Wiedza naukowa od ludzkiej strony:

 1. etnografia - badania te można przeprowadzać w bardzo różnych społecznościach, nie ma tutaj jakichkolwiek przeciwwskazań. Jedynym warunkiem jest wyrażenie zgody, konkretnej grupy, którą chcemy zbadać. Badanie polega na obserwowaniu wzajemnych relacji międzyosobowych ich komunikatywności. Wskazane jest również przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
 2. teoria ugrupowania w danych - punktem wyjścia jest tutaj skupienie się na badaniu bytów zmysłowo postrzegalnych, a więc wywodzących się z samego doświadczenia. Dopiero dzięki analizie i badaniu tych przedmiotów zostaje stworzona teoria, która tłumaczy i wyjaśnia wiedzę naukową, a także znaczenie grupy ludzi przebywającej w konkretnym środowisku
 3. hermeneutyka - skupia się wokół ludzkiej świadomości. Jest tona zaliczana do nauk humanistycznych. Jej zadaniem jest uczenie czytania różnych tekstów w taki sposób aby była możliwość zrozumienia całej esencji i tekstu z jakim mamy do czynienia
 4. empiryczne badania fenomenologiczne - koncentruje się na przeżyciach z przeszłości, celem tego jest zdobycie pełnego opisu, który jest potrzebny, jako podstawowy składnik do przeprowadzenia badania refleksyjno - strukturalnego. Analiza ta przedstawia cały sens doświadczenia. Jest to postawa dążąca do odkrycia i ujawnienia fenomenów różnego rodzaju zachowań, a które są dostępne człowiekowi bezpośrednio
 5. badania heurystyczne - polega na zsumowaniu wszystkich opisów, które to wyjaśniają strukturę rzeczową w jakiejś sytuacji. Badanie to zawsze zakończone zostaje kwintesencją, syntezą, konkretnym wnioskiem z przeprowadzonej analizy. Osoba badająca w trakcie badania zajmuje się nie tylko opisem narratora, ale również poszukuje opisu odczuć wewnętrznych, inaczej powiedzielibyśmy, że poszukuje opisu wewnętrznych przeżyć. Bardzo rzadko ogranicza się to do odkrycia tylko jednego przykładu. Zakończenie przedstawione zostaje przez ogólny opis.

Cechy badań przeprowadzone od strony ludzkiej jako wspólna suma cech:

1. zaakceptowanie znaczenia szkiców badań, jak również ich aspektów metodologicznych. Badania te są przeprowadzane na ludziach, do których niemożliwe jest dotarcie używając miary ilościowej, dlatego stosuje się pomiar jakościowy

2. doszukiwanie się esencji przeżyć, jak również ich sensu, a nie przeprowadzanie badań przy pomocy różnego rodzaju pomiarów i doszukiwanie się ich wyjaśnień

3. skoncentrowanie się na całym przeprowadzanym doświadczeniu, a nie ograniczenie się jedynie do pewnych wątków, czy też części

4. otrzymanie przeprowadzonej analizy doświadczenia przedstawionej w pierwszej osobie, podczas przeprowadzania zarówno formalnych pomiarów, jak i nieformalnych pomiarów, a także wywiadów

5. przyjęcie i zaakceptowanie danych, które zostały przedstawione z dokonanej analizy. Dane te uważane są za niezbędne i konieczne i używane są jako dowody, argumenty podczas przeprowadzania różnego rodzaju badań naukowych. Celem tego badania, jest zrozumienie istoty ludzkiej, człowieka

6. Stawianie pytań, a także poruszanie różnych problemów, które są konkretnym dowodem na to, że badacz interesuje się tym, jest w to zaangażowany, a także osobiście oddany przeprowadzonym badaniom

7. podchodzenie do przeżycia i zachowania w taki sposób, jak do jednolitej całości, która jest nierozłączna. Tak samo jak w przypadku przedmiotu i podmiotu, czy też części i całości itd.

Fenomenologia transcendentalna polega na:

 • wystawieniu się
 • pojawieniu się
 • wróceniu do rzeczy samych w sobie

Fenomen jest zasadniczą częścią całej budowy wiedzy naukowej przeprowadzonej od strony ludzkiej, a także jest fundamentem badanych ludzi. Każdy pojawiający się fenomen przedstawia jedyny w swoim rodzaju przykład przeprowadzenia badania. Dokonanie zmiany konkretnego i indywidualnego lub zmysłowo postrzegalnego aspektu dostrzeżenia istoty, ma miejsce tylko dzięki swoistemu i specyficznemu dla niego procesowi. Edmund Husserl ten proces nazywa ideacją.

Świadomość i intencjonalność wzajemnie zostają ze sobą powiązane, ponieważ do świadomości odnosi się intencjonalność. Świadomością tą jest wewnętrzne człowieka przeżycie, czyli człowiek jest świadomy wydarzenia jakiego doświadczył. Z tego powodu zarówno akt świadomości, jak i przedmiot świadomości pozostają związane ze sobą przez intencjonalność.

Intuicja - jest to punkt wyjścia podczas wyprowadzania wiedzy naukowej przeżyć, które dotyczą człowieka, czy ludzi.

Przedstawienie metodologicznej transcendentalnej fenomenologii:

 1. niedowierzanie, wątpienie w doświadczenie i poznanie zmysłowe. Polega ono na wyróżnieniu i odrzuceniu tego co empiryczne, a zajmowanie się dopiero tym wszystkim co pozostało po odrzuceniu
 2. do każdego badanego przeżycia, należy podejść indywidualnie, nazywa się to redukcją transcendentalno - fenomenologiczną
 3. uchwycenie struktury istoty poznania empirycznego

Intersubiektywność - jest to doświadczenie, poznanie świata, który dla wszystkich ludzi i dla każdego z osobna jest dostępny

Zastosowanie w rozwoju tożsamości:

Badanie, czy kroczenie drogą racjonalną zaczyna się od wiedzy absolutnej, następnie przechodzi się drogą uniwersalną, której początkiem jest wnętrze. Zaczyna się od transcendencji człowieka, który jest otwarty do prawdę, kształcenie się i poznawanie tego, co jest takie, jak widać, a następnie polega to na ujęcie tego we właściwe i swoiste kategorie.

Nauka empiryczna i nauka w ludzkiej perspektywie:

Pojawienie się nauki transcendentalnej, było oznaką zewnętrznego sprzeciwu wobec filozofii nauki, która zajmowała się tylko i wyłącznie tym co było materialne. Nie brała ona pod uwagę relacji jakie mogą zachodzić pomiędzy człowieka świadomością, a przedmiotami, które mogą istnieć w świecie tak zwanych motywów.

Fenomenologia transcendentna, która została stworzona przez Husserla, w swoich badaniach zaznacza istoty, a także zauważa konkretną, syntetyczną, jak również uporządkowaną wiedzę naukową. Dostarcza danych, które są dostępne świadomości. Dokonuje refleksji, analizy na przedmiotach subiektywnych. Jest królową nauk, podczas gdy inne nauki są oczywiste. Osoba która podejmuje się przeprowadzenia badania, angażuje się w badanie przedmiotu w sposób niezmącony i świeży. W trakcie badania stawia pytania, albo porusza kwestie problematyczne i wtedy na ich podstawie buduje i konstruuje wnioski, które są materiałem potrzebnym, czy też pobudzającym do kolejnych badań lub analiz. Osoba przeprowadzająca badanie stara się powstrzymywać od przyjmowania jakichkolwiek założeń.

Metoda fenomenologiczna daje człowiekowi do prowadzenia analizy, badań problemów środków, które są systematyczne, logiczne, a także spójne. To wszystko jest koniecznie potrzebne, aby można było dojść do ilościowych opisów przeżyć.

Franz Brentano zjawiska psychiczne dzieli na:

 1. przeżycia emocjonalne
 2. przedstawienia
 3. sądzenia

Edmund Husserl natomiast skupia się jedynie przy fenomenologii, w znaczeniu czystym. Największym wyzwaniem i sukcesem jest wyjaśnienie fenomenu, zarówno pod względem składników, jakie posiada, jak również ewentualnych sensów.

Świadomość - ukierunkowana jest ku przedmiotom, bytom, zawsze zawiera w sobie intencjonalność treści, a także w ogóle jej cechą jest intencjonalność.

Akt - cały sens i znaczenie nurtu fenomenologicznego opiera się na akcie, a nie na przedmiocie, bycie.

Spostrzeżenie - jest źródłem, które nie może być przedmiotem wątpienia, czy też wątpliwości, jest to podstawowe i fundamentalne źródło jakiegokolwiek poznania. Przeżycia intencjonalne są to akty świadomości.

Celowe badania i analizy intersubiektywne konieczne są do tego, aby możliwe było dotarcie do pojęcia kogoś lub czegoś, a także wejście w relacje jakie mają miejsce we wspólności i społeczeństwie, które pomagają sprawdzić, jak też poszerzyć i wzbogacić wiedzę i przeżycia.

Zadania transcendentnej fenomenologii jakie są potrzebne do przeprowadzenia badań prowadzonych od strony ludzkiej to:

 1. skupiają się jedynie w aspekcie pojęcia rzeczy i ewentualnego powrotu do rzeczy samej w sobie
 2. przeprowadza analizę od różnych stron, perspektyw i kątów
 3. poszukuje istoty, esencji, przez refleksję i intuicję nad aktami przeżycia, które są świadome. Celem tego jest zrozumienie i dotarcie do wniosków
 4. osoba która dokonuje badania wykazuje osobiście zainteresowanie i zaangażowanie do tego co chce zbadać i doskonalej poznać. Można powiedzieć, że wchodzi w zażyłość z fenomenem
 5. jednością jest tutaj zarówno przedmiot, jak i podmiot
 6. dane które są dostarczane przez przeżycia, uważane są za podstawowe źródło dowodu w prowadzeniu dalszych badań naukowych

Istotą prowadzenia badań fenomenologicznych jest szukanie i docieranie do sensu, istoty, esencji. Za cel stawia sobie wyjaśnienie badanego przedmiotu lub kwestii, a źródłem jest poznanie wypływające z doświadczenia.

Założenia tymczasowe Edmunda Husserla:

 1. jest możliwe dotarcie do ego, które jest absolutne, pewne i czyste, jak również do stanu, który cechuje się wolnością od uprzedzeń, uprzedzeń także wstępnych założeń
 2. jest absolutnie pewna, bez postawy wątpienia
 3. człowiek którego widzimy, widzimy go absolutnie i realnie

Noemat i Noezja - inaczej umysł i dusza. Pobudzają w człowieku znaczenie, a także sens, całej zachodzącej sytuacji, które to mają miejsce w pamięci, osądzie, a także percepcji. Sfera noematyczna odnosi się do ludzkiej psychiki, jest przeciwieństwem sfery zmysłowej, która odnosi się do fizyki. Obie te sfery prowadzą do świadomego istnienia czegoś. W percepcji noemat jest sensem percepcyjnym lub tym sensem, który dokonuje postrzegania. Natomiast noezja, tłumaczy sposób, jak dokonuje się konkretne przeżywanie.

Tożsamość i czasowość - proces noematyczny i noezyjny wyjaśnia kwestię problematyczną, jak byty które są możliwe do poznania, są takie same, a jednocześnie podlegają zmianie jaka ma miejsce w czasie. Można powiedzieć, że czasowość działa destrukcyjnie na tożsamość, ponieważ dostarcza informacji nieprawdziwych, iluzyjnych. To znaczy, że obiekt możliwy do rozpoznania, jest możliwy jako coś, co w poprzednim czasie było tym samym.

Subiektywne i intuicyjne - jedną i jedyną metodą przeżywania istoty i sensu jest przeżywanie oparte na intuicji.

Faktura i struktura - struktury znajdują się u podstaw tekstu, a także są strukturze właściwe.

Epoche - inaczej redukcja fenomenologiczna. Każde przeprowadzone badanie naukowe jest wyjaśnione i uzasadnione, podczas gdy do poszukiwania wiedzy dochodzi się na drodze różnego rodzaju opisów, które pomagają w lepszym zrozumieniu istoty i sensu przeprowadzonego doświadczenia. Na bok odchodzą intuicyjne i nie poparte naukowo sądy.

Zadania redukcji fenomenologicznych- polega na wyjaśnieniu i zrozumieniu tego wszystkiego co człowiek postrzega nie tylko jako zewnętrzny obiekt, ale także jako wewnętrzny.

Metody i procedury prowadzenia badań na terenie psychologii:

Osoba która podejmuje się przeprowadzenia badania i doszukania się odpowiednich wniosków, dokonuje na początek ustalenia metody, a także prowadzi serię analiz, które są zgodne z wymaganiami co do organizacji, systematyczności, a także ścisłości. Składają się one z:

1. na początek określenie przedmiotu badanego, jak również określenie pytań w związku z badanym przedmiotem

2. sięgnięcie i zaznajomienie się z już obecną na ten temat literaturą

3. ustalenie kryteriów co do uczestników prowadzonych badań

4. ustalenie pytań, które będą drogowskazami podczas przeprowadzania badań