Present Simple

Zastosowanie:

Kiedy opowiadamy o swoich stałych zajęciach, czynnościach, które wykonujemy regularnie, w określonym czasie.

Kiedy wyrażamy swoje opinie, sądy, odczucia związane z jakimś tematem.

Kiedy wypowiadamy się o zjawiskach powszechnie znanych, zrozumiałych i niezmiennych, jak np. zjawiska atmosferyczne, czy prawa natury.

Kiedy mówimy o tym, co dzieje się, jest wykonywane wegług jakiegoś rozkładu, planu, jak np. plan zajęć, rozkład jazdy.

Przykłady:

I usually eat supper before I wash my teeth.

This soup smells delicious.

In fall it gets cold and it rains.

My namesday is on the 15th of January.

Odmiana operatora 'to do'

I , you, we, they, you - DO

She , he , it - DOES

W zdaniach twierdzących, w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) czasownik ma końcówkę -s, -es.

Past Simple

Zastosowanie:

Kiedy opowiadamy o zdarzeniach z przeszłości, które były wykonywane systematycznie.

Kiedy wypowiadamy się na temat sytuacji z przeszłości, która trwała przez jakiś konkretny okres czasu.

Kiedy mówimy przeszłości i podajemy konkretny czas, kiedy coś się wydarzyło.

Przykłady

I was a very good teacher in high school.

You were absent from school yesterday.

They invited us for dinner.

Operatora DID używamy w pytaniach i przeczeniach, jego forma nie zmienia się w żadnej osobie.

Przykłady:

Did you visit your family last week?

He did not help that woman.

Future Simple

Zastosowanie:

Kiedy mówimy o czymś, co ma się wydarzyć w przyszłości.

Kiedy chcemy zakomunikować o decyzji, którą właśnie, w trakcie mówienia, podejmujemy.

Przykłady:

It seems to me that it will snow tomorrow.

I will go and ask him for advice.

Present Countinuous

Zastosowanie:

Kiedy mówimy o tym, co robimy właśnie w chwili mówienia.

Kiedy wypowiadamy się o sytuacjach przemijających, tymczasowych.

Kiedy informujemy o swoich planach, zamiarach, które są już przemyślane- tutaj często używa się konstrukcji 'to be going to'.

Kiedy wypowaidamy się o jakimś zachowaniu, które jest dla nas niemiłe, drażniące.

Przykłady:

I'm watching TV at the moment.

They are living in London for two weeks.

He is flying to New York on Friday evening. (już ma bilet i nic nie może go powstrzymać)

He is always saying swear words.

We are going to go to the cinema tomorrow.

Formy skrótowe:

I am = I'm

You are= you're

She is= she's

He is= he's

It is= it's

We are= we're

You are= you're

Past Countinuous

Zastosowanie:

Kiedy opowiadamy o czymś, co robiliśmy w przeszłości ciągle przez jakiś czas.

Kiedy opowiadamy o tym, co robiliśmy, kiedy zdarzyło się coś innego.

Przykłady:

I was taking bath, when she knocked on the door.

He was driving a car, when he saw a beautiful girl.

He was doing his homework from 6 till 9 p.m.

We were seing each other in June.

I was waiting for you all afternoon.

She was reading a book, when her father came in.

You were sleeping, when they arrived.

Odmiana czasownika 'to be' w czasie przeszłym:

I was we were

You were you were

He, she, it was they were

Present Perfect Countinuous

Zastosowanie:

Kiedy mówimy o czymś, co zaczęło się w przeszłości i nadal trwa, lub dopiero co się skończyło.

Kiedy istnieją ślady, wskazujące na to, że jakaś sytuacja się właśnie zakończyła.

Przykłady:

I have been running in the park for one hour.

He has been painting the house for a week, that is why he is so dirty.

You have been waiting here all afternoon, haven't you?

She has been dying her hair, that's why her T-shirt is dirty.

Odmiana:

I have been we have been

you have been they have been

She has been you have been

He has been

it has been

Past Perfect Countinuous

Zastosowanie:

Kiedy opowiadamy o czymś z dalekiej przeszłości, o sytuacjach, które się zdarzyły, zanim stało się cos innego, o czym mówimy.

Przykłady:

I had been watching a movie, before I started to learn English.

He took a shower, after he had been running.

Future Countinuous

Zastosowanie:

Kiedy opowiadamy o czymś, co mamy zamiar robić w przyszłości ciągle przez określony okres czasu.

Kiedy mówimy o swoich przypuszczeniach, podejrzeniach.

Kiedy kiedy mówimy o nagłych, nie przemyślanyc decyzjach, które właśnie podejmujemy.

Przykłady:

He will be crying when you tell him about this.

You should't visit her this evening, because she will be having a date.

He will be meeting his friends, when you go on holiday.

Present Prefect Simple

Zastosowanie:

Kiedy mówimy o zdarzeniu, które zdarzyło się niedawno (słowa charakterystyczne: yet, already, just).

Kiedy opowiadamy o swoich doświadczeniach, wyjazdach, wizytach, o ciekawych rzeczach, które widzieliśmy.

Kiedy mówimy o czymś, co zaczęło się w przeszłości i wciąż trwa (znajomości, posiadanie czegoś, nawyki, uzależnienia).

Kiedy mamy zamiar podkreślić skutki jakiegoś wydarzenia z przeszłości.

Przykłady:

He has just gone out. (niedaleka przeszłość)

I have already seen this movie. (doswiadczenie)

We have met two years ago, but we still don't know each other.

There goes an ambulance. Something bad has happened..

She hasn't said a word yet.

Past Perfect

Zastosowanie:

Kiedy opowiadamy o czymś zaprzeszłym, co stało się przed innym przeszłym wydarzeniem.

Przykłady:

We had had an argument before they came.

He had cooked delicious supper before I arrived.

Future Perfect

Zastosowanie:

Kiedy wypowiadamy się na temat zdarzeń, czynności, które maja się zakończyć przed innym zdarzeniem w przyszłosci.

Przykłady:

I will have read this book before you finish your work.

You will have finished your studies before you get married.