenia Izby Lordów, z kolei synody, czyli zgromadzenia kościelne mają charakter ustawodawczy. Fundamenty doktrynalne tej religii to: Biblia, w której skład wchodzi trzydzieści dziewięć Artykułów z 1571 roku, modlitewnik, który opracował Edward VI. Zostały dopuszczone 2 święte sakramenty: sakrament chrztu świętego oraz Wieczerzy Pańskiej są one obowiązkowymi obrzędami kościelnymi.