Simple Past

Czas prosty przeszły, umożliwiający mówienie na temat wydarzeń przeszłych.

Operator- did

Odmiana czasownika 'być'- 'to be' w tym czasie : I was/ You were/ He, She, It was/

We were/ You were/ They were

Zdania:

Twierdzące- Osoba + czasownik z końcówką -ed lub II forma + reszta zdania

Pytające- Did + osoba + czasownik w formie podstawowej + reszta zdani

Przeczące: Osoba + Did + 'not' +czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

Słówka określające czas: yesterday, some time ago, last month, itp.

Past Continuous

To czas przeszły ciągły, który jest stosowany w celu wskazania, że czynność przeszła, o której mówimy trwała ciągle przez jakiś okres czasu. Mówimy o momencie, w którym dana czynność była w trakcie wykonywania.

ex. Last Monday at 9 PM I was reading a book.

Operator: was/were ( zależnie od osoby- w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej- was, w pozostałych- were)

Zdania:

twierdzące: Osoba + was/were + czasownik -ing + reszta zdania

Pytające: Was/were + osoba + czasownik -ing + reszta zdania

Przeczące: Osoba + was/were + 'not' + czasownik -ing + reszta zdania

Simple Past & Past Continuous

Te dwa czasy użyte w jednym zdaniu umoliwiają nam powiedzenie, że coś się wydarzyło w trakcie trwania innej czynności, np: I was reading a book, when I heard terrible noise.

Kiedy używamy dwa razy Past Simple, mówimy o czynnościach, które wydarzyły się jedna po drugiej, np.: After they came, we ate ice creams. (najpierw przyszli, potem jedliśmy)

Niektóre czasowniki wcale nie mają formy ciągłej, więc nie używa się ich w czasach typu Continuous. Są to: want, know, believe, like itp.

Present Perfect

Ten czas jest używany do mówienia o czymś, co stało się w przeszłości, ale czego skutki są widoczne w teraźniejszości. np.: She has written a book. ( i teraz możesz ją kupić w księgarni)

Operator: Have/ Has (has wyłącznie w 3 osobie liczby pojedynczej)

Zdania:

twierdzące: Osoba + have/has + III forma czasownika + reszta zdania.

Pytające: Have/has + osoba + III forma czasownika + reszta zdania

Przeczące: Osoba + have/has + 'not' + III forma czasownika +reszta zdania

Określenia czasu: just ( chwilę temu) - umieszczamy między have/has a właściwym czasownikiem w zdaniu, np. We have just had a breakfast.

already (właśnie przed chwilą) - w tym samym miejscu z zdaniu, co 'just'

yet (jak dotąd, dotychczas) - pojawia się wyłącznie w zdaniach pytających oraz przeczeniach, na samym końcu zdania

Since (od ) - since 1567, since December, since last Monday

For (od) - for 7 years, for few months, for two weeks

Present Perfect Continuous

Stosujemy mówiąc o ciągłych wydarzeniach bądź czynnościach, które dopiero co się skończyły lub zaczęły się w przeszłości i wciąż trwają. Np.: It has been snowing for the whole day. (śnieg padał I już przestał, ale jest biało); We have been working in a garden for the whole day, and that is why we are so dirty. (pracowaliśmy lub pracujemy jeszcze, więc jesteśmy brudni).

Operator: Have been / Has been

Zdania:

twierdzące: Osoba + have been/has been + czasownik -ing + reszta zdania

Pytające: Have/has + osoba + been + czasownik -ing + reszta zdania

Przeczące: Osoba + have/has + 'not' + been + czasownik -ing + reszta zdania

Słówka określające czas- takie same, jak w Present Perfect.

Present Perfect & Present Perfect Continuous

Przykłady wskazujące na różnice pomiędzy tymi czasami:

a) We have been working in a garden for the whole day, and that is why we are so dirty. - jesteśmy brudni ponieważ pracowaliśmy/pracujemy w ogrodzie, praca trwała nieprzerwanie, była czynnością ciągłą i nie wiemy, czy już się skończyła.

b) I have pained the room. - Pomalowałem pokój i teraz możesz zobaczyć efekty mojej pracy, czynność została zakończona.

Past Perfect

Jest to czas zaprzeszły, a używamy go chcąc podkreślić, że coś stało się w przeszłości przed innym wydarzeniem- również przeszłym.

Np.: After I had taken a shower, I went to bed and read the book. (Najpierw wzięłam prysznic, a potem poszłam do óżka i czytałam książkę.)

Operator: had

Zdania:

twierdzące: Osoba + had + III forma czasownika + reszta zdania

Pytające: Had + osoba + III forma czasownika + reszta zdania

Przeczące: Osoba + had + 'not' + III forma czasownika + reszta zdania

Past Perfect Continuous

Zaprzeszły czas ciągły, używany jest w celu podkreślenia, że dawna czynność trwała ciągle, nieprzerwanie przez jakiś czas.

Np.: I had been painting the fence whole afternoon and afterwards I noticed that I was very dirty with paint. (malowałem płot całe popołudnia i potem zauważyłem, że cały byłem brudny )

Operator: had been

Zdania:

twierdzące: Osoba + had been+czasownik -ing + reszt zdania

Pytające: Had + osoba + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Przeczące: Osoba + had+ not + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Past Perfect & Present Perfect

Przykłady wskazujące na różnice pomiędzy tymi dwoma czasami.

a. Who are you? I have never met you before! - Kim kesteś? Nigdy przedtem cię nie spotkałam!

  1. I had no idea who you were. I had never met you before that day. - Nie miałam pojęcia, kim jesteś. Nigdy wcześniej (przed tamtym momentem) cię nie spotkałam.