Obyczaje i tradycje w różnych społecznościach kształtowały się przez lata i nadal ulegają modyfikacjom. Dawniej miały one duży wpływ na życie ówczesnych ludzi, były na tyle mocno zakorzenione w ich świadomości, że na ich bazie powstawało prawo w niektórych państwach. Współcześnie zachowywanie tradycjonalizmu traci na znaczeniu. Świat dąży do ujednolicenia postępowań ludzi. Może to prowadzic do utraty indywidualności poszczególnych społeczeństw, a pielęgnowanie zwyczajów chroni przed tym procesem. Moim zdaniem przestrzeganie obyczajów i tradycji jest ważne.

Warto zauważyc, że przestrzeganie obyczajów i tradycji zapewnia przetrwanie rodzin i narodów. Dowiodę tego na podstawie opisu zasad staropolskiej grzeczności z I księgi zamieszczonego przez Adama Mickiewicza w epopei narodowej pt. „Pan Tadeusz”. Polski wieszcz przedstawia w jakiej kolejności szło towarzystwo wracające z lasu. Zaznacza, że każdy wiedział, gdzie znajduje się jego miejsce w szeregu, dzięki czemu panował w nim ład i porządek. Nikt również nie podważał sensu tego obyczaju, a każdy gośc Sędziego dostosowywał się do niego bez względu na wiek, pochodzenie czy też sprawowany urząd. Zdaniem brata Jacka Soplicy zaniedbanie tej tradycji mogłoby przyczynic się do upadku rodzin i narodów. Potwierdzają to słowa: „tym ładem – mawiał – domy i narody słyną, z jego upadkiem domy i narody giną”. Mógł mieć przez to na myśli, że zanik tego zwyczaju może doprowadzic do utraty tożsamości narodowej.

Trzeba pamiętac, że nauka przestrzegania obyczajów i tradycji jest elementem dobrego wychowania dzieci przez rodziców. Przedstawię słusznośc tego argumentu na przykładzie tekstu księgi o obyczajach z utworu Andrzeja Frycza Modrzewskiego pt. „O poprawie Rzeczypospolitej”. Autor w swoim dziele opisuje jak istotne jest edukowanie dzieci od najmłodszych lat zgodnie z przyjętymi normami. Ma na myśli przede wszystkim przekazywanie przez rodziców swoim potomkom podstawowych zasad, którymi powinni kierowac się w życiu. Wymienia wśród nich m.in.: uczciwośc, umiarkowanie w jedzeniu i piciu czy cnotę. Podkreśla jednak, że w nauce dobrych manier najważniejszą rolę odgrywa praktyka, a wzorców zachowań najłatwiej przyswoic poprzez branie przykładu z osoby, która stanowi autorytet. Dowodzi temu następujący cytat: „nic tak nie prowadzi do ukształcenia dobrych obyczajów, jak serce w pełni świadome tego, co dobre; jak to, żeśmy sobie wzięli do naśladowania przykład ludzi doskonałych, na których patrzymy własnymi oczyma albo o których czytamy; jak wreszcie to, że do wskazówek nauki przydajemy praktykę - najlepszego mistrza słów i czynów.” Dobre wychowanie wiąże się z przekazywaniem obyczajów i tradycji, więc z tego powodu są one takie ważne.

Nie wolno, zapomniec, że obyczaje i tradycje określają sposoby postępowania ludzi wobec siebie uwzględniając pozycje społeczne. Pokażę to na przykładzie opisu etosu rycerskiego zamieszczonego w powieści historycznej Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy”. W utworze przedstawionych jest kilka tradycji rycerskich, m.in.: pasowanie na rycerza czy ślubowanie damie. W każdym z wymienionych obyczajów zostały dokładnie określone warunki dotyczące statusu społecznego. Jeśli chodzi o pasowanie na rycerza to mógł się nim stac tylko mężczyzna pochodzący z zamożnego rodu odznaczający się szlachetnością, prawością i honorem za szczególną odwagę, a do nadania tego tytułu miał tylko prawo król lub książę. Natomiast damą serca mogła być zarówno panna jak i zamężna pani. Przestrzeganie zwyczajów w średniowieczu miało kluczowe znaczenie ze względu na ogromny wpływ statusu społecznego na funkcjonowanie ówczesnych ludzi.

Uważam, że udało mi się udowodnic, że przestrzeganie obyczajów i tradycji jest ważne. Dzieje się tak, ponieważ odgrywały i nadal odgrywają one niezwykle istotną rolę w życiu człowieka. Już Mickiewicz w romantyzmie zauważył, że kultura charakteryzuje poszczególne narody, a jej zanik może przyczynic się do utraty tożsamości narodowej. Z kolei Modrzewski w swoim utworze przedstawił znaczenie przekazywania obyczajów i tradycji dzieciom przez rodziców. Jest to ważne, ponieważ dobrych nawyków najłatwiej nauczyc się w dzieciństwie, a dobrze wychowani ludzie będą lepiej służyc społeczeństwu. Natomiast dzięki lekturze „Krzyżaków” można dostrzec związki pomiędzy pozycją społeczną a zwyczajami. Pomimo tego, że żadne z wymienionych przeze mnie dzieł nie powstało w czasach współczesnych to wszystkie zawarte w nich prawdy są aktualne do dnia dzisiejszego.