Wyjaśnić pojęcie awansu zawodowego nie jest łatwo. Nawet w fachowej literaturze ciężko znaleźć coś na ten temat, a jeśli chodzi o przedstawienie go malkontentom- to zadanie wprost awykonalne. Co więcej, w Karcie Nauczyciela- głównym dokumencie dla ubiegających się o awans nauczycieli- także nie znajduję rzeczowej definicji. Najprościej mówiąc awansem można nazwać zdobycie wyższego stanowiska w danym zawodzie. Takie wyróżnienie w postaci podwyższenia prestiżu i zarobków motywuje do dalszej pracy. Współcześnie każdy nauczyciel pragnie podwyższać swe kwalifikacje i nabywać nowe zdolności.

Z dniem 3 sierpnia 2000 roku pojęcie awansu zawodowego osiągnęło szczyt popularności w środowisku nauczycielskim. Tego rodzaju promocja nagle stała się nie realizowanym przez nielicznych rozwojem samego siebie, ale wręcz obowiązkiem. Bez awansu praca nauczyciela będzie 'stać w miejscu", stanie się on zacofany.

To czy uda się nauczycielowi rozwinąć jest zależne od różnych czynników wewnętrznych ( np. kierujące nim motywacje, cechy psychiczne) oraz zewnętrznych, przeważnie niezależnych od niego.

Wszystko, co związane jest z awansem, każdy obowiązek nauczyciela zawiera tzw. Karta Nauczyciela i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Aby móc cieszyć się kolejnym stopniem awansu zawodowego każdy z nauczycieli jest zmuszony spełnić dużo warunków, m.in.:

- posiadać żądane kwalifikacje

- odbyć staż, na koniec którego wymagana jest ocena pozytywna

- zdobyć akceptację komisji kwalifikacyjnej lub też zdać egzamin w obecności komisji egzaminacyjnej.

"Projekt reformy systemu edukacji" zawiera zapis, dotyczący kwalifikacji nauczyciela przed i po reformie, a mianowicie w nowym systemie awansu zawodowego muszą znaleźć potwierdzenie kwalifikacje zdobyte przez danego nauczyciela przed zajściem zmian. Dla nauczycieli, posiadających bogaty dorobek zawodowy powinno się stworzyć szybkie ścieżki awansu. Nowy system awansu wiąże się z nowymi wynagrodzeniami dla nauczycieli- to jak wiadomo jedna z ważniejszych motywacji do dalszej intensywnej pracy.

Poza Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku ważne w tym temacie są także zmiany, które dokonały się w terminie późniejszym oraz ta ostatnia, określana mianem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zadaniem nauczyciela jest permanentne zdobywanie wiedzy, "bycie na bieżąco", ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jak wiadomo świat wciąż ulega przemianom, cały czas przybywa mnóstwo książek, opracowań- trzeba odnaleźć się w tym, a do tego potrzebna jest wiedza o współczesnym świecie i poznanie aktualnych prądów i poglądów w nauczanym kierunku. Jednak awans powinien opierać się na zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności dla samego siebie i swych uczniów, dla poprawy jakości swej pracy, nie zaś dla wyższych zarobków i dóbr materialnych. Trzeba w tej kwestii zwrócić uwagę na etyczną stronę kariery nauczyciela.

.

STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO:

-Nauczyciel stażysta- 9 miesięcy

-Nauczyciel kontraktowy-2 lata 9 miesięcy, staż skrócony trwa od 9 miesięcy do 2 lat

-Nauczyciel mianowany- 2 lata 9 miesięcy, staż skrócony odbywany jest przez 9 miesięcy oraz 1 rok i 9 miesięcy

-Nauczyciel dyplomowany

Oczywiście każdy nauczyciel rozpoczyna swa karierę od stopnia stażysty. Ten pierwszy etap rozpoczyna proces świadomego planowania rozwoju zawodowego. Stażysta pragnący zostać nauczycielem kontraktowym zapoznaje się z dokumentacją wewnątrzszkolną, kolejno eliminuje popełniane błędy, uczy się współpracy w nowym środowisku i podnosi status zawodowy. Pierwszy dzień pracy niesie ze sobą rozpoczęcie stażu. Jest to okres, w którym nauczyciel przystosowuje się do nowego środowiska i nowych zadań, zdobywa nowe doświadczenia i praktycznie wykorzystuje swoją wiedzę, co ma mu pomóc w uzyskaniu upragnionego wyższego stopnia zawodowego. Zwykle nie jest pozostawiony samemu sobie- dyrektor przydziela mu jakiegoś opiekuna, przeważnie doświadczonego kolegę. Opiekun nie musi uczyć tego samego przedmiotu, ważniejsze jest jego doświadczenie w pracy szkolnej i wychowawczej. Powinien być pomocny w planowaniu kariery zawodowej stażysty, udzielać mu praktycznych wskazówek. Plan rozwoju zawodowego, który realizuje stażysta w oparciu o rady opiekuna jest programem działania nauczyciela podczas odbywanego przez niego stażu. Zwraca się w nim uwagę na rodzaj, specyfikę danej szkoły, stawiane przez nią zadania ( określone przez rozporządzenie MEN) oraz kwalifikacje potrzebne w dalszej pracy zawodowej. Nauczyciel powinien uwzględniać w tym planie wiedzę i zdolności dotychczas zdobyte, a także:

-zrozumieć zasady, na jakich funkcjonuje szkoła ( zaznajomić się z umiejętnością prowadzenia szkolnej dokumentacji, poznać przepisy BHP i stosować się do nich) oraz zadania, które powinna spełniać,

-obserwować zajęcia, prowadzone przez swojego opiekuna, w miarę możliwości również innych nauczycieli (minimum 2 godziny lekcyjne w miesiącu), a następnie omówić je z opiekunem i wyciągnąć konstruktywne wnioski,

-przeprowadzić zajęcia z uczniami przynajmniej raz w miesiącu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w obecności swojego opiekuna lub dyrektora szkoły,

-brać udział w dostępnych wewnątrzszkolnych zajęciach, mających za zadanie doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Swój plan rozwoju zawodowego stażysta ma obowiązek przedstawić dyrektorowi do zatwierdzenia. Przepis ten zawarty jest w Karcie Nauczyciela, w artykule 9c, ust.3. Musi również ocenić dorobek zawodowy swojego stażu. O opinie ma prawo poprosić także samorząd szkolny. Pisemna ocena winna zawierać uzasadnienie i adnotację o możliwości odwołania się od niej. Stażysta ma 14 dni od czasu, gdy otrzymał opinię pozytywną dotyczącą odbytego stażu, by złożyć do dyrektora wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Dyrektor powołuje komisję, składającą się z przewodniczącego ( w osobie dyrektora lub jego zastępcy- wicedyrektora), przewodniczącego zespołu wychowawczego (przedmiotowego)- jeśli nie ma takiego w szkole to nauczyciel mianowany lub dyplomowany, w ostatecznych przypadkach ( lub w przedszkolu) tę rolę spełnia nauczyciel kontraktowy oraz opiekuna stażu. Prowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna, która gdy zakończy się pozytywnym przebiegiem, akceptacja komisji jest przepustką do otrzymania statusu nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel kontraktowy posiada już pewne doświadczenie dydaktyczno- wychowawcze. Często ubiega się on o awans na nauczyciela mianowanego, który daje mu satysfakcję finansową, stabilizację i potwierdzenie kompetencji. By ubiegać się o taki awans musi wpierw przepracować w szkole co najmniej 2 lata. Dopiero po takim czasie na własny wniosek skierowany do dyrektora szkoły może rozpocząć w dniu 1 września staż na nauczyciela mianowanego.

Chcąc awansować nauczyciel kontraktowy powinien:

-brać udział w realizowanych przez szkołę programach edukacyjnych, uczestniczyć w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dbać o prawidłowe zaspokajanie potrzeb szkoły,

-nabywać nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności poprzez samokształcenie lub uczestnictwo w oferowanych formach doskonalenia zawodowego,

-zaznajamiać się z przepisami mówiącymi o systemie oświaty, funkcjonowaniu szkoły, często także pomocy społecznej oraz postępowaniu w sprawach nieletnich.

By uzyskać stopień nauczyciela mianowanego nie ma mowy, żeby nie spełniać takich warunków, jak:

-właściwe prowadzenie zajęć i pełna realizacja materiału,

-odpowiednia postawa wobec uczniów, umiejętność współdziałania z nimi, znajomość ich otoczenia oraz problemów, z którymi się borykają,

-zdolność omówienia i oceny własnych, ale też prowadzonych przez innych zajęć,

-posiadanie wiedzy na temat zasad organizacji i prawidłowego funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Postępowanie w przypadku awansu na nauczyciela mianowanego zbliżone jest do procedury awansu na stopień poprzedni, nauczyciela kontraktowego. Także i tu przydzielany jest opiekun stażu, mający za zadanie pomoc w opracowaniu planu zawodowego stażysty, ale także stworzenie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Po zakończeniu stażu stażysta składa dyrektorowi szkoły raport dotyczący stopnia, w jakim udało mu się zrealizować swój plan rozwoju zawodowego, w terminie nie późniejszym, niż 30 dni po odbytym stażu. Zadaniem dyrektora jest wyznaczenie oceny dorobku zawodowego. Jeśli wystawi pozytywną notę, wówczas stażysta składa wniosek o organizację egzaminu. Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez organ prowadzący szkołę. Do składu komisji zalicza się jej przewodniczącego ( przedstawiciela organu prowadzącego szkołę), reprezentanta organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, dwóch ekspertów, z listy ekspertów, którą ustala minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

Podczas egzaminu przyszły nauczyciel mianowany przedstawia własny dorobek i osiągnięcia, a także odpowiada na pytania zadane przez komisje. Jeżeli egzamin zostaje uznany za zdany, wówczas organ prowadzący przyznaje stopień nauczyciela mianowanego.

Ostatni, upragniony stopień awansu zawodowego to nauczyciel dyplomowany. Przeważnie ubiegający się o tego rodzaju awans robią to dla pełnej samorealizacji, własnej satysfakcji i pogłębiania kompetencji zawodowych.

Tutaj duże znaczenie mają dokonania nauczyciela, gdyż ten zmuszony jest oddać teczkę, zawierającą dokumenty poświadczające jego dotychczasowe osiągnięcia. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego można odbyć po przepracowaniu w szkole minimum roku od dnia nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego. Tutaj staż trwa najdłużej, bo aż 2 lata i 9 miesięcy. Istnieje możliwość skrócenia go do 1 roku i 9 miesięcy.

Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powinno się:

-udoskonalać metody pracy, uzupełniać zdobyta wiedzę i poszukiwać nowych ulepszeń dla swego warsztatu; wprowadzać technologię informacyjną i komunikacyjną do swojej pracy,

-podnosić jakość pracy szkoły poprzez wprowadzanie nowinek dydaktyczno- wychowawczych,

-przywiązywać dużą wagę do samokształcenia i kształcenia ustawicznego, nabywać nowe umiejętności, mając na uwadze typ szkoły, w której odbywany jest staż.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi o najważniejszych zadaniach podczas odbywania stażu, są to:

-ulepszanie metod i doskonalenie własnego warsztatu pracy,

-udział w realizacji działań nadobowiązkowych,

-uczestnictwo w dostępnych formach doskonalenia zawodowego.

Ubiegający się o wyższy stopień nauczyciel mianowany musi napisać plan rozwoju zawodowego, obejmujący okres odbywanego stażu i uwzględnić w nim cechy charakterystyczne i wymogi szkoły oraz zadania przeznaczone do realizacji podczas stażu, a także posiadaną wiedzę i zdolności.

Do uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego należy zrealizować przynajmniej trzy z wymienionych wymogów:

-stworzenie i wprowadzenie w życie planu działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, związanych w jakiś sposób z oświatą lub sprawami nieletnich,

-wypełnianie obowiązków doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub też egzaminacyjnej dla nauczycieli zainteresowanych awansem zawodowym, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników lub innych środków dydaktycznych, itp.

-przeciwdziałanie ograniczeniom szkolnym, rozszerzanie zakresu działalności placówek oświatowych,

-znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym (nauczyciele języków obcych- drugi język na poziomie zaawansowanym),

-rozwiązywanie problemów w kwestii oświaty, spraw nieletnich, pomocy społecznej; współpraca z przeznaczonymi do tego instytucjami samorządowymi, konkretnymi osobami i fundacjami,

-zdobywanie nowych osiągnięć w swojej pracy zawodowej.

Procedury przyznania awansu w przypadku statusu nauczyciela dyplomowanego nie różnią się od innych stopni. Dyrektor szkoły ocenia dorobek zawodowy stażysty. Swoją notę formułuje powołując się również na opinię rady rodziców lub rady szkoły. Zdarza się, że o opinię prosi samorząd uczniowski. Pisemna ocena zawiera uzasadnienie i notatkę o możliwości odwołania się od niej. Nauczyciel ma 3 lata od uzyskania oceny, by złożyć wniosek dotyczący procedur kwalifikacyjnych. Jeśli przekroczy ten termin, musi ponownie odbyć staż. W przypadku, gdy ocena dorobku zawodowego stażysty jest negatywna, po odbyciu dodatkowo dziewięciomiesięcznego stażu ( na wniosek nauczyciela) uzyskuje on możliwość powtórnej oceny.

Dla nauczyciela mianowanego, pragnącego podwyższyć swój status komisję kwalifikacyjną powołuje prgan sprawujący nadzór pedagogiczny.

W tym wypadku komisja złożona jest z osoby przewodniczącej komisji ( reprezentant organu sprawującego nadzór pedagogiczny), dyrektora lub wicedyrektora szkoły, trzech ekspertów pochodzących z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawiciela związku zawodowego ( wybranego przez nauczyciela).

Po przeanalizowaniu dorobku zawodowego nauczyciela starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w postaci przedstawionej przez nauczyciela dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy komisja decyduje o nadaniu stażyście tytułu nauczyciela dyplomowanego. By podjąć taką decyzję konieczna jest obecność minimum 2/3 jej składu. W skali punktowej 0-20 poszczególni członkowie komisji oceniają wypełnienie stawianych nauczycielowi wymagań. Po uzyskaniu minimalnie 7 punktów procedura zakończona zostaje pozytywnie i organ sprawujący nadzór pedagogiczny przyznaje stopień nauczyciela dyplomowanego.

Reasumując: awans zawodowy w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo przydatny, ze względu na ciągły rozwój i zmiany wszystkich dziedzin życia, a w szczególności oświaty. Prócz korzyści dla nauczyciela zyski czerpią także dzieci, dzięki nowym metodom i technikom nauczania oraz coraz większej różnorodności zajęć prowadzonych w szkole. Nauczyciel staje się ich partnerem, delikatnie kierującym na odpowiednie edukacyjne tory. Awans zawodowy nauczyciela jest dla niego motywacją do dalszych osiągnięć na polu nauczania i wychowania, a co za tym idzie ulepszania systemu edukacji.