Zdania w języku polskim możemy podzielić na pojedyncze i złożone. Wśród zdań złożonych możemy dokonać następnego podziału. Rozróżniamy bowiem zdania złożone współrzędnie (gdzie wszystkie wypowiedzenia są względem siebie równorzędne) i podrzędnie (gdzie jedno zdanie jest zdaniem nadrzędnym, a pozostałe są podrzędnymi).

Dodatkowo, wśród zdań złożonych współrzędnie rozróżniamy:

1) Zdania współrzędne łączne, połączone ze sobą przy pomocy spójników: i, a, ani, ni, tudzież.

Wykres: ___......___

2) Zdania współrzędne rozłączne, połączone ze sobą przy pomocy spójników: albo, lub, czy, bądź.

Wykres: ___< …..>___

3) Zdania współrzędne przeciwstawne, połączone ze sobą przy pomocy spójników: ale, lecz, natomiast, jednak.

Wykres: ___>……<___

4) Zdania współrzędne wynikowe, połączone ze sobą przy pomocy spójników: więc, toteż, dlatego, zatem.

Wykres: ___>……>___

Zdania złożone podrzędnie dzielimy na:

 1. Zdania złożone z podrzędnym dopełnieniowym - można o nie zapytać stosując pytania przypadków zależnych (oprócz mianownika i wołacza).
 1. Zdania złożone z podrzędnym okolicznikowym:
  • miejsca (gdzie?)
  • czasu (kiedy?)
  • celu (w jakim celu?)
  • przyczyny (z jakiego powodu?)
  • sposobu (w jaki sposób?)
  • przyzwolenia (mimo co?)
  • warunku (pod jakim warunkiem?)
  • stopnia i miary (w jakim stopniu?).
 1. Zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym - można o nie zapytać jak o przydawkę: jaki?, który?, czyj?
 1. Zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym - pytamy o nie jak o podmiot: kto? co?
 1. Zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym - możemy o nie zapytać: jaki jest? czym, kim jest?