Co to są środki stylistyczne

Środki stylistyczne to najogólniej mówiąc sposoby kształtowania języka literackiego. Środki stylistyczne stosowane są w celu uzyskania określonych efektów artystycznych, wywołania u czytelnika zamierzonych odczuć lub ekspresja emocji bohatera bądź autora. 

Środki stylistyczne szczególnie obficie występują w poezji, ale obecne są we wszystkich rodzajach literackich.

Środki stylistyczne - rodzaje

Środki stylistyczne klasyfikuje się w różny sposób. Jedną z klasyfikacji jest podział na:

1. Fonetyczne środki stylistyczne: onomatopeje (wyrazy dźwiękonaśladowcze), rym, rytm, eufonia, kakofonia, aliteracja

2. Słowotwórcze środki stylistyczne: neologizmy artystyczne, zdrobnienia, zgrubienia, złożenia, figura etymologiczna (zestawienie słów o wspólnej etymologii, pochodzeniu)

3. Semantyczne środki stylistyczne (leksykalne), nazywane też tropami poetyckimi: epitet (określenie), porównanie, metafora, metonimia, synekdocha, oksymoron, hiperbola (wyolbrzymienie), peryfraza (omówienie), eufemizm, animizacja (ożywienie), personifikacja (uosobienie), symbol, alegoria, ironia

4. Składniowe środki stylistyczne: inwersja, elipsa, anafora, epifora, paralelizm, powtórzenie, apostrofa, antyteza (przeciwstawienie), pytanie retoryczne, parenteza (wtrącenie), anakolut (zniekształcenie)

5. Środki stylistyczne polegające na odwołaniu się do określonych stylów literackich lub zjawisk językowych: cytat, parafraza (przeróbka), stylizacja, pastisz (imitacja określonego stylu), parodia, archaizm, prozaizm (element z języka potocznego), prowincjonalizm, barbaryzm (element z języka obcego)